نقد بودن سرمایه


نقدشوندگی و کارمزد پایین، مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری طلا

دارابی، کارشناس بازار سرمایه، نقد شوندگی، روان بودن معاملات و ­کارمزد پایین معاملات را از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری طلا عنوان کرد.

به گزارش بازار، همایون دارابی، با بیان اینکه سپرده‌های کالایی از جمله اوراق جدیدی هستند که در اقتصاد ایران مطرح شده اند، افزود: بر اساس این ابزار، تولید کننده یا دارنده کالا، کالای خود را به یک انبار رسمی مورد تایید بورس کالا می‌سپارد و گواهی سپردن جنس را دریافت می‌کند، در این حالت کالای فیزیکی موجود در انبار به صورت کاغذی در می‌آید و قابل معامله است.

دارابی، گواهی‌های سکه بهارآزادی را نمونه شناخته شده از این سپرده‌های کالایی برشمرد و افزود: افرادی که سکه بهار آزادی دارند این گواهی‌ها را به خزانه‌های اعلام شده در نزد برخی از بانک‌ها می‌سپارند و بعد گواهی به کد معاملاتی آن‌ها وارد می‌شود و می‌توانند آن را در معاملات روزانه بورس کالا مورد داد و ستد قرار دهند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره صندوق‌های سرمایه گذاری طلا در بورس نیز گفت: این صندوق‌ها در سپرده کالایی سکه طلا سرمایه گذاری می‌کنند که مزیت‌هایی در مقایسه با خرید فیزیکی سکه دارد.

وی افزود: روان بودن معامله، هزینه پایین معاملات از جمله این مزیت هاست، در حالی که خرید سکه فیزیکی هزینه معامله بالایی دارد و ممکن است حتی در مقاطعی صاحب این کالا نتوانید آن را در بازار به فروش برساند.

این کارشناس اضافه کرد: خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری طلا مشکلات مربوط به نگه داری فیزیکی سکه یا طلا و حمل و نقل و مشکل ایمنی آن را ندارد.

رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران می توانند عملکرد شرکت های دیگر را مشاهده و از این طریق عملکرد مدیران شرکت خود را ارزیابی کنند. در این پژوهش رابطه رقابت در بازار محصول و رابطه تعاملی رقابت در بازار محصول با جریان نقد آزاد بر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه- گذاری بررسی شده است. به منظور سنجش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است، بنابراین نمونه ای شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ده صنعت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود - متفاوت و در طی بازه زمانی 1388 رابطه مثبت و معنادار شاخص هرفیندال - هیرشمن باکم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری است. رابطه تعاملی جریان نقدی آزاد و شاخص هرفیندال - هیرشمن با کم سرمایه گذاری معنادار است

کلیدواژه‌ها

 • واژگان کلیدی: بیش سرمایه گذاری
 • کم سرمایه گذاری
 • رقابت در بازار محصول
 • جریان نقد آزاد

عنوان مقاله [English]

Product Market Competition, Free Cash Flow, Over Investment and Low Investment

نویسندگان [English]

 • Seyed Kazem Ebrahimi 1
 • Ali Bahraminasab 2
 • Sedigheh Parvaneh 3

چکیده [English]

The goal of this paper is to examine the association between product market
competition and corporate investment decisions on particularly, over investment and low investment.
The managers have different incentives to keep cash in firms. Product market competition is another
powerful mechanism ensuring that management does not waste resources. When competition exists,
shareholders can observe performance in other firms and use this information as a benchmark to
evaluate managers. The aim of this research is to investigate impact of product market competition
and Interactive relationship between product market competition and free cash flow on over-
investment and low- investment in free cash flow. The Herfindahl-Hirschman index was used as
measures of competitiveness. The sample consisted of 110 companies listed in Tehran Stock Exchange
from 10 different industries over the period 2010 to 2015. Research findings indicate that there is
no significant positive relationship between Herfindahl- Hirschman with the low_ investment and
over_ investment. The interactive effect of product market competition on a negative free cash flow
has significant relationship with low investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Product Market Competitions
 • Free Cash Flow
 • Over_ Investment
 • Low Investment
مراجع

افلاطونی، عباس( 1392 )،" بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی شرکت ونوسانهای سیستماتیک و ویژه بازده سهام بر میزان نگهداشت وجه نقد"، بررسی های حسابداری
.40_ وحسابرسی، دوره بیست ودو ، شماره یک ، بهار، ص 21
انوری رستمی، علی اصغر، اعتمادی، موحد موجد( 1392 )،" بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول برسیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده دربورس
اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی وتامین مالی، سال اول، .18_ شماره دو، پاییز، ص 1
بادآور نهندی، یونس وتقی زاده خانقاه وحید( 1392 )."بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی .42_19:(20) و کارایی سرمایه گذاری"، بررسی های حسابداری و حسابررسی، 2
بادآور نهندی، یونس، قادری، بهشتی نهندی ( 1392 )." تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری
بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، 82_65: (21) فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصاد ی، 68
پورحیدری امید ، سروستانی، هوشمند ( 1391 )،" تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی" فصلنامه علمی پژوهشی دانش تحلیل مالی اوراق بهادار، شماره
.28_ شانزدهم ، زمستان 1391 ، ص 13
پور حیدری ، امید، گل محمدی شورکی، مجتبی ( 1394 )، سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی، فصلنامه علمی پژوهشی
.21- مطالعات تجربی حسابداری مالی و حسابرسی، سال 12 ، شماره 47 ، صص 1
تهرانی، رضا، حصارزاده، رضا( 1388 )." تاثیر جریان نقدآزاد ومحدودیت در تامین مالی .67_50:(3) بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری" تحقیقات حسابداری، 1
رسائیان، امیر، اخلاقی، نوروزی ( 1393 )،" بررسی حساسیت میزان جریانهای نقدی وجوه نقد درشرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
، بهادار تهران" فصلنامه حسابداری مالی، سال ششم، شماره بیست وسه، پاییز 93 .128_ ص 146
خلیفه سلطانی، سید احمد، رحیمی، مجید، عزیز الهی، بهمن ( 1392 )، " تاثیر رقابت در بازار محصول بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق
146 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 13 شماره 50 تابستان 1395 ، بهادار تهران" ، بررسیهای حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 1، شماره 1
. 81_ صص 95
قلی زاده، مهدیه، یاوری، صحابی، صالح آبادی ( 1392 )،" بررسی تاثیر نوسانات دارایی های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره
.53_ بیست ، شماره دو، بهار ، ص 76
مدرس، احمد وحصارزاده، رضا( 1387 )." کیفیت گزارشگری مالی وکارایی .116_85:(2) سرمایه گذاری" فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1
معین الدین، محمود، نایب زاده، فاضل یزدی، زارع مهرجردی( 1393 )،"بررسی سودمندی راهب ر سرمای ه گذار ی معکو س برا ی کس ب بازد ه د ر بور س اورا ق بهادار تهران"، .147_ فصلنامه حسابداری مالی، سال ششم ، شماره بیست وسه، پاییز 93 ، ص 173
رقابت در بازار محصول وکیفیت اطلاعات » ( نمازی، محمد، رضایی، ممتازیان( 1393 مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره شش، شماره دو، ،« حسابداری
.166_ زمستان، صفحات 131

ده نکته مهم در خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در بورس

10نکته مهم در خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در بورس

بسیاری از افراد با شنیدن نام بورس، دچار اضطراب می‌شوند و احساس می‌کنند که فعالیت در بازار بورس اوراق بهادا ر فقط کار کسانی است که در حد مارک زاکربرگ (Mark Elliot Zuckerberg) باهوش هستند یا به اندازه استفن هاوکینگ (Stephen William Hawking) فقید از قدرت تجزیه و تحلیل برخوردارند. البته که هوش، علم، آگاهی و قدرت تحلیل برای ورود به بورس و موفق شدن نقد بودن سرمایه در فعالیت های بازار بورس بسیار ضروری است، اما دلیل نمی‌شود که شما از سرمایه گذاری در بورس به عنوان یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری بهره‌مند نشوید. کافی است، کمی تلاش کرده و با آموزش بورس از صفر تا صد به صورت اصولی، کد بورسی دریافت کنید و وارد بازار بورس شوید.

بنابراین درباره خرید و فروش سهام باید اطلاعاتی داشته باشید که توجه به آنها قطعاً باعث موفقیت و کسب سود از سهام برایتان خواهد شد. پس نترسید و در عوض به کسب اطلاعات معتبر بپردازید. در ادامه این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه به چند نکته مهم درباره خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم. (در مقاله آموزش خرید و فروش سهام بطور مفصل درباره خرید و فروش سهم صحبت شده است.)

۱. به نقدشوندگی سهام توجه کنید

از جمله مهمترین عواملی که برای سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام در بازار بورس باید به آن توجه کنید میزان نقد شوندگی سرمایه ای است که در بازار درگیر شده است.

منظور از نقدشوندگی سهام چیست؟

نقدشوندگی سهام یا دارایی به معنای راحت بودن خرید و فروش آن در کم‌ترین زمان ممکن است. بنابراین باید به میزان معاملات انجام شده روی یک سهم، توجه داشته باشید. هر قدر معاملات یک سهم یا دارایی در بازار بیشتر باشد، خریداران و فروشندگان بیشتری آن را معامله می‌کنند و این سهم قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد در زمان کمتری دارد. اگر در بخشی از بازار سرمایه گذاری کنید که میزان نقدشوندگی آن بیشتر است، ریسک معاملات شما به شدت کاهش نقد بودن سرمایه می‌یابد. حال سوال این است که چگونه میزان نقدشوندگی یک صنعت یا سهم را در بازار بورس تشخیص دهیم؟

برای اینکه بدانید کدام یک از صنایع و بخش‌های بازار بورس نقدشوندگی بالاتری دارند باید:

 • به ظرفیت رشد و سودآوری شرکت یا صنعت توجه کنید.
 • صنایع یا سهامی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که با در نظر گرفتن بازار و وضعیت کلی اقتصاد و سیاست کشور در وضعیت مساعدی از نظر سودآوری قرار دارند و این سودآوری پایدار است.
 • برای رسیدن به انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری نیاز به شناخت وضعیت بازار و صنایع از نظر اقتصادی، سیاسی و تحولات جهانی دارید.
 • بررسی کنید که کدام بخش از بازار در وضعیت مساعدی از نظر سودآوری قرار دارد و این سودآوری پایدار است یا خیر.

در بازار بورس، شرکت‌ها و صنایع مختلفی از جمله فرآورده های دارویی، خودرویی، فلزات، مواد شیمیایی و… فعالیت دارند. با بررسی ظرفیت هر یک از این صنایع از نظر حجم معاملات، می‌توانید به میزان نقدشوندگی صنعت مورد نظر خود پی ببرید و در نتیجه تصمیم درستی برای سرمایه گذاری خود در بازار بورس بگیرید.

با در نظر گرفتن میزان خرید و فروش هایی که در طول روز یا در بازه هفتگی روی شرکت‌ها و نقد بودن سرمایه صنایع مختلف انجام می‌گیرد، مطمئن شوید در نقد کردن سهام خود با مشکلی مواجه نخواهید شد.

دراینجا بد نیست به تفکر رایج و کاربردی که در بازار بورس و برای خرید و فروش سهام وجود دارد اشاره کنیم؛

شاید بسیار شنیده باشید که یک سهم بد در صنعت خوب، بهتر از یک سهم خوب در صنعت بد است. به‌عنوان مثال اگر در صنعتی راکد سرمایه گذاری کنید، هر چقدر هم که سهام زیادی خریداری کرده باشید و آن سهم به نظرتان سودآوری مناسبی داشته باشد، اما به دلیل اینکه در یک بستر و صنعت راکد و کم معامله قرار گرفته آینده چندان مناسبی برای آن نمی‌توان متصور بود و در نهایت برای فروش و نقدشوندگی آن با مشکل رو به رو خواهید شد.

۲. در سبد سرمایه گذاری بورسی خود، سهام متنوعی داشته باشید

برای سرمایه گذاری در بازار بورس، سبد متنوعی از سهام صنایع مختلف تشکیل دهید. یعنی:

 • ابتدا درباره صنایع و شرکت‌های موجود در آن تحقیق کنید.
 • به صورت ها و گزارش های مالی شرکت ها توجه کنید.
 • سپس از هر صنعت، یک یا دو شرکت را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایید.

با این کار می‌توانید سود و زیان خود را مدیریت کنید.

علاوه بر این بخشی از سبد سهام خود را به سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت (زود بازده)، بخشی را به سهام میان مدت و بخشی را هم به سهام با دیدگاه بلند مدت اختصاص دهید.

برای ثبت نام در دوره مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس کلیک نمایید:

۳. تعیین استراتژی سرمایه گذاری در معاملات سهام و تحلیل مناسب و دقیق

برای یک سرمایه گذاری موفق باید با مفاهیم اقتصاد خرد و کلان تا حد قابل قبولی آشنایی داشته باشید.

مثلاً استراتژی سرمایه گذاری چیست و انواع آن کدام است؟ انتخاب استراتژی مناسب سرمایه گذاری چه تاثیراتی دارد؟ و…

 • برای خرید و فروش سهام از همه منابع اطلاعاتی معتبر که در دسترس دارید، برای کسب اطلاع از وضعیت بازار بورس و بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طلا استفاده نمایید.
 • از اوضاع کلان سیاسی و اقتصادی داخلی آگاه باشید.
 • با جمع‌بندی اطلاعات کسب کرده و مطالعه منابع در اختیار، قدرت تحلیل و تجزیه خود را افزایش دهید.
 • برای سرمایه گذاری خود از مشاوران حرفه‌ای و متخصص کمک بگیرید. بدون تحلیل و استفاده از سایت‌ها و منابع تحلیلی معتبر اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس نکنید.
 • بازار را به‌صورت روزانه رصد کنید و در جریان بازار باشید.

برای این کار می‌توانید از ابزارهای موجود رصد لحظه‌ای بازار استفاده نمایید تا در مسیر روند جاری بازار حرکت کنید و از سرمایه گذاری خود سود کسب نمایید.

نکته آخر در این خصوص اینکه برای سرمایه گذاری خود از هر نظر استراتژی مشخصی داشته باشید مانند دیدگاه بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری، ریسک پذیری، انتخاب صنعت مناسب برای خرید سهام داشته باشید و به آن پایبند بمانید.

در ابتدای شروع سرمایه گذاری مشخص کنید:

 • اهل پذیرش ریسک هستید یا خیر؟
 • انتظار سودآوری در کوتاه مدت را دارید یا دیدگاه بلند مدت در سرمایه گذاریتان دارید؟
 • قصد نوسانگیری دارید یا می خواهید سهامداری کنید؟

برای تعیین استراتژی سرمایه گذاری به میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد بازار بورس کنید توجه داشته باشید. چنانچه قصد دارید سرمایه اندکی وارد بازار نمایید و از دست دادن این میزان برایتان اهمیت چندانی ندارد، انتخاب استراتژی جسورانه برای سرمایه گذاری ایده مناسبی به نظر می‌آید. اما اگر از دست دادن میزان سرمایه‌ای که وارد می‌کنید برایتان مهم است باید از استراتژی های سرمایه گذاری محافظه کارانه استفاده نمایید.

۴. عدم ترس یا تعلل در فروش سهام

گاهی پیش می‌آید تحلیلی که برای یک سهم خودتان انجام داده‌اید یا از افراد تحلیلگر دریافت کرده‌اید، به هدف تعیین شده نمی‌رسد. به بیان دیگر روند رشد مورد انتظار را طی نمی‌کند یا حتی رفتار متفاوت یا مغایری نسبت به آنچه انتظارش را دارید در پیش می‌گیرد. در این گونه موارد برای نگهداری سهام مورد نظر، سرسختی و مقاومت به خرج ندهید. چنانچه روند نزولی سهام آغاز شد و به نظر رسید این روند ادامه‌دار است، تحلیل خود را بازنگری کنید و اهداف و حد سود و ضرر جدیدی برای آن تعیین نمایید. همچنین درصورت لزوم به موقع از سهم خارج شوید.

بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذاران هنگام متضرر شدن از سرمایه گذاری روی یک سهم یا دارایی مرتکب می‌شوند، این است که سعی می‌کنند به خود دلداری داده و به آینده مبهم سرمایه گذاری امیدوار باشند.

سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای به موقع آن در معاملات بازار بورس بسیار اهمیت دارد.

یک تصمیم هوشمندانه و خروج به موقع از یک سهم، بسیار سودمندتر و آگاهانه‌تر است تا باقی ماندن در آن و پایبندی به اصول اولیه تحلیل.

به‌عنوان مثال اگر سهمی در چند روز متوالی با صف خرید رشد کرد و حجم معاملات آن افزایش پیدا کرد، بایدتوجه داشته باشید تا زمانی که معاملات این سهم در مسیر افت قرار گرفت، سریع از آن خارج شده و سهم را بفروشید. با این فروش، کمترین ریسک را انتخاب کرده اید و یک تصمیم منطقی برای سرمایه گذاری خود گرفته اید.

۵. مدیریت نقدینگی در سرمایه گذاری در بورس

پر واضح است برای خرید به موقع یک سهم پر سود در بازار بورس، نیاز است نقدینگی کافی داشته باشید.

در نتیجه یکی از اصول مهم دیگر در سرمایه گذاری در این بازار، کنترل و مدیریت نقدینگی شما است. برای مدیریت نقدینگی در بازار بورس و خرید به موقع سهام پر سودی که در نظر دارید، ۲ راه پیش روی شما قرار دارد:

راه اول: در صورتی که جزو فعالان بازار سرمایه هستید و معامله حرفه ای در بازار بورس انجام می‌دهید، سهامی با قدرت نقدشوندگی بالا در سبد سرمایه گذاری یا پورتفوی خود قرار دهید. در این صورت می‌توانید هنگامی که وجه نقد برای خرید سهمِ سودآوری نیاز دارید، از طریق فروش سهام موجود، وجه نقد مورد نیازتان را برای خرید سهم نقد بودن سرمایه جدید فراهم نمایید. البته یادآور می‌شویم این کار نیاز به تجربه و تخصص در معاملات بورس دارد.

راه دوم: چنانچه به تازگی وارد بازار بورس شده اید و در معاملات بازار بورس مهارت زیادی ندارید، همیشه ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد بازار نمایید را به صورت وجه نقد بودن سرمایه نقد داشته باشید. با این کار هنگامی که قصد خرید سهام سودآوری را در بازار دارید، می توانید به راحتی و بدون ریسک نقدشوندگی، آن را خریداری نمایید.

۶. شناسایی سهام با ظرفیت معاملات بورس

با تحلیل مناسب که روی بازار و صنایع مختلف انجام می دهید یا از افراد تحلیلگر و سایت‌های معتبر مشاوره‌ای -تحلیلی دریافت می‌کنید، می توانید سهامی را شناسایی کنید که ظرفیت رشد در بازار بورس را دارد. برای تشخیص سهام با قدرت رشد بالقوه در بازار، روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی وجود دارد که در این بخش از مطلب به برخی از آنها اشاره می کنیم.

یک راه این است توجه به این نکته است: معمولاً سهمی که مدتی در بازار روند نزولی داشته است، پس از طی دوره نزول خود، روند قیمتی آن رو به افزایش رفته و پس از شروع افزایش قیمت رشد سریع با شیب تندی را در پی خواهد داشت. پس می توان نتیجه گرفت زمانی که سهام نزولی شروع به افزایش قیمت می کند، زمان مناسب برای ورود به سهم و خریداری آن است.

در اینجا باز هم تاکید می کنیم بازار بورس هم مانند بازارهای دیگر از جمله بازار ارز، طلا یا حتی مسکن، قطعیت و ثبات وجود ندارد. برای خرید و فروش سهام نمی توان اصل ثابت و جامعی را در نظر گرفت و به همه سهام شرکتهای موجود در بازار تعمیم داد. اما به طور معمول خرید سهام به این شیوه سودآور بوده و با ریسک آگاهانه همراه است.

راه دیگر برای خرید سهام با ظرفیت سودآوری در بازار بورس استفاده از تکنیک خرید پله‌ای سهام است که در مطالب پیشین درباره آن مفصل صحبت شده است.

اکنون در خصوص شیوه خرید پله ای سهام با ظرفیت سودآوری بالا در بازار بورس به توضیح مختصری می‌پردازیم.

خرید پلکانی سهام به این معنی است که یک سهم را در روند نزولی آن به صورت مرحله به مرحله خریداری نماییم.

این شیوه خرید مناسب مواقعی است که کف قیمت سهام برایتان مشخص نیست و به‌طور قطعی نمی‌توان پیش بینی کرد که سهم افزایش قیمت خواهد داشت یا کاهش قیمت.

در این تکنیک معاملاتی اگر سهمی را خریداری کردید که پس از خرید نقد بودن سرمایه شما با کاهش قیمت مواجه شد، در قیمت‌های پایین‌تر بازهم در صورتی که نقدینگی لازم را در اختیار دا%D

کجا سرمایه گذاری کنیم؟‌

کجا سرمایه گذاری کنیم

امروزه با توجه به شرایط موجود در کشور افراد به دنبال پیدا کردن راهی برای سرمایه ­‌گذاری هستند. اما، از آن جایی که پول افراد محدود است و روش­ های سرمایه­ گذاری بسیار متنوع، افراد بر سر دو راهی انتخاب بهترین گزینه برای سپردن پس انداز خود هستند. روش­ های مختلفی از جمله بازار بورس، سکه و طلا، ارز، ارزهای دیجیتال و مسکن وجود دارد که در ادامه به بررسی آن­ها می­پردازیم.

سرمایه­‌گذاری در بازار بورس

امروزه محبوبیت بازار بورس در بین افراد بسیار زیاد شده است و تقریبا در هر خانواده­ای همه دارای کد بورسی هستند و بحث داغ دورهمی­های­شان تحلیل سهام­های مختلف می­باشد. خوشبختانه بازار بورس نیز توانسته در این مدت سود خوبی به سهامداران خود اختصاص دهد که همین موضوع بر محبوبیت این بازار افزوده است. اما، بازار بورس تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می­گیرد و رشد آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. بسیاری از متخصصان بر این باورند که سرمایه­گذاری در بورس علاوه بر کمک به راه انداختن چرخه تولیدات داخلی و کسب سود می­تواند در مهار نسبی تورم نیز نقش به سزایی داشته باشد. لذا افراد با کسب دانش و مشورت با افراد متخصص در این زمینه می­توانند وارد این بازار شده و به کسب سود دلخواه با حداقل سرمایه برسند.

مزایای سرمایه­‌گذاری در بورس

۱.امکان سرمایه­گذاری با حداقل سرمایه: برای ورود به بازار بورس لازم نیست که حتما سرمایه بالایی داشته باشید. حداقل با ۵۰۰ هزار تومان می­توانید وارد بازار شده و به تدریج پس انداز خود را بیشتر کنید. نکته بسیار مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که هیچ گاه با پول قرضی یا پولی که مخارج روزمره­تان را با آن انجام می­دهید وارد بازار بورس نشوید.

۲.نقدشوندگی: یکی از مهم­ترین تفاوت­های این بازار با سایر روش­های سرمایه­گذاری این است که شما به راحتی می­توانید پول خود را نقد کرده و از بازار بیرون آورید چراکه همیشه خریدارانی وجود دارند که مایل به خرید سهم شما هستند.

۳.قانونی بودن سرمایه گذاری در بورس: یکی از مهم­ترین ویژگی­های سرمایه گذاری در بازار بورس امن بودن معاملات است و هیچ وقت خطر کلاه برداری مثل خرید دلار تقلبی در بازار ارز برای شما رخ نمی­دهد. تمام معاملات شما قانونی و تحت نظارت صورت می­گیرد. حتی کارگزاری­هایی که شما قصد استفاده از سیستم معاملاتی آن­ها را دارید دارای مجوز هستند.

۴. حفظ شدن سرمایه در مقابل تورم: اگر با دانش و مهارت وارد این بازار شوید ارزش پول شما در برابر تورم حفظ خواهد شد.

سرمایه گذاری در بازار سکه و طلا

سرمایه گذاری در بازار طلا

اگر شما بودجه خود را در این بازار سرمایه گذاری کنید به ازای آن به شما سکه و طلا واگذار می­شود. و زمانی که قصد فروش آن را داشته باشید متناسب با قیمت روز سکه و طلا از شما خریداری خواهد شد. بیشتر افراد در ایران برای حفظ ارزش سرمایه و قابلیت نقدشوندگی سریع و بدون محدودیت در بازار طلا مشغول به خرید و فروش هستند و سودهای قابل توجهی از این معاملات به دست می­آورند.

چهار علت سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه

۱.سود زیاد در نگهداری بلند مدت: شما با خرید طلا و سکه شاید در کوتاه مدت بتوانید سود مختصری داشته باشید اما در بلند مدت قطعا سود شما چند برابر خواهد شد.

۲. نقدشوندگی بالا:‌ شما هر زمان که بخواهید می­توانید به راحتی با مراجعه به طلا یا سکه فروشی سرمایه خود را فروخته و نقد کنید. به یاد داشته باشید که یکی از معایب خرید و فروش طلا و سکه امکان سرقت در این میان می باشد لذا بسیاری از افراد ترجیح می­دهند تا از طریق بازار بورس اقدام به خرید فروش کنند با این تفاوت که شما دیگر طلا و سکه را به شکل فیزیکی در دست ندارید اما زمانی که قصد داشتید آن را نزد خود نگه دارید با مراجعه به بانک می­توانید آن را تحویل بگیرید.

۳. حفظ ارزش سرمایه بر حسب تورم­ها:‌ مانند هر سرمایه گذاری دیگری شما می­توانید با خرید طلا و سکه ارزش پول خود را حفظ کرده و آن را از تورم دور نگه دارید. اما باید به یاد داشته باشید که سود این روش در بلند مدت است و شاید لازم باشد برای مدت زمان زیادی به فکر استفاده از سرمایه خود نباشید.

۴. تاثیرات قیمت طلای جهانی:

همیشه قیمت فلزات با توجه به اتفاقات، بحران­ها و تصمیم­های سیاسی در جهان، دچار نوسان می­شود. اگر قیمت طلا در اثر شرایط ذکر شده دچار نوسان شده و بازار جهانی طلا کاهشی یا افزایشی باشد ، در زمان اندک تاثیرش را روی قیمت طلای داخلی نیز می­گذارد. سرمایه گذاران همواره از این تاثیرات برای کسب سود استفاده می کنند.

سرمایه گذاری در بازار ارز

بازار ارز همیشه علاقه‌مندان مخصوص به خود را دارد و سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود جذب می کند. اما به دلیل اینکه بازار ارز نوسانات شدیدی دارد افرادی هم هستند که تمایلی برای ورود و سرمایه‌گذاری در آن نداشته باشند. با توجه به نوسانات ناگهانی موجود در بازار ارز اکثر اقتصاددانان ورود افراد معمولی را به این بازار توصیه نمی‌کنند و معتقدند که باید برای ورود به این بازار تمامی جوانب در نظر گرفته شود.

سرمایه گذاری در بخش دلار دارای مزایا به شرح ذیل می­باشد

 • نقد بودن سرمایه شما و حفظ آن بصورت فیزیکی
 • خرید و فروش آنی بصورت فیزیکی در بازار ارز

معایب سرمایه­ گذاری در بخش ارز و دلار

 • افزایش و کاهش قیمت بر اساس اخبار سیاسی و اقتصادی
 • پیش بینی نقد بودن سرمایه قیمت ارز و دلار به سختی امکان­پذیر است
 • خطر از بین رفتن سرمایه فیزیکی و به سرقت رفتن آن وجود دارد
 • بازاری غیر رسمی و پرتنش و التهاب
 • کالای سرمایه­ای به شمار نرفته و به جهت نوسان بالا به شدت پر ریسک به شمار می­رود

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال (بیت کوین)

بازار ارزهای دیجیتال چند سالی است که به یک مکان جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. معاملات در این بازار تقریباً از اوایل سال ۲۰۱۳ شروع شد و در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال به حدی برای سرمایه گذاران جذاب شده که در جهان خیلی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری درحال انتقال سرمایه به آن هستند. بازار ارز دیجیتال با بازار بورس تفاوت های قابل توجهی دارد. این بازار ۲۴ ساعت شبانه روز باز است و ۷ روز هفته فعال است درحالی که بازار بورس ساعت ۹:۳۰ باز و ساعت ۴ تعطیل خواهد شد همچنین بازار بورس آخر هفته و تعطیلات رسمی هم تعطیل است. بازار ارز دیجیتال ذاتا پرنوسان تر از بازار بورس است ولی سودهای این بازار به مراتب شیرین تر از بازار سنتی است. تحلیل کردن بازار ارز دیجیتال مشکل تر از تحلیل بازار بورس است. وقتی شما خواب هستید هزاران نفر در حال معامله هستند و همین کار تحلیل و معامله را برای شما سخت تر می کند. پس باید حواستان باشد که بدون آگاهی و دانش کافی وارد این بازار نشوید.

سرمایه گذاری در بازار مسکن

بازار مسکن

ورود به بازار مسکن و سرمایه گذاری در این بازار در نظر عموم یکی از راهکارهای پر سود و افزایش درآمد است، اما اگر کمی با دقت به این مسئله نگاه کنیم متوجه می­شویم که همانقدر که بازار مسکن می تواند منجر به افزایش درآمد باشد و یک سرمایه گذاری خوب تلقی شود، به همان اندازه نیز می تواند ریسک بالایی برای سرمایه شما داشته باشد! چیزی که در سرمایه گذاری در بازار مسکن اهمیت دارد این است که شما با دیدی باز و تحقیقاتی گسترده در این بازار وارد شوید تا بتوانید سرمایه بدست آمده را حفظ کرده و آن را بیشتر کنید. برای سرمایه گذاری در بازار مسکن برنامه‌ ریزی، آماده‌سازی و مدیریت اقداماتی که در حوزه املاک انجام می دهید، به شما این اجازه را می­دهند که ثروت خود را در این حوزه افزایش دهید.

خرید ملکی با ارزش متعارف بازار یا کمتر از آن

سعی کنید ملکی را پیدا کنید که متناسب با قیمت های بازار باشد و یا قیمت آن کمتر باشد. اگر بتوانید ملکی پیدا کنید که از قیمت بازار کمتر باشد قطعا برای شما یک موفقیت بزرگ به حساب خواهد آمد، اما خرید املاکی با همان قیمت متعارف در بازار نیز موفقیتی خوب به حساب بشمار می­آید. برای این منظور در محله­ای که قصد خرید ملک دارید به خوبی تحقیق کنید، چراکه تنها توانایی خرید یک ملک با قیمت پایین نمی­تواند یک سرمایه گذاری موفق را برای شما تضمین کند.

تحقیق در بازار محلی امری بسیار مهم در سرمایه گذاری مسکن

به خوبی تحقیق کنید، تنها به قیمت خانه توجه نکنید بلکه مناسب بودن محله را نیز در نظر بگیرید. چراکه ممکن است پس از خرید خانه ارزان قیمت خود متوجه شوید که محلی که انتخاب کرده­اید به شدت اشتباه بوده است! باید دقت کنید که آیا ملکی که خریده­اید در طول زمان دچار افزایش قیمت می­شود یا خیر؟ و یا اگر به قصد اجاره خریده­اید آیا منطقه­ای است که مداوم تقاضا برای اجاره آن وجود داشته باشد یا خیر… به خاطر داشته باشید، کسب آگاهی از بازار محلی‌ که در آن پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ملک کرده‌اید، امری ضروری است.

مدیریت سرمایه‌گذاری

برای حفظ سرمایه به خانه ای که خریداری کرده اید رسیدگی کنید،خانه خود را به امان خدا رها نکنید! اگر خانه خود را رها کنید قطعا در آینده باید هزینه­های بسیاری را برای تعمیر آن صرف کنید. هر از گاهی از ملک خود دیدن کنید و تمامی مشکلات ضروری آن را برطرف کنید. با این کار باعث می­شوید که سرمایه شما در طولانی مدت هدر نرود و در زمان فروش ملک نیز پولی بیشتر عاید شما شود.

کلام آخر

بسیاری از افراد در شرایط کنونی اقتصاد بدنبال پیدا کردن راهی امن و پر سود برای سرمایه گذاری هستند. راه­های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد اما از آن جایی که معمولا طیف وسیعی از مردم سرمایه چندان زیادی در دست ندارند باید مسیری را انتخاب کنند که امن باشد، قدرت نقد شوندگی داشته باشد و از ارزش پول در مقابل تورم محافظت کند. بین سرمایه گذاری در بازار بورس ایران، طلا و سکه، ارز و بیت کوین و بازار مسکن بهترین گزینه را انتخاب کرده با کسب دانش و کمک گرفتن از افراد قابل اعتماد دست به کار شوید. به یاد داشته باشید که نکته مهم در این شرایط کنونی قدرت ریسک پذیری شما است. اگر فکر می کنید با بالا و پایین رفتن قیمت سکه و ارز استرس زیادی را متحمل خواهید شد پس بهتر است راه دیگری برای سرمایه گذاری انتخاب کنید یا سرمایه خود را به دست صندوق های سرمایه گذاری بسپارید که به جای شما این کار را انجام دهند.

سرمایه گذاری

سرمایه‌گذار بودن برای بسیاری از افراد یک رؤیای دور و دست‌نیافتنی است. این افراد به این دلیل که فکر می‌کنند سرمایه‌گذاری نیاز به پول زیادی دارد از آن دوری می‌کنند، اما این تصور اشتباه است. شما می توانید با ۱۰ میلیون تومان و حتی کمتر از آن نیز سرمایه‌گذاری کنید.
حتماً فکر می کنید ۱۰ میلیون تومان در وضعیت اقتصادی کنونی رقم بسیار ناچیزی است و برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست اما بهتر است بدانید با برنامه‌ریزی و مدیریت مالی درست، حتی با مبالغ کم هم می‌توانید سرمایه‌گذاری کرده و از سرمایه خود در جهت تقویت وضعیت مالی استفاده کنید. ما در مجموعه طنین سازه به شما در تحقق این امر کمک خواهیم کرد.

سرمایه ‌گذاری یا investment به معنی گذاشتن پول در جایی با انتظار سود از آن است.به‌ طور دقیق تر سرمایه‌ گذاری، تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارایی ‌های دیگر، به منظور رسیدن به منفعت در قالب بهره، سود سهام یا ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.

وام فوری

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری

کلیه منابع مالی و پولی و منابع قابل تبدیل به پول، سرمایه خوانده می ‌شود. در عصر حاضر، نیروهای انسانی نیز قسمتی از سرمایه محسوب می ‌شوند. سرمایه می ‌تواند هم نقدی باشد و هم غیر نقدی. سرمایه نقدی همان پول نقد است و سرمایه غیر نقدی شامل انواع دارایی ‌می ‌شود که افراد در اختیار دارند.

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد و برای سرمایه گذار، سود یا منعفتی را به همراه خواهد آورد.

عدم وجود محدودیت برای میزان سرمایه‌ گذاری

برای ورود به بازار سهام نیاز به سرمایه بالا نیست. با حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان می ‌توانید با مبلغی کم وارد بازار بورس شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.