درک بازار ثانویه بورس


یکشنبه 1 اسفند 1400

بررسی نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران مقاله

هدف اصلی این مقاله بررسی تا ثیر ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس در رشد و توسـعه بـازا ر سـرمایه ایران است . در این باره ابتدا مفاهیم مربوط به بازارهای مالی ، بازار اولیـه اوراق بهـادر ، وظـایف بانـک هـای 1 سرمایه گذاری و بازار ثانویه اوراق بهادار که بازارهای خارج از بـورس . . نیـز بخشـی از بـازار ثانویـه اسـت ، مورد ارزیابی قرار گرفته است . در ادامه مقاله با رویکرد پرسش نامه ای اثرات نقش بازار اوراق بهادار خـارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج به دست آمده نشـان مـی دهـد که ٨١/٥ درصد پرسش شونده ها، ایجاد بازار خارج از بورس را د ر راسـتای توسـعه بـازار سـرمایه اثـربخش ارزیابی کرده اند. از طرفی نیـز تـدوین قـوانین و مقـررات عمـلا بـه روش آزمـون و خطـا بـوده کـه عـاملی بازدارنده در توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. ٨٩ درصد پاسخ ها نیـز بیـانگر عـدم شـفافیت و کـارایی در بازار سرمایه بوده است . همچنین این نتایج نشان می دهد بازار خـارج از بـورس در ایـران فاقـد قـانون منـدی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست شرکتهای مضـاربه ای و بـی ثمـر مانـدن خصوصـی سـازی شرکت های دولتی شود . همچنین بر اساس نتایج به دست آمده نـا آگـاهی سیاسـت گـذاران از مزایـای بـازار خارج از بورس و نحوه اداره آن موجب بی توجهی آنها نسبت به ایجاد این بـازار شـده کـه یکـی از عوامـل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود. با عنایت به نتایج به دست آمده ، راهکار عملی تحت عنوان تا سیس انجمن ملی معامله گران اوراق بهـادار پیشـنهاد مـی شـود کـه از طریـق توسـعه کمـی و کیفـی معاملات و شفاف شدن عملکرد بازار سرمایه این امر کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در اقتصـاد ایـران خواهد نمود.

خلاصه ماشینی:

با عنایت به نتایج به دست آمده ، راهکار عملی تحت عنوان تأ سیس انجمن ملی معامله گران اوراق بهـادار پیشـنهاد مـی شـود کـه از طریـق توسـعه کمـی و کیفـی معاملات و شفاف شدن عملکرد بازار سرمایه این امر کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در اقتصـاد ایـران خواهد نمود. ٣. ب - بازارهای خارج از بورس : پیشینه لغوی بازار خـارج از بـورس ، مربـوط بـه زمـانی اسـت کـه اوراق بهادار در پیشخوان مغازه معامله گران معامله می شد و به یک مکان خاص اشاره داشت ، ولـی در حال حاضر این واژه دیگر به یک مک ان خاص اشاره نداشـته و بـه یـک نـوع معاملـه و تجـارت 1 اطلاق می شود.. ٢. ولی از آنجا که انجـام معاملـه بر روی برگه سهام ترجیحا در بورس اوراق بهادار صورت می پذیرد؛ به همین دلیل نمی توان انتظـار داشت که در بازا ر های خارج از بورس ، حجـم معـاملات سـها م بـه بزرگـی حجـم معـاملات اوراق قرضه باشد ، درک بازار ثانویه بورس و فقط در حدود یک سوم کل سهام مورد معامله در بازار سرمایه در ایـن بـازار تحقـق می یابد. . حال برای درک بهتر از جایگاه بازارهای سوم و چهارم در بازار سرمایه و همچنین ارتبـاط ایـن دو بازار با یکدیگر و با بازار منسجم بورس اوراق بهادار و بازار خارج از تالار بـورس نمـودار ١-٢ را ارائه می نماییم : / / روش تحقیق جامعه آماری این تحقیق از افراد صاحب نظر ی تشکیل شده اسـت کـه در بـازار بـورس تهـران فعالیت دارند و دارای سابقه کار بیش از پنج سـال و حـد اقـل مـدرک تحصـیلی فـوق لیسـانس در رشته های مالی، اقتصادی، حسابداری و بازرگانی هستند .

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

نقش بازار اوراق بهادار خارج ، نقش بازار اوراق بهادار خـارج ، بازار ، بازار خارج از بورس ، اوراق بهادار ، ایجاد بازار اوراق بهادار خارج ، بررسی نقش بازار اوراق بهادار ، بـازار ، اوراق بهاد ، بـازار خـارج از بـورس

دوره آموزش جامع بورس وتحلیل تکنیکال

در همه جای دنیا از بورس اوراق بهادر به منظور کمک به افزایش سرمایه ی شرکت های تازه تاسیس و همچنین برای به وجود آوردن فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود. برای شرکت در این فعالیت، مرزهای جغرافیایی مورد توجه افراد نیست، بنابراین افراد از تمامی نقاط برای بالا بردن سرمایه و ثروت شان می توانند از طریق بورس وآموزش آن اقدام کنند. با آگاهی و استفاده از دانشی که در دوره ی بورس کسب می کنید، می توانید با سرمایه ی کم فعالیت خود را شروع کرده و سود خوبی نیز کسب کنید. آینده ی شما و پیشرفت تان در امور مالی، به چگونگی استفاده از پولتان وهمچنین به روش سرمایه گذاری شما بستگی دارد. با حضور در این دوره می توانید راه های ورود به این بازار و نحوه ی موفقیت در آن را بیاموزید .

پیش نیازها

بدون نیاز به پیش نیاز

مخاطبان این دوره

کلیه علاقه مندان به سرمایه گذاری و معامله گری در بازار سهام می توانند مخاطب حضور در این دوره باشند .
با توجه به دیدگاه هر فرد، بازار بورس می تواند پاسخگوی نیاز افراد باشد . این دیدگاه ها می تواند معامله گری حرفه ای ، سرمایه گذاری کلان ، پس انداز دارایی های کوچک و یا حتی پس انداز پولهای خرد برای آینده کودکانمان باشد.

سرفصل دوره

●تعریف سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری

مقایسه انواع سرمایه گذاری

مزایای سرمایه گذاری در بورس نسبت به سایر بازارها

بازار ثانویه - بازار اولیه

●چگونگی معامله کردن در بورس

گرفتن کد معاملاتی

●تاریخچه تشکیل بورس در جهان و در ایران

●اصطلاحات بورسی- حجم معاملات- قیمت پایانی- قیمت آخرین معامله- ارزش بازار شرکت- میانگین حجم ماه- حقیقی و حقوقی- حجم مبنا - قیمت مجاز- حداکثر و حداقل قیمت معامله شده - صف خرید - صف فروش

●آشنایی با اصول اولیه اقتصاد

GDP – NNP - رشد اقتصادی – عرضه وتقاضا- منحنی امکانات تولید- انواع کالاها سرمایه ای و مصرفی- نرخ تورم – نرخ بهره سرمایه گذاری – مصرف- پس انداز- شاخص فلاکت- حجم نقدینگی- سرعت گردش پول – رکود- رونق –چرخه های تجاری

●آشنایی با مباحث اولیه مدیریت مالی

ترازنامه - صورت سود و زیان- صورت سود و زیان جامع

اصول اولیه حسابداری

پرتفو تهاجمی و تدافعی

●انواع قیمتها- قیمت اسمی- قیمت روز- قیمت دفتری- قیمت ذاتی – نسبت p/e و نسبت p/s چیست؟

●اخیار خرید و فروش

●شاخص و انواع آن

●علم تکنیکال چیست؟نظریه داو جونز

انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال

مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل

انواع نمودارها، حسابی و لگاریتمی

انواع بازارها ،صعودی نزولی خنثی

نمودارهای تعدیل شده

تایم فریم و انواع آن

حمایت و مقاومت های استاتیک

انواع نمودارها، خطی شمعی میله ای دایره ای

سیگنال خرید بر اساس شکست روند نزولی

مقاومت و حمایت داینامیک

الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها

الگوهای ادامه دهنده شامل: مثلث ادامه دهنده ، پرچم ها(FLAG) ،کنج های ادامه دهنده ،مستطیل ،

چنگال آندرو، اصل بادبزن

اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average) و کابردهای آن شامل: شناسایی روندها ، شناسایی نقاط چرخش قیمت،سیستم کراسینگ مووینگ اوریج

تشخیص قدرت روند با مکدی ، روشهای اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی شامل: سیگنالهای کلاسیک مکدی ، واگرایی های اشکار و مخفی(regular and hidden divergence)

اعتبار سنجی الگوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی

اندیکاتور های CCI – MFI- STOCHASTIC و کابرد های آنها

انواع ابزارهای فیبوناچی و کاربردهای آن

پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی

استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن

PRZ

الگوریتم شناسایی ساختار ریز موجها در الیوت

آموزش سایت کدال

· درک گزارش پیش بینی شرکت ها

●افزایش سرمایه و روش های آن و تاثیر آن بر قیمت سهام

مدیریت سرمایه و ریسک

گرفتن سیگنال خرید

اهداف این آموزش

بورس یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاری محسوب می شود که می توان به کمک تخصص و دانش، بازدهی های بالایی را در آن انتظار داشت .
از طرف دیگر بسیاری از افراد برای ورود به بازار پرتلاطم و پر نوسانی مانند بورس نمی دانند از کجا باید شروع کنند و چه مسیری پیش روی دارند. ما به شما می آموزیم چگونه در کمترین زمان ممکن به بورس وارد شوید. چگونه کارگزار خود را انتخاب کنید . از کجا اطلاعات مورد نیاز خود را تامین کنید ، تحلیل های مورد نیاز در حوزه های مختلف اقتصاد ، صنایع و شرکتها را انجام دهید ، بر اصول حرفه ای و رفتاری در بورس تسلط پیدا کرده و به یک تحلیلگر و معامله گر حرفه ای در بورس تبدیل شوید .
در این دوره دانش پذیران به صورت عملی به خرید و فروش سهام پرداخته و همراه با روند پیشرفت کلاس با تمام روش ها و تکنیک های عملی و نکات کلیدی فعالیت در بازار بورس نیز آشنا می گردند .

 • توضیحات دوره
 • پیش نیازها
 • مخاطبان این دوره
 • سرفصل دوره
 • اهداف این آموزش

مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی

آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟

مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.

آخرین مقالات

 برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم ؟

یکشنبه 1 اسفند 1400

برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم ؟

 برنامه نویسی پیشرفته همراه با کلاس های آموزشی

یکشنبه 1 اسفند 1400

برنامه نویسی پیشرفته همراه با کلاس های آموزشی

 کلاس های آموزشی تا چه اندازه در یادگیری موثراند

یکشنبه 1 اسفند 1400

کلاس های آموزشی تا چه اندازه در یادگیری موثراند

 آموزش حرفه ای برنامه نویسی در آموزشگاه برنامه نویسان

یکشنبه 1 اسفند 1400

افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه

رئیس هیات مدیره بورس تهران گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست اما تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش‌های صورت گرفته و رشد شتابان بخش‌های مختلفی از بازار سرمایه در سال‌های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

به گزارش ایراسین، امیر تقی خان تجریشی، رئیس هیات مدیره بورس تهران به بررسی اهمیت بازار پایه و دلایل عدم توسعه آن در ایران پرداخت و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست اما تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش های مختلفی از بازار سرمایه در سال های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

تجریشی ضمن بیان مطلب فوق به نقش و اهمیت بازارهای مالی اشاره کرد و افزود: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیازهای جامعه خود و دیگر کشورها را تامین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. اغلب حجم تامین ­سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به گونه‌ای که یک شرکت به تنهایی قادر به تامین آن نیست. در بسیاری اوقات دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تامین سرمایه دارند لذا نقش و اهمیت بازارهای مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.

وی وجود بازارهای مالی را فرصتی با اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به منظور تامین منابع مالی خود عنوان و اظهار کرد: در واقع هدف اصلی این بازارها تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه های مبادلاتی می باشد. یکی از بازارهای مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه ها نقش موثری دارد بازار سرمایه است.

تجریشی تصریح کرد: بازارسرمایه شامل دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه است و تأمین مالی در بازار اولیه امکان پذیر می باشد. در بازار اولیه شرکت ها برای اولین بار با عرضه بخشی از سهام خود به عموم، منابع جهت انجام پروژه ها و طرح های خود را تأمین می کنند. لیکن در بازار ثانویه تنها سهام شرکت‌های پذیرفته شده، مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند. رییس هیات مدیره بورس تهران به روش های تامین مالی در بازار اولیه اشاره کرد و افزود: تامین مالی در بازار اولیه به ۲ روش کلی تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی سرمایه ای تقسیم می شود .

براساس اعلام روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، رئیس هیات مدیره بورس تهران اظهار کرد: در تامین مالی به روش بدهی، شرکت یا سازمان تامین مالی کننده براساس یکی از انواع اوراق موجود در بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند، در حال حاضر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از جمله صکوک،اجاره، مرابحه، ­منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی و انواع اوراق خزانه امکان­ پذیر است. در حوزه ی تأمین مالی سرمایه ­ای، تأمین مالی از طریق تأسیس یا عرضه بخشی از سهام شرکت یا پروژه و یا افزایش سرمایه صورت می ­گیرد . در حال حاضر، تاسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه گذاری در بازار اولیه تعداد بسیار محدودی دارد.

وی بازار اولیه را دارای پتانسیل رشد در تامین مالی بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش­ های مختلفی از بازار سرمایه در سال­ های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه ­های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

رئیس هیات مدیره بورس تهران افزود: با این حال بررسی و آمار و اطلاعات منتشر شده نشان دهنده آن است که کارکرد اصلی این بازار یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه تأمین مالی، تحت تأثیر رشد بازار ثانویه قرار گرفته است و نقش بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه بسیار کمتر از انتظار بوده است.

تجریشی معتقد است در سال­‌های گذشته علیرغم رشد بازار سرمایه این رشد صرفًا در بخش بازار ثانویه اتفاق افتاده است و اظهارداشت: براساس آمارها، حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد معامله قرارگرفته از ۲۲هزار میلیارد تومان در درک بازار ثانویه بورس سال ۹۴ به ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در صورتی است که طی همین مدت حجم بازار ثانویه از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۱۳۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در دوره‌ای که بازار ثانویه با رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نتوانسته­ اند در سطح بالایی نسبت به تأمین مالی از بازار اقدام نمایند و ارزش بازار بورس تهران از ارزش اسمی خود فاصله معناداری گرفته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی به عنوان اصلی ترین کارکرد آن، کاملا تحت تأثیر تحولات بخش معاملات ثانویه قرار گرفته است.

تجریشی فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است را کمرنگ دانست و گفت: در یک بازار مالی توسعه یافته رشد بازار ثانویه در اثر رشد عوامل مرتبط اقتصادی عموماً تبعات مثبتی برای بنگاه های اقتصادی در جهت تأمین مالی از این بازار را دارد، اما به نظر می­رسد در ایران ارتباط متناسبی بین بازار اولیه و بازار ثانویه برقرار نیست و همه تلاش ­ها معطوف به رشد بازار ثانویه شده است و فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است کمرنگ تر بوده است.

وی به برخی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی، تعدد قوانین و نهادهای تصمیم­ گیر قوانین است. عدم آشنایی مسئولین هر بخش با وظایف و ظرفیت­ های سایر بخش­ها ، اغلب منجر به تعدد نهادهای تصمیم­ گیر و تعارض قوانین و به تبع آن پیچیده شدن مسائل و ناکار آمد شدن قوانین شده است. همچنین، خلاء وجود یک قانون اصلی در این حوزه که جامع موضوعات موجود در زمینه تأمین مالی و تبیین­ کننده روش­ های طراحی و به کارگیری انواع روش­ های تامین مالی در آینده باشد محسوس است.

رئیس هیات مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت که ساختار حقوقی فعالیت بنگاه­های اقتصادی را مشخص می‌کند مربوط به سال­ های دور پیش از انقلاب می باشد. این در حالی است که فضای کسب و کار در این دوره بسیار تغییر یافته و این قوانین اغلب متناسب با شرایط روز بنگاه ها نیست . وجود این قوانین دست و پاگیر و قدیمی، فرایند پذیرش شرکت ها را زمان بر و دشوار کرده است به طوریکه فرایند پذیرش، علیرغم تلاش بورس ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین آشنا نبودن و کمبود ابزار و شیوه های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه ها، جذابیت این بازار برای بنگاه ها و سرمایه­ گذاران را کاهش داده است.

وی از جمله این موارد را کمبود ابزارهای مالی تأمین مالی با سررسیدهای مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاهها منابع مالی را برای نیازهای مختلفی می­گیرند، لازم است ابزارهای مالی نیز متناسب با هریک از این نیازها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزارها در بازار تعریف شده اند لیکن هنوز نتوانسته اند به طور گسترده مورداستفاده قرار گیرند. همچنین توسعه ابزارها برای پوشش ریسک این امکان را برای موسسات تجاری فراهم می­کندکه با استفاده از آنها، خود در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.

تجریشی افزود: به عنوان مثال نوسانات نرخ ارز و نبود ابزاری برای پوشش آن فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه می­کند. از طرفی در حال حاضر فعالیت های سوداگرانه روی خود کالاها و دارایی ها صورت می­گیرد در حالیکه این امر می­بایست بر روی ابزارهای مالی مبتنی برآنها انجام شود. به عبارت دیگر مردم برای تقاضای سوداگرانه روی ارز به جای نگهداری ارز خارجی بایداوراق مبتنی بر این ارز را مبادله و نگهداری کنند.

رییس هیات مدیره بورس تهران بر تغییر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری ­ها تاکید کرد و تصریح کرد: علاوه بر این کنترل دولتها بر بانک ­ها و نبود شیوه جایگزین برای سرمایه­ گذاری ریسک گریز ، شاید از طریق کنترل نرخ بهره (در شرایط تورمی) تداوم فعالیت بانکی را امکان پذیر کند، ولی در بازار سرمایه که اعمال چنین کنترل هایی سخت­تر است این عمل منجربه ناکارآمد شدن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق می­ گردد.

لذا ضروری است نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری­ ها تغییر یابد. از طرفی در بحث تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، بنگاه ­های اقتصادی یکسان تلقی شده اند و یک بنگاه از لحاظ نرخ تأمین مالی با یک بنگاه کم ریسک تفاوت چندانی ندارد.

وی در ادامه نقش موسسات رتبه بندی را با اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ موسسات رتبه ­بندی منجر به عدم درک سرمایه­ گذاران از میزان ریسکی که می­ پذیرند گردیده و گاهاً سرمایه گذاران در حالیکه برای برخی از شرکت ها ریسک زیادی قبول کرده اند ، نرخ بازده متناسب دریافت نمی­ کنند. حقیقت آن است که همه شرکت­ ها و پروژه­ ها دارای نرخ بازدهی و بهره ­وری یکسان نیستند و به طبع می­ توانند سرمایه گذاران خود را از بازده­ های متفاوتی برخوردار سازند.

همچنین یکی از نکات قابل تامل در این خصوص آن است که متداول ترین ابزار تامین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار ، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه­ گذار و سرمایه پذیر تقسیم کند، اما در سال های اخیر سود نهایی تمامی طرح­ های مبنای این اوراق دقیقا معادل سود علی الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های‌بازدهی متفاوت شرکت­ ها و پروژه ­ها می تواند به پویایی بازار تامین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.

وی افزود: علیرغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده ۱۶۰) و قانون مالیات های مستقیم، تقریباً تمامی افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام می­شود، این امر باعث شده تا در ورود سرمایه گذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان ( در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه ­ها استفاده نکرده ­اند، داده شده و تنها بخش اندکی ( به قیمت اسمی ) به شرکت وارد شود ؛ این رویه قطعا در جذب منابع چندان موفق نبوده و به شرکت ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد .

تجریشی به عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گرانترین شیوه تأمین مالی است به عنوان مطلوبترین روش مد نظر بنگاه ها قرار گرفته است. لذا فرهنگ سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی به موضوع تأمین مالی به صورت عام و از طریق روش ها و ابزارهای نوین بازار سرمایه به صورت خاص و تشویق استفاده درک بازار ثانویه بورس از ظرفیت های قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد.

وی برخی چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی ، به نظرمی ­رسد راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تامین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تامین مالی ، شناور سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های بازدهی متفاوت شرکت ها و پروژ ها ، تأسیس و گسترش موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، توسعه ابزارهای مبتنی برسرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و…) ، تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق های سرمایه گذاری بتواند به پویایی نظام تامین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه شود.

رئیس هیات مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تامین مالی بنگاه ها عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی می­گردد. باید توجه کرد که بازار ثانویه به تنهایی مولد نیست و درصورتی که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می تواند منجر به جذب سرمایه، تولید و اشتغال گردد. در واقع هدف از این بازار ایجاد رونق برای هدف اصلی بازار سرمایه که تأمین مالی بنگاه­ هاست و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.

✔️ آموزش بورس – آموزش جامع بورس 100% | حمید فروغی

آموزش بورس - حمید فروغی

یادگیری یک دانش جدید در ابتدا امری پیچیده و گنگ به نظر می رسد چرا که در ابتدا با حجم زیادی از ناشناخته ها رو به رو می شوید. همین امر می تواند موجب گمراهی، ترس و در نهایت پشیمانی شما بشود خصوصا زمانی که بدون داشتن اطلاعات کافی در این بازارها قدم می گذارید.

ولی درک بازار ثانویه بورس در صورتی که روی مهارت های خود سرمایه گذاری کنید و آموزش صحیح ببینید، متوجه سهولت سیستم بازارهای مالی از جمله بازار بورس می شوید.

آموزش بورس

یکی از انواع بازار های مالی بورس (stock market) است. که دارایی بصورت سهام و اوراق مشارکت خرید و فروش می‌شود. خرید بخشی از سهام یک شرکت به معنی این است که شما در سود و همچنین زیان آن شرکت سهیم هستید.

همانطور که می دانید در سرمایه گذاری، ریسک از دست دادن سرمایه همواره وجود دارد و ریسک یک سرمایه گذار از طمع، نداشتن اطلاعات کافی و بی تجربگی ناشی می شود.

حمید فروغی تحلیلگر بازارهای مالی از سال 93 در این بازار شروع به کار کرده و بعد از طی کردن تجربه های تلخ زیاد، توانست راه و روش کسب ثروت از این بازار را بفهمد. اکنون به آموزش بورس از صفر و هر آنچه نیاز است که درباره بورس بدانید می‌پردازیم.

چرا سرمایه گذاری کنیم؟

برای مثال اگر شما ده میلیون تومن پول دارید و قصد خرید یک کالای خاص را دارید، تنها در همین زمان می توانید درک بازار ثانویه بورس آن را تهیه کنید و بعد از شش ماه الی یک سال احتمالا دیگر نمی توانید آن کالا یا خدمات را با همان مبلغ تهیه کنید. چرا که تورم در کشورمان ایران بسیار بالا است و متاسفانه ارزش پول همواره در حال کاهش می‌باشد.

به همین دلیل بدترین نوع سرمایه گذاری در ایران پس انداز به شکل نگهداری پول نقد و سرمایه گذاری در بانک ها به قصد کسب سود می باشد. بنابراین هر فرد برای حفظ اعتبار و ارزش پول خود لازم است که به شکل صحیح سرمایه گذاری کند.

سرمایه گذاری مالی - حمید فروغی

چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه گذاری در بازار بورس مانند انواع دیگر سرمایه گذاری ها خطرات خود را به همراه دارد.

متاسفانه در سال 99 به دلیل تبلیغات گسترده، افراد زیادی به قصد کسب سود در کوتاه مدت وارد این بازار شدند اما به دلیل ریزشی که در پی یک رشد بی رویه و بی منطق اتفاق افتاد، افرادی که بدون داشتن دانش و تجربه کافی وارد این بازار شده بودند قسمت زیادی از سرمایه خود را از دست دادند.

دستکاری ها و برخی خبرهای ضد و نقیض و اتفاقاتی که افتاد باعث شد که بسیاری از افراد اعتماد خود را نسبت به بازار بورس از دست بدهند و در پی زیان های بسیار با یک خاطره تلخ این بازار را ترک کنند.

اما فعالیت در بازار بورس نیز مانند تمامی بازارهای مالی نیازمند دانش و تخصص و تجربه می باشد و بسیار مهم است که شما با دید معامله گری وارد این بازار شده اید یا سرمایه گذاری و شاید هر دو.

اگر دید معامله گری دارید دانش تحلیل تکنیکال و اگر قصد سرمایه گذاری دارید دانش تحلیل بنیادی برای شما کاربردی تر خواهد بود اما اگر به دنبال بهترین نتیجه هستید استفاده از هر دوی آن ها به شما پیشنهاد می شود.

در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی، مطالعه و رصد اخبار سیاسی و اقتصادی مرتبط با بازار بورس و همچنین درک اقتصاد کلان قطعا به دید تحلیلی شما کمک شایانی خواهد کرد.

به دلیل داشتن تعداد زیاد سهام شرکت نیازمند دانش و اطلاعات کافی از صنایع شرکت‌ها و شرایط اقتصادی است. عموما همه افراد به دنبال سرمایه گذاری در جایی هستند که سود بیشتری را داشته باشد. همچنین شفافیت اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری هدف، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. بطور خلاصه موارد زیر در انتخاب نوع سرمایه گذاری برای ما مهم است:

 • سود دهی(DPS) بیشتر نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری
 • اطمینان خاطر از لحاظ قانونی بودن روش سرمایه‌گذاری
 • حفاظت دربرابر تورم سهام شرکت‌ها
 • آگاهی و شفافیت از بازار هدف در هر زمان
 • قابلیت نقدشوندگی سریع و راحت

انواع بورس

بورس اوراق بهادر

در این بورس معاملات در اموالی مانند سهام، اوراق مشارکت و… می‌باشد. بازار خرید و فروش اوراق بهادر که در کشورمان ایران بصورت رسمی و دائمی است که بورس اوراق بهادر نام دارد.

بورس کالا

بازاری است که در آن خرید و فروش یک کالای خاص انجام می شود. در بورس کالا معمولا مواد اولیه و خام مورد معامله قرار می گیرد. و با نام همان کالای خاص شناخته می شود. مانند: بورس برنج

بورس انرژی

بورس انرژی در ایران از سال 1391 آغاز شده است که با هدف شفاف سازی در بازار و کشف قیمت دقیق حامل‌های انرژی و رفع موانع آن است.

بورس مسکن

در این بورس که از سال 1399 در ایران آغاز شده سهام خرید و فروش املاک و مستغلات انجام می شود.

بورس ارز

همانطور که می دانید بورس ارز شامل کلیه بازار خرید و فروش پول های خارج می‌باشد.

سرمایه گذاری - حمید فروغی

حداقل سرمایه برای بازار بورس

این سوال برای افراد تازه وارد کنجکاو کننده است که با چه مبلغی می توان وارد بازار بورس بشوند.

برای ورود به این بازار حداق 500 هزار تومن لازم است تا سهام شرکت های کوچک و شرکت هایی که محدودیت ورود را ندارند می باشد. برای سرمایه گذاری مبلغ حداکثری وجود ندارد و می توانید چندین میلیارد را برای این کار در نظر بگیرید.

سود در بازار بورس

سود دهی در بورس به صورت درصدی است. و میزان آن بر اساس حجم سرمایه‌ای که در آن گذاشتید متغییر است برای مثال درصد سود در یک سهام 10 درصد می باشد و شخصی که یک ملیون سرمایه گذاشته مبلغ 100 هزارتومان و کسی که 10 ملیون سرمایه گذاری کرده مبلغ یک ملیون سود را خواهد برد. این موضوع برای ضرر سهام نیز مشابه می‌باشد.

روش های معامله گری:درک بازار ثانویه بورس

 1. معامله گری روزانه: این روش نیاز به تخصص و البته تجربه بالا دارد و سود دریافتی بصورت روزانه و ساعتی دریافت می‌شود.
 2. معامله‌گری بلند مدت: در این روش هدف گذاری در معاملات بلند مدت است و در بازه زمانی 5 ماه ، یکسال و بیشتر می‌باشد.

پیش نیاز معاملات در بورس

شاید برایتان جالب باشد که تحصیلات هیچ ربطی به سرمایه گذاری در بورس ندارد و با مدرک زیر دیپلم هم می توانید در این بازار رشد و پیشرفت کنید. شاید تنها فرق شما با کسی که در رشته‌های مالی و بورس تحصیل کرده، ندانستن اصطلاحات بازار مالی است که شما می توانید با آموزش و شرکت در دوره های معتبر این ضعف را جبران کنید.

بازار بورس - حمید فروغی

10 اصطلاح معروف در بورس:

1.شاخص کل

در بورس پایتخت کشور یعنی تهران شاخص بازدهی یا شاخص قیمت بصورت نقدی است که به TEDPIX معروف می‌باشد. این همان شاخصی است که در اخبار و رسانه ها صحبت می شود و جزو پرکاربرد ترین شاخص‌ها است.

این شاخص به منظور سود سهام شرکت‌ها و سطح کلی قیمت‌ها در بورس می‌باشد. به عبارت دیگر تغییرات شاخص کل بورس یعنی اینکه سرمایه گذاران با چه میانگین بازدهی همراه می‌شوند.

2.تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)‌

این تحلیل از طریق مطالعه آمارهای فعالیتی در بازار بورس و قیمت و تجربه‌هایی از معاملات در پی یافتن الگو‌هایی برای یک هدفگذاری و سود دهی می باشد.

3.تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)‌

این دسته از تحلیلگران به دنبال ارزش و ماهیت هر سهم می‌باشند. و با مطالعه و تحقیق از وضعیت مالی شرکت‌ها و وضعیت اقتصاد و صنعت کشور می‌پردازند.

4.ارزش ذاتی (Intrinsic Value)

در رشته های مالی به ارزش یک دارایی و سهام گفته می شود که همه ابعاد بیزینس از قبیل پتانسیل رشد و سوددهی شرکت ها در آینده را شامل می‌شود.

5.سبد درک بازار ثانویه بورس سهام یا پُرتفوی

همانطور که از نامش پیداست یعنی مجموعه‌ای از سهام یا دارایی‌هایی که یک سرمایه گذار خریده است. هدف از ایجاد سبد سهام تقسیم ریسک در سرمایه گذاری بین چند سهم است. به زبان ساده سود دهی یک سهام می تواند ضرر سهام های دیگر را جبران کند.

6.صندوق سرمایه گذاری

با تجمیع گروهی از متخصصین سرمایه گذار و داشتن منابع مالی گسترده تلاش می کنند تا امکان ورود سرمایه گذاران با حداقل سرمایه را فراهم نمایند.

سامانه کدال مرجعی کامل است از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس

کدال مخفف عبارت comprehensive database of all listed companies می باشد.

8.نماد در بازار بورس

نماد استفاده از یک نام خلاصه و نشانه است تا شرکت ها به سهولت شناسایی بشنود. برای مثال شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس با نماد (شبندر) در بازار بورس و معاملات شناخته می‌شود.

به طور کلی حرف اول در نماد نشان آن صنعت و حرف دوم خلاصه ای از نام شرکت می باشد.

9.ضریب بتا (β)

ضریب بتا یک معیار برای میزان ریسک سیستماتیکی است که بر اساس داده های آماری به دست می‌آید.

10.اوراق بدهی اسناد

اوراق بدهی یا اوراق بهاداری اینگونه است که شرکت انتشار دهنده متعهد می‌شود تا مبالغی را بر اساس بهره سالانه و در زمان‌هایی مشخص به دارنگان آن سهام پرداخت کنند.

تعریف ارزش بازار و اهمیت آن

ارزش بازار (Market Capitalization)، یکی از مهم‌ترین مفاهیم بازار مالی است که با درک آن می‌توانید شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید و نسبت به ارزش سهام مورد‌نظر خود، آگاه شوید.

اگر قصد دارید در بازار بورس فعالیت داشته باشید بهتر است با ارزش بازار آشنا شوید؛ در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این مفهوم می‌پردازیم.

ارزش بازار چیست؟

از‌آنجا‌که این مفهوم نشان‌دهنده ارزش یک شرکت است؛ از طریق ضرب کردن تعداد سهام یک شرکت فعال در بورس در قیمت فعلی سهام به دست می‌آید.

سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران، از محاسبه ارزش بازار برای اندازه‌گیری میزان بزرگی و ارزشمندی یک شرکت استفاده می‌کنند.

ارزش بازار طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

ار‌زش باز‌ار= قیمت پایانی سهم * تعداد سهام شرکت

نحوه بررسی ارزش بازار

در مرحله اول، باید به سایت بورس اوراق بهادار به نشانی tsetms.com مراجعه کنید. ارزش بازار بورس، در صفحه اصلی این سایت قابل مشاهده است.

همچنین اگر قصد این را داشته باشید که ارزش هر سهامی را به‌صورت جداگانه بررسی کنید، باید در قسمت ذره‌بین نام نماد مورد نظر خود را وارد و سپس جست‌و‌جو کنید. با وارد شدن به صفحه اصلی هر نماد، بخش‌های مختلفی در مقابل شما قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن، ارزش درک بازار ثانویه بورس بازار است. در تصویر زیر، ارزش بازار نماد ایران خودرو را می‌توانید مشاهده کنید.

انواع ارزش بازار

انواع آن را می‌توان به شش گروه تقسیم‌ کرد که شامل:

مگا (Mega Cap)

ارزش در شرکت‌های مگا، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است. این بازارها محبوبیت زیادی دارند، زیرا ارزش زیاد به معنای کسب سود کم اما پایدار است.

بزرگ (Large Cap)

شرکت هایی که با ارزش بازار بزرگ در نظر گرفته می‌شوند، دارای سرمایه بین 10 تا 200 میلیارد دلار هستند. سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها یک انتخاب مناسب است؛ زیرا آن‌ها به اندازه کافی بزرگ هستند که امنیت و پایداری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

متوسط (Mid Cap)

اگر سرمایه یک شرکت، بین 2 تا 10 میلیارد دلار باشد، ارزش آن متوسط است. این گروه از شرکت‌ها دارای نوسانات بیشتری هستند؛ بنابراین توصیه می‌شود پیش از خرید، تاریخچه مالی آن‌ها را بررسی کنید.

کوچک (Small Cap)

ارزش شرکت‌های کوچک بین 300 تا 2 میلیارد دلار است. بخش زیادی از این شرکت‌ها، نسبتاً نوپا هستند و ممکن است پتانسیل رشد امیدوارکننده‌ای در آینده داشته باشند.

میکرو ( Micro Cap)

منظور از ارزش میکرو، شرکت‌هایی است که دارای سرمایه بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار هستند. آن‌ها از نظر میزان ریسک و سود تفاوتی با بازارهای کوچک ندارند.

نانو( Nano Cap)

شرکت‌های دارای ارزش نانو، یکی از ریسک‌پذیرترین شرکت‌ها محسوب می‌شوند؛ چرا که سرمایه کمتر ۵۰ میلیون دلار دارند.

اهمیت ارزش بازار

برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، ممکن است قیمت سهام بالاتر را به عنوان معیاری برای ثبات یک شرکت یا قیمت پایین‌تر را به عنوان سرمایه‌گذاری در دسترس در یک معامله، در نظر بگیرند؛ در حالی که قیمت سهام به‌تنهایی نشان‌دهنده ارزش واقعی یک شرکت نیست و باید قبل از سرمایه‌گذاری، پارامتر ارزش بازار نیز در نظر گرفته شود.

با شناخت و دنبال کردن این مفهوم برای شرکت‌های مختلف، می‌توان اثرگذاری هر شرکت بر شاخص کل بورس را درک کرد.

به این ترتیب، سرمایه‌گذار متوجه خواهد شد که کدام نماد بورسی بر شاخص بازار تاثیرگذاری بیشتری دارد. در‌نتیجه، در زمان‌هایی که شاخص کل مثبت است، سرمایه‌گذار به سمت شرکت‌هایی که ‌ارزش بازار بالایی دارند، تمایل نشان می‌دهد. در مقابل اگر شاخص کل تقریبا ثابت ولی شاخص هم‌وزن صعودی باشد، او به خرید سهام شرکت‌های کوچک می‌پردازد.

تغییرات در ارزش بازار

دو عامل اصلی که می‌توانند ارزش یک شرکت را تغییر دهند، عبارت‌اند از

 • تغییرات در ارزش بازار عمدتاً به تغییرات قیمت سهام، نسبت داده می‌شود.
 • تغییرات در تعداد سهام موجود، زمانی رخ می‌دهد که شرکت اقدامات خاصی را انجام دهد مانند: انتشار سهام اضافی از طریق عرضه ثانویه، اعمال اختیارات سهام کارکنان (ESO)، انتشار/بازخرید سایر ابزارهای مالی، یا بازخرید سهام خود تحت برنامه بازخرید سهام.

تفاوت بین ارزش بازار و ارزش شرکت چیست؟

تفاوت اصلی در این است که ارزش بازار فقط ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت را منعکس می‌کند؛ در حالی که ارزش شرکت منعکس کننده مقدار کل ارزش (از‌جمله بدهی) سرمایه‌گذاری شده در معاملات است.

به‌عبارت دیگر، اگر مجموع بدهی‌های شرکت را از مجموع دارایی‌های آن کم کنیم، مبلغ باقیمانده نشان‌دهنده مجموع ارزش شرکت خواهد بود. بسیاری از سرمایه‌گذاران از ارزش شرکت به‌عنوان برآوردی تقریبی از هزینه خرید شرکت و خصوصی کردن آن استفاده می‌کنند.

تحلیلگر امید، اولین و بزرگترین ارائه دهنده زیرساخت های معاملات الگوریتمی در ایران آماده خدمت رسانی به شما می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.