فرمول تحلیل نقطه سر به سر


نرم افزار حسابداری صنعتی شماران سیستم، می تواند به بهبود عملکرد کسب و کارتان کمک کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

شرکت درفک حساب منجیل

ارائه کننده خدمات حسابداری و آموزش حسابدری -مشاوره مالی -تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی

تجزیه وتحلیل نقطه بی تفاوتی

استفاده از روشى که در آن سود قبل از بهره و ماليات يک متغير مستقل تلقى شود و سود هر سهم يک متغير وابسته به حساب آيد، روش تجزيه و تحليل نقطه بى‌تفاوتى براساس EBIT و EPS مى‌نامند. اگر شرکتى براى تأمين مالى خود راه‌هاى زيادى در پيش رو داشته باشد، هريک از اين راه‌ها منجر به اين خواهد شد که شرکت داراى ساختار مشخصى از سرمايه گردد. هدف از تجزيه و تحليل نقطهٔ بى‌تفاوتى روشن ساختن اين مطلب است که آيا ساختارهاى مختلف سرمايه در ازاء چه مقاديرى از سود قبل از بهره و ماليات مى‌توانند ميزان سود هر سهم را به بالاترين حد برسانند. بنابراين، از مجراء تجزيه و تحليل نقطهٔ بى‌تفاوتى مى‌توان مطلوبيت ساختارهاى مختلف سرمايه را (از ديدگاه سودآوري) مورد ارزيابى و قضاوت قرار داد.

براى تجزيه و تحليل نقطهٔ بى‌تفاوتى بايد اقدامات زير را انجام داد:

۱. براى هريک از ساختارهاى سرمايه معادله مربوط به EPS ـ EBIT را تشکيل داد

۲. اين معادله‌ها را حل کرد

۳. براساس نتايج بالا، ساختار سرمايه‌اى را که منجر به بالاترين سود هر سهم مى‌‌شود مشخص ساخت (البته با توجه به هريک از مقادير EBIT)

اگر قرار باشد چند ساختار سرمايه مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد، انجام دادن محاسبات زحمت زيادى دارد.

معادله‌هاى EPS ـ EBIT . با استفاده از داده‌هاى فرضيِ جدول A، محاسبات مربوط به تجزيه و تحليل نقطهٔ بى‌تفاوتى را توضيح مى‌دهيم. سود قبل از بهره و ماليات شرکتى ۱۴،۶۰۰ ميليون ريال است. شرکت بر آن است تا سرمايه خود را به مبلغ ۵۰ ميليارد ريال افزايش دهد و مى‌خواهد اين‌کار را به يکى از دو روش زير انجام دهد. از ديدگاه به حداکثر رسانيدن سود هر سهم، سودآورى کداميک از اين دو روش بيشتر است؟

جدول داده‌هاى فرضى براى تجزيه و تحليل نقطه بى‌تفاوتى

ساختار کنونى سرمايه
اوراق قرضه ۲۰ ميليارد ريال با نرخ بهره ۱۰ درصد
سهام عادى ۳ ميليون سهم
سود قبل از بهره و ماليات کنونى ۱۴،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
سود هر سهم ۲،۵۲۰ ريال
طريق تأمين مالى الف: انتشار ۵ ميليارد ريال اوراق قرضه با نرخ بهره ۱۲ درصد
طريق تأمين مالى ب: انتشار ۲۰۰،۰۰۰ سهم عادى

اگر شرکت راه اول را بپذيرد، ساختار سرمايه آن داراى دو دسته اوراق قرضه خواهد شد، ۲۰ ميليارد ريال اوراق قرضه ۱۰ درصد، ۵ ميليارد ريال اوراق قرضه ۱۲ درصد و ۳ ميليون سهم عادي. نقطه سربه‌سر مالى اين ساختار مالى به عدد ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال مى‌رسد:

۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)(۰/۱۲) + (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)(۰/۱) = Yb

معادله EPS ـ EBIT اين ساختار را EPSA مى‌ناميم که به شکل زير درخواهد آمد:

( Y - ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ - ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ( ۱ - ۰/۴ )
E P SA =
۳،۰۰۰،۰۰۰

و اگر آن را خلاصه کنيم به شکل زير درمى‌آيد:

۰/۶ Y - ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
E P SA =
۳،۰۰۰،۰۰۰

اگر شرکت طريق ب را انتخاب کند، ساختار سرمايه آن داراى ۲۰ ميليارد ريال اوراق قرضه با نرخ بهره ۱۰ درصد و ۳،۲۰۰،۰۰۰ سهم عادى خواهد بود. نقطه سربه‌سر مالى اين شرکت به عدد ۲ ميليارد ريال مى‌رسد:

ريال Yb = (۰/۱)(۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) = ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

معادله EPS ـ EBIT براى اين ساختار را EPSB مى‌ناميم که به شکل زير در خواهد آمد:

( Y - ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ - ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ( ۱ - ۰/۴ )
E P SB =
۳،۰۰۰،۰۰۰ + ۲۰۰،۰۰۰

و اگر آن را خلاصه کنيم به اين شکل درمى‌آيد:

۰/۶ Y - ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
E P SB =
۳،۲۰۰،۰۰۰

تعيين نقطه بى‌تفاوتى:

در نمودار B، دو معادله C و D را رسم کرده‌ايم و براى مقادير مختلف سود قبل از بهره و ماليات، مقدار سود هم سهم را که در ساختارهاى مختلف سرمايه به‌دست مى‌آيد، نشان داده‌ايم. نقطه‌ٔ برخورد اين دو خط را نقطه بى‌تفاوتى EPS ـ EBIT مى‌نامند و آن را به اين شکل تعريف مى‌کنند: مقدارى از سود قبل از بهره و ماليات که در ازاء آن، سود هر سهم متعلق به هريک از ساختارهاى سرمايه يکسان است. اگر شرکتى بر آن است که به همان ميزانى از سود قبل از بهره و ماليات دست يابد که از نقطه برخورد و خط الف و ب به‌وجود مى‌آيد، از نظر سودآورى فرقى نمى‌کند که داراى کداميک از ساختارهاى سرمايه باشد؛ زيرا سود هر سهم در هر دو ساختار سرمايه يکسان خواهد شد.

براى تعيين مقادير EBIT و EPS متعلق به نقطه بى‌تفاوتى به طريق زير عمل مى‌شود. در نقطه بى‌تفاوتى رابطه زير برقرار است:

E P SA = E P SB

در اين معادله به‌جاى معادله، مقادير آنها، يعنى معادله C و D را قرار مى‌دهيم. آن معادله به شکل زير درمى‌آيد:

۰/۶ Y - ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰/۶ Y - ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
=
۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰

اين معادله يک خط مستقيم است که فقط يک مجهول دارد. پس از حل اين معادله، مقدار سود قبل از بهره و ماليات در نقطه بى‌تفاوتى به‌دست خواهد آمد.

در قدم اول طرفين معادله را در عدد ۱،۰۰۰،۰۰۰ ضرب مى‌کنيم تا صفرهاى مخرج حذف شود. آن معادله به اين شکل درخواهد آمد:

۰/۶ Y - ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰/۶ Y - ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
=
۳ ۳/۲

حال اين معادله را طرفين وسطين مى‌کنيم:

۳/۲ ( ۰/۶ Y - ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ) = ۳ ( ۰/۶ Y - ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )
:بنابراین ۱/۹۲ Y - ۴،۹۹۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۱/۸ Y - ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۰/۱۲ Y = ۱،۳۹۲،۰۰۰،۰۰۰
Y = ۱۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مقدار سود قبل از بهره و ماليات در نقطهٔ بى‌تفاوتى ۱۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال است.

اگر در معادله C به‌جاى Y مقدار آن را قرار دهيم، سود هر سهم متعلق به نقطه بى‌تفاوتى به‌دست خواهد آمد:

ريال ۱۸۰۰ = ۳،۰۰۰،۰۰۰ /( ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ - (۱۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰)(۶/۰)) = EPSA

براى تائيد صحت عمليات خود، مقدار EPSB را هم در نقطه بى‌تفاوتى به‌دست مى‌آوريم:

ريال ۱۸۰۰ = ۳،۲۰۰،۰۰۰ / (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ـ (۱۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ۶/۰) =EPSB

اگر شرکت از هريک از دو روش تأمين مالى استفاده کند، نقطه بى‌تفاوتى EPS ـ EBIT در محلى قرار مى‌گيرد که ميزان سود قبل از بهره و ماليات به ۱۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مقدار سود هر سهم به ۱۸۰۰ ريال برسد. نقطهٔ بى‌تفاوتى EPS ـ EBIT در مورد سودآورى ساختارهاى مختلف سرمايه اطلاعات مفيدى به‌دست مى‌دهد. با توجه به نمودار B درمى‌يابيم که در سمت راست نقطهٔ بى‌تفاوتي، روش تأمين مالى الف از روش تأمين مالى ب سودآورتر است. به همين ترتيب، براى مقاديرى از EBIT که در قسمت چپ نقطهٔ بى‌تفاوتى قرار گيرند روش ب از روش الف سودآورتر است. به‌علاوه محل تقاطع خط الف و ب نشان‌دهنده نقطه سربه‌سر مالى مربوط به هريک از دو روش تأمين مالى است.


نقطه بى‌تفاوتى EPS ـ EBIT

این وبلاگ جهت ارائه کننده خدمات حسابداری و آموزش حسابدری -مشاوره مالی -تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی -آموزش استفاده از نرم افزارهای حسابداری -تعریف کدینگ و . توسط بهبود ملکی دارای مدرک کارشناسی ارشدحسابداری از دانشگاه پیام نور بهشهر ایجاد گردیده تا بتواند خدمتی اندک به فارغ التحصیلان فرمول تحلیل نقطه سر به سر این رشته باشد.

هزینه ثابت چیست؟

اصطلاح هزینه ثابت به هزینه ای اطلاق می شود که با افزایش یا کاهش تعداد کالاها و خدمات تولید شده یا فروخته شده تغییر نمی کند. هزینه ثابت یا Fixed Cost هزینه‌هایی هستند که باید مستقل از هرگونه فعالیت تجاری خاص پرداخت شوند. این بدین معنا است که هزینه های ثابت عموما غیر مستقیم هستند، یعنی برای تولید کالا یا خدمات شرکت اعمال نمی شوند. هزینه ثابت می تواند شامل دارایی، اجاره، حقوق و سایر هزینه ها برای پرسنل غیر فروش و مدیریت باشد. هزینه ثابت یکی از سه نوع هزینه ای است که اکثر مشاغل متحمل می شوند و بقیه هزینه ها متغیر و نیمه متغیر هستند.

اهمیت محاسبه هزینه ثابت

برای صاحبان مشاغل مهم است که هزینه هایی که متحمل می شوند را درک کنند تا بتوانند آنها را به طور موثرتر مدیریت کنند. بر اساس یک قاعده کلی، حجم بالاتر فروش و تولید، منجر به افزایش هزینه‌های کل خواهد شد، اما به دلیل ثابت بودن برخی هزینه‌ها، درصد افزایش کل هزینه‌ها کمتر از درصد افزایش فروش و تولید خواهد بود.

هزینه های مرتبط با انجام کسب و کار را می توان به هزینه های غیر مستقیم، مستقیم، سرمایه و سود و زیان تقسیم کرد. هزینه های ثابت و متغیر هر دو ساختار هزینه کل یک شرکت را تشکیل می دهند. تحلیل گران هزینه، هر دو هزینه های ثابت و متغیر را از طریق سامانه های مختلف، تجزیه و تحلیل می کنند.

درک هزینه ثابت

هزینه ثابت به هزینه هایی می گویند که در طول زمان تغییر نمی کنند، آنها معمولا با توافق نامه ها یا برنامه های قراردادی ایجاد می شوند و به هزینه های پایه ای می گویند که برای راه اندازی یک کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند. استهلاک، یکی از هزینه های ثابت رایج است که به عنوان هزینه غیر مستقیم ثبت می شود. زمانی که یک شرکت دارای یک جزء هزینه ثابت بزرگ است، باید حجم قابل توجهی از فروش را تولید کند تا سهم کافی برای جبران هزینه ثابت داشته باشد. برعکس، اگر شرکتی هزینه های ثابت پایینی داشته باشد، احتمالا هزینه متغیر بالایی برای واحد خواهد داشت، در این حالت، یک کسب و کار می تواند در سطوح بسیار کم نیز سود کند اما با افزایش فروش، سود بیشتری خواهد کرد.

اهمیت محاسبه هزینه ثابت

پارامترهای مهم در هزینه ثابت

هزینه های ثابت را می توان برای محاسبه چندین معیار کلیدی، از جمله تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر شرکت و اهرم عملیاتی استفاده کرد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر یا Breakeven Analysis شامل استفاده از هزینه های ثابت و متغیر برای شناسایی سطح تولید است که در آن درآمد برابر با هزینه است که بخش مهمی از تحلیل ساختار هزینه می باشد. برای محاسبه مقدار تولید یک شرکت از فرمول زیر استفاده می کنیم:

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر = هزینه های ثابت ÷ (قیمت فروش هر واحد – هزینه متغیر برای هر واحد)

تحلیل سر به سر یک شرکت می تواند برای تصمیم گیری در مورد هزینه های ثابت و متغیر مهم باشد؛ همچنین تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر، بر قیمتی که یک شرکت برای فروش محصولات خود انتخاب می کند، تاثیر خواهد گذاشت.

Operating Leverage

اهرم عملیاتی یا Operating Leverage یکی دیگر از معیارهای ساختار هزینه است که در مدیریت ساختار هزینه استفاده می شود. نسبت هزینه های ثابت به متغیر، بر اهرم عملیاتی شرکت تاثیر خواهد گذاشت؛ بدین صورت که هزینه های ثابت بالاتر، به افزایش اهرم عملیاتی کمک می کند. با استفاده از فرمول زیر، می توانید اهرم عملیاتی را محاسبه کنید:

Operating Leverage = [Q x (P – V)] ÷ [Q x (P – V) – F]

Q = تعداد واحدها
P = قیمت هر واحد
V = هزینه متغیر برای هر واحد
F = هزینه های ثابت

شرکت ها می توانند به ازای هر واحد اضافی تولید شده با اهرم عملیاتی بالاتر، سود بیشتری تولید کنند.

مقایسه هزینه ثابت و هزینه متغیر

همانطور که گفتیم، هزینه ثابت هر گونه هزینه ای است که یک شرکت متحمل می شود و هرگز در طول دورۀ ادارۀ یک تجارت تغییر نخواهد کرد. هزینه های ثابت معمولا برای یک دوره مشخص مورد مذاکره قرار می گیرند، از طرف دیگر هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که مستقیما با تولید مرتبط می باشند و با توجه به بازده کسب و کار یا سطح تولید و فروش، افزایش و کاهش خواهند یافت. در حالت کلی، هزینه های متغیر با مواد اولیه و هزینه های حمل و نقل مرتبط می باشند. به این مسئله توجه کنید که نسبت هزینه های ثابت به متغیر که یک شرکت متحمل می شود، به صنعت آن بستگی دارد.

فرمول هزینه ثابت

هزینه های متغیر معمولا به عنوان بهای تمام شده کالای فروخته شده تعیین می شوند و نوسانات در سطح فروش و تولید می تواند بر هزینه های متغیر تاثیر گذارد، در حالی که هزینه های ثابت همچنان باید پرداخت شوند حتی اگر تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابند.

پارامترهای مرتبط با هزینه های ثابت

شرکت ها می توانند هزینه های ثابت یا هزینه های متغیر را هنگام تجزیه و تحلیل هزینه های هر واحد مرتبط کنند؛ بدین ترتیب بهای تمام شده کالای فروخته شده می تواند شامل هر دو هزینه باشد. تمام هزینه هایی که مستقیما با تولید یک کالا مرتبط می باشند محاسبه شده، سپس از درآمد کسر خواهند شد تا به سود ناخالص برسند. لازم به ذکر است حسابداری بهای تمام شده برای هر شرکت با توجه به هزینه های آن، می تواند متفاوت باشد.

هزینه ثابت می تواند به صرفه جویی در مقیاس بهتر کمک کند، زیرا هزینه های ثابت می توانند در هر واحد کاهش یابند تا مقادیر بیشتری تولید شود. هزینه هایی که ممکن است مستقیما با تولید مرتبط باشند، با توجه به شرکت متفاوت است، اما می تواند شامل هزینه هایی مانند نیروی کار مستقیم و اجاره باشد.

مدیریت ساختار هزینه ها و نسبت ها

علاوه بر تهیه گزارش صورت های مالی، اکثر شرکت ها ساختار هزینه های خود را از طریق ساختار هزینه مستقل و داشبوردها دنبال می کنند. تجزیه و تحلیل ساختار هزینه مستقل به یک شرکت کمک می کند تا به طور کامل هزینه های ثابت و متغیر خود را درک کند؛ همچنین درک نحوه تاثیر آنها بر بخش های مختلف تجارت از مزایا تجزیه و تحلیل ساختار هزینه مستقل یک شرکت می باشد. در بسیاری از شرکت ها، تحلیلگرانِ هزینه را صرفا برای نظارت و تجزیه و تحلیل هزینه های ثابت و متغیر یک کسب و کار اختصاص داده اند.

نرم افزار حسابداری صنعتی شماران سیستم، می تواند به بهبود عملکرد کسب و کارتان کمک کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نمونه هایی از هزینه ثابت

هزینه های ثابت شامل هر تعداد از هزینه ها که شامل پرداخت اجاره، حقوق، بیمه، مالیات بر دارایی و برخی از خدمات مانند آب و برق می باشد. برای درک بهتر هزینه ثابت یک مثال برایتان آورده ایم: فرض کنید شخصی یک کسب و کار جدید راه اندازی می کند، در ابتدای کار، احتمالا با هزینه های ثابت برای اجاره و حقوق مدیریت شروع خواهد کرد و لازم به ذکر است همه شرکت ها قراردادهای هزینه ثابتی دارند که به طور منظم بر آن نظارت خواهند داشت، چرا که این هزینه ها ممکن است در طول زمان دچار تغییراتی شوند که این تغییرات به توافقات قراردادی یا برنامه های جدید مربوط خواهد شد.

مثال های هزینه ثابت

در حالت کلی، نمونه های رایج هزینه ثابت شامل: پرداخت های اجاره یا رهن، حقوق، پرداخت های بیمه، مالیات بر دارایی، هزینه های بهره، استهلاک و فرمول تحلیل نقطه سر به سر برخی خدمات آب و برق می باشد.

آیا هزینه های ثابت همان هزینه های غرق شده هستند؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم، بهتر است با مفهوم هزینه های غرق شده آشنا شویم. هزینه غرق شده یا همان Sunk Cost، به هزینه هایی می گویند که پرداخت شده اند ولی دیگر قابل بازیابی نیستند. این هزینه ها همان هایی هستند که دیگر تاثیری در تصمیمات مالی آینده کسب و کار ندارند.

در حسابداری مالی تمام هزینه های غرق شده، هزینه های ثابت هستند اما همه هزینه های ثابت، به عنوان هزینه های کاهش یافته یا همان Sunk Cost در نظر گرفته نمی شوند. ویژگی تعیین کننده هزینه های غرق شده این است که نمی توان آنها را بازیابی کرد.

تاثیر هزینه های ثابت در حسابداری

هزینه های ثابت با هزینه های اصلی عملیاتی و سربار یک کسب و کار مرتبط می باشند. هزینه های ثابت به عنوان هزینه های غیر مستقیم تولید در نظر گرفته می شوند، به این معنی که هزینه هایی که مستقیما توسط فرایند تولید متحمل می شوند، مانند قطعات مورد نیاز برای مونتاژ نیستند اما در کل هزینه های تولید نقش دارند. در نتیجه، به جای هزینه کردن، به مرور زمان مستهلک خواهند شد.

قیمت سر به سر در بازارهای مالی چیست؟

قیمت سر به سر چیست؟

قیمت سر به سر شدن (Break-even Price) مقداری از پول، یا تغییر در ارزش است که طی آن یک دارایی باید برای جبران هزینه‌های کسب و مالکیت آن باید فروخته شود. این اصطلاح همچنین به میزان پولی اطلاق می‌گردد که باید به‌اندازهٔ آن از کالاها یا خدمات فروخته شود تا هزینه‌های تولید آن را جبران (Cover) کند. در معاملهٔ قراردادهای اختیار معامله، قیمت سر به سر به قیمت یک سهم گفته می‌شود که در آن سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند که در آن نقطه از قرارداد خلاص شده و بدون ضرر از معامله خارج شود.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «صندوق‌های سرمایه گذاری چیست؟» را مطالعه نمایید.

درک مفهوم قیمت سر به سر

قیمت سر به سر می‌تواند در هر تراکنشی تفسیر گردد. برای مثال، قیمت سر به سر یک خانه قیمتی است که مالک با آن هزینه‌های خانه، بهره پرداختی برای رهن، بیمه خطرات، مالیات املاک، هزینهٔ تعمیرات، بهسازی‌ها، هزینه‌های بسته شدن و کمیسیون دریافتی املاکی‌ها را پوشش دهد. در این قیمت، صاحب‌خانه هیچ سودی را به‌دست نمی‌آورد، اما هیچ ضرری نیز نمی‌کند.

قیمت سر به سر در بازارهای مالی چیست؟

از قیمت سر به سر همچنین در اقتصادهای مدیریتی در نظر گرفتن مقیاس و قابلیت‌های تولید یک محصول استفاده می‌شود. معمولاً افزایش در حجم تولید محصولات باعث کاهش قیمت سر به سر شدن می‌گردد زیرا که هزینه‌های انجام شده بین تعداد بیشتری از کالاها تقسیم می‌گردد.

فرمول محاسبه قیمت سر به سر

قیمت سر به سر از لحاظ ریاضی، میزان پول دریافتی‌ای است که مقدارش برابر با میزان پول پرداختی می‌باشد. با برابری مبلغ فروش با مبالغ خرج شده برای خرید، شرایط قیمت سر به سر به وجود می‌آید. حالتی که در آن هیچ سود یا زیانی شناسایی نمی‌گردد. برای فرموله کردن این قیمت سر به سر، فرد باید به‌سادگی از میزان کل هزینه‌های یک کسب‌وکار یا فعالیت‌های مالی آن به‌عنوان قیمت هدف برای فروش محصولات، سرویس یا دارایی‌ها و یا ابزارهای مالی‌اش برای رسیدن به قیمت سر به سر (Break-even Price) استفاده کند. برای مثال،‌ قیمت سر به سر برای فروش یک دارایی برابر با جمع هزینه‌های ثابت و متغیر انجام شده برای تولید محصول خواهد بود.

قیمت سر به سر در بازارهای مالی چیست؟

در قراردادهای اختیارمعامله، مانند قراردادهای اختیار معامله خرید (Call) و فروش (Put)، قیمت سر به سر سطحی از قیمت است که در آن دارایی پایه به مبلغی فروخته می‌شود که بتواند هزینه‌های کل (Premium) یک قرارداد آتی را جبران نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد اختیار معامله خرید می‌توانید از مطلب آموزشی «قرارداد اختیار معامله خرید (Call Option) چیست؟» دیدن نمایید.

همچنین به این سطح قیمتی، نقطه سر به سر (Break-even Point, BEP) نیز اطلاق می‌گردد. نقطه سر به سر خرید و فروش می‌تواند طبق فرمول‌های زیر نمایش داده شود:

BEPcall = strike price + premium paid

نقطه سر به سر خرید = قیمت فروش + هزینه های کل پرداختی

BEPput = strike price – premium paid

قیمت سر به سر فروش = قیمت فروش – هزینه های کل پرداختی

نکات مهم:

  1. در تولید، قیمت سر به سر قیمتی است که در آن هزینهٔ تولید یک کالا برابر با قیمت فروش آن می‌باشد. در یک قرارداد اختیار معامله، سطحی از قیمت دارایی پایه می‌باشد که هزینه‌های کل قرارداد اختیار معامه را جبران نماید.
  2. از قیمت سر به سر به‌عنوان یک استراتژی رخنه در بازار (به‌دست آوردن سهم بازار) استفاده می‌شود.
  3. استراتژی قیمت سر به سر می‌تواند باعث ایحاد ذهنیت منفی در مورد کیفیت کالاهای تولیدی شود.

استراتژی قیمت سر به سر

استفاده از قیمت سر به سر به‌عنوان یک استراتژی معمولاً در بین مشاغل تبلیغاتی، به‌خصوص اگر کالایشان متفاوت از کالاهای رقبا نباشد استفاده می‌گردد. ارائهٔ کالاها با قیمت سر به سر پایین و یا قیمت سر به سر صفر، به یک کسب‌وکار کمک می‌کند تا سهم بیشتری از بازار را به‌دست آورد: حتی با وجود اینکه هزینه‌های صرف شده‌شان تا بدین‌جا سودی برایشان به ارمغان نیاورده است.

قیمت سر به سر در بازارهای مالی چیست؟

استفاده از استراتژی قیمت سر به سر و فروش در قیمتی برابر با هزینه‌های انجام شده جهت تولید هر محصول، به منابع مالی‌ای نیاز دارد که به کسب‌وکار مدنظر اجازه دهد تا مدتی را بدون کسب سود سپری نماید. هرچند، پس از تسلط یافتن بر بازار، کسب‌وکار مدنظر می‌تواند شروع به افزایش قیمت کند؛ آن هم در زمانی که رقبای کوچک‌تر دیگر نمی‌توانند با تلاش‌هایشان قیمت‌های بالاتر این رقیب را تضعیف کنند.

فرمول زیر جهت محاسبهٔ نقطه سر به سر یک شرکت به‌کار می‌رود:

Fixed Costs / (Price – Variable Costs) = Break-even Point in units

نقطه سر به سر = قیمت‌های ثابت / (قیمت فروش – هزینه‌های متغیر)

نقطه سر به سر برابر با مجموع هزینه‌های ثابت تقسیم بر تفاضل بین قیمت فروش و هزینه‌های متغیر می‌باشد.

تأثیرات قیمت سر به سر

انجام تراکنش در قیمت سر به سر دارای اثرات مثبت و منفی می‌باشد. استفاده از استراتژی قیمت سر به سر (Break-even Price Strategy) علاوه بر کمک به کسب سهم از بازار، می‌تواند به‌عنوان یک مانع برای جلوگیری از ورود رقبای جدید به بازار استفاده شود. این در نهایت منجر به کنترل بازار و کاهش رقبای موجود می‌گردد.

با این وجود، استفاده از این استراتژی برای فروش کالاها و خدمات می‌تواند این تصور را ایجاد کند که کالا یا خدمات شما به اندازهٔ کافی ارزشمند نبوده و این باعث می‌شود تا افزایش قیمت‌ها در آینده سخت‌تر شود. در رویدادهایی که دیگران بر سر قیمت در درگیری می‌باشند، ورود به وسیله قیمت‌گذاری در نقطهٔ سر به سر شاید برای به‌دست آوردن کنترل بازار کافی نباشد. با قیمت‌گذاری‌های رو به پایین، زمانی که قیمت سر به سر رو به کاهش می‌گذارد احتمال متحمل ضرر شدن نیز وجود دارد.

مثالی از قیمت سر به سر

در نظر بگیرید شرکت ABC ابزار تولید می‌کند. هزینه کل تولید ابزار ها به شکل زیر می‌باشد:

  • هزینه نیروی کار : 5 دلار
  • هزینه مواد اولیه : 2 دلار
  • هزینه تولید : 3 دلار

پس در اینجا، قیمت سر به سر برای جبران هزینه‌های تولید برابر با ۱۰ دلار خواهد بود.

حال فرض کنید که شرکت ABC تصمیم به تولید 10.000 عدد از این ابزارها گرفته است. برای انجام این کار، این شرکت باید عملیات مورد نیاز را اندازه‌گیری کرده و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را در کارخانه‌ها و نیروی کار انجام دهد. شرکت 200.000 دلار برای هزینه‌های ثابت، که شامل ساخت کارخانه و خرید ماشین‌های تولید است هزینه می‌نماید.

قیمت سر به سر این شرکت برای هر ابزار تولید شده به شرح زیر محاسبه می‌شود:

Fixed Costs) / (Number of Units) + Price per unit = Break-even Price)

i.e., 200,000 / 10,000 +10 = 30

قیمت سر به سر = قیمت فروش هر واحد کالا + ( تعداد کالاها / هزینه‌های ثابت)

قیمت سر به سر این کارخانه برای تولید 10.000 ابزار برابر با 30 دلار است. قیمت سر به سر برای تولید 20,000 عدد از ابزارها طبق فرمول فوق برابر با 20 دلار خواهد بود.

قیمت سر به سر در قراردادهای اختیار معامله

در یک قرارداد اختیار معامله خرید (Call Option) با قیمت خرید 100 دلاری و هزینه کل پرداختی 2.5 دلاری، قیمت سر به سر برابر با سهمی خواهد بود که تا قیمت 102.5 دلار صعود کند. هرگونه صعود قیمتی بیش از آن برای ما سود خالص (Pure Profit) و هرگونه کاهش قیمتی از این سطح نیز ضرر خالص (Pure Loss) خواهد بود.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

Tag: محاسبه نقطه سر به سردر طرح توجیهی

بدست آوردن نقطه سر به سر

8 مه 2017 … نقطه‌ی سر به سر در اقتصاد، به فرمول تحلیل نقطه سر به سر نقطه‌ای گفته می‌شود که هزینه‌های کلی و درآمد کلی با هم برابر می‌شوند و از آن نقطه به بعد، می‌توان به سوددهی رسید.

نقطه سر به سر و تحلیل نقطه سر به سری – پایگاه اطلاع رسانی صنعت

محاسبه ی نقطه ی سر بسری و تحلیل نفطه سر به سری می تواند نقش بالایی در تصمیم گیری مدیران داشته باشد.

نقطه سربه سر در حسابداری محاسبه نقطه سربه سر مشاورین تهران و …

رابری درنقطه ی درامدها و هزینه ها ویا یکی بودن ورودی و خروجی نقطه سربه سر در حسابداری نامیده میشود. درنقطه سربه سر در حسابداری هیچ سود ویا زیانی وجود …

تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی – سپینود شرق

اصولا نقطه سر به سر جایگاهی است که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه های تولید برابر می گردد.

آموزش حسابداری نقطه سر به سر(Break-Even Point) – کاناز اسپید

آموزش حسابداری نقطه سر به سر(Break-Even Point) را برای کاربران سایت تهیه کرده ام. همانطور که می دانید نقطه سر به سر یکی از مباحث مهم در تجزیه و تحلیل مالی و …

روش محاسبه نقطه سر به سر تک و چند محصولی – حسابداری دولتی

2 دسامبر 2012 … تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به منظور تعیین هدفهای فروش در بنگاه های فرمول تحلیل نقطه سر به سر فرمول تحلیل نقطه سر به سر فرمول تحلیل نقطه سر به سر تولید و اقتصادی یکی از تکنیکهایی است که بسیار حایز اهمیت می باشد.

نقطه سر به سر در حسابداری چیست و چگونه محاسبه می شود + مثال عملی …

29 مارس 2018 … نقطه سر به سر، معرف مقدار فروش با محاسبه‌ی واحد (کمیت) یا درآمدی (فروش) است که تمامی هزینه‌های انجام گرفته، شامل هزینه‌های ثابت و متغیر را پوشش …

تحليل نقطه سر به سر

به نام خدا. فصل دوم. مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی. انواع موجود يها. هزينه هاي موجودی. نقطه سر به سر. موجودیInventory) ). كميتي از كالا يا مواد اوليه كه در سازمان براي مدت …

نقطه سربه سر و حاشیه فروش – گروه مالی ارقام محاسب

نقطه سربه سر و حاشیه فروش-حاشیه فروش را می توان آن بخش از مبلغ فروش … با در اختیار داشتن نسبت حاشیه فروش می توان مبلغ فروش در نقطه سربسر را بدست آورد:.

مدیریت مالی – تحلیل نقطه سربه سر

نقطه سربه سر در اين حالت به طريق جبري به صورت زير محاسبه مي شود: … و با بدست آوردن نرخ فروش محصول خود در بازار از فرمول زیر می تواند تعداد در نقطه سر به سر را …

لینک دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر

ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ. F. = ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ. P. = ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ واﺣﺪ ﮐﺎﻻ. V. = ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ ﮐﺎﻻ. ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد: را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد = ﻗﯿﻤﺖ. ﻓﺮوش. ﯾﮏ.

نحوه محاسبه و تحلیل نقطه سر به سر ستاره

1 ژوئن 2018 … نقطه سر به سر عبارت است از نقطه‌ای که در آن هزینه‌ها و درآمد‌ها برابر می‌شوند. در واقع در این نقطه هیچ سود و یا زیانی اتفاق نمی‌افتد. این ضریب برای تجار …

تحلیل نقطه سربسر

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻂﻪ ﺳﺮﺑﻪ. ﺳﺮ. از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ. ﺛﺎﺑﺖ. و ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﻆﯿﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ. ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ …

محاسبه نقطه سر به سردر شرکت هاي ليزينگ

مديران شرکت براي مطالعه و بررسي رابطه بين فروش و سود خالص از روش شناخته شده اي به نام تجزيه و تحليل نقطه سر به سر استفاده مي کنند. با استفاده از نقطه سر به …

آموزش نقطه سر به سر در حسابداری با اکسل – آپارات

13 ا کتبر 2015 … کاناز اسپید(آموزش حسابداری مالیاتی) در این فیلم به آموزش نقطه سربه سرومحاسبه آن با اکسل پرداخته شده است. به علت تغییرات سایت اپارت ممکن …

بخش یازدهم – تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات …

27 فوریه 2016 … در چنین مواردی، اگر بتوان اقلام ثابت بهای تمام شده مربوط به هر یک از محصولات را مشخص کرد، به آسانی می توان نقطه سر به سر را برای هر یک از …

Break-Even Analysis

6, خروجی 1: در این صفحه نمودار نقطه سر به سر، مقدار آن، کل هزینه و درآمد نمایش داده می … علاوه بر محاسبه نقطه سر به سر(میزان فروشی که سود در آن صفر است)، به شما در …

Accounting Data Center – نقطه سر به سر چیست؟

نقطه سر به سر چیست؟ حتماً تا به حال نقطه سر به سر را زياد شنیده اید، نقطه سر به سر که با BEP نشان داده می شود برگرفته از کلمات Break Even Point است. نقطه سر …

فرمول نقطه سر به سر و تجزيه و تحليل آن – مادسیج

26-نحوه بدست آوردن ارزش فروش فرضی در نقطه تفکیک; در روش ارزش خالص باز …. انحرا ف هزینه سر بار متغیر; هزینه سربار متغیر واقعی در طی دوره مالی به حساب …

محاسبه نقطه سر به سردر شرکت های لیزینگ – راسخون

با توجه به بررسی های به عمل آمده در منابع کتابخانه ای موجود روش مدونی برای محاسبه نقطه سر به سر برای شرکت های خدماتی وجود ندارد. از آنجا که شرکت های لیزینگ ماهیت …

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر – من مدیر

چه زمانی فروش شما سود و چه زمانی ضرر محسوب میشود؟ برای پاسخ به این سوال میتوان از ابزاری به نام نقطه سر به سر و یا Break Even Point استفاده کرد. این نقطه، نقطه …

روش محاسبه قیمت تمام شده و فروش محصول

30 مه 2015 … در این گزارش چگونگی تعیین هزینه‌های یک محصول برای تعیین نقطه سر به‌سر ارائه شده است. با بدست آوردن نقطه سر به‌سر می‌توان نقطه آغازی برای …

نقطه سر به سر – فصلنامه تازه‌های اقتصاد

نشان می دهد. کســری تراز حســاب جاری غیرنفتی نیــز طی دوره مذکــور به طور. متوسط ســاالنه 6 درصد افزایش داشته که بیانگر متوسط رشد سرانه8/9. نقطه سر به سر.

لیزینگ صنعت و معدن جزییات ارائه مدل محاسبه نقطه سر به سر در شرکت …

ارائه مدل محاسبه نقطه سر به سر در شرکت های لیزینگ. هر شرکتی در گزارشات مالی خود می کوشد تغییراتی که در میزان فروش و سود هر سهم رخ داده است و نیز علت تناسب …

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در مدیریت مالی – مگ ایران

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در مدیریت مالیتجزیه و تحلیل نقطه سربسر :تجزیه. تحلیل نقطه سربسر تکنیکی است که از آن طریق روابط بین هزینه های ثلبت، هزینه …

محاسبه ی نقطه ی سر بسر

نقطه سر به سر یا نقطه ای که واحد تولیدی مقداری را که باید تولید کند و همان تعداد را بر حسب قیمت بازار به فروش برساند که نه سود کند و نه زیان ببرد؛ از آنچا که برای …

نقطه سر به سر چیست؟ – تازه های حسابداری

29 ژانويه 2018 … از نظر معامله گران ابزار مشتقه نظیر اختیار خرید و فروش، نقطـه سر به سر قیمتی است که سهام باید به آن برسد تا خریداران اختیار از ضرر نجات یابند.

محاسبه نقطه سر به سر توضيحاتي در مورد… – تحریر سامانه پرداز …

محاسبه نقطه سر به سر توضيحاتي در مورد محاسبه نقطه سر به سر: drahmadia yahoo.com تجزيه و تحليل نقطه سر به سر به منظور تعيين هدفهاي فروش در بنگاههاي. ..

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود : در این مقاله نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود در تصمیم گیری های مدیریت نشان داده می شود. مدیریت ، در تصمیم گیری های خود باید روابط بین قیمت فروش ، حجم فروش و هزینه ها را بداند. همچنین برای مدیریت باید مشخص باشد که کدام هزینه ها با حجم فعالیت تغییر می کند و کدام هزینه ها با حجم فعالیت تغییر نمی کنند. بدون داشتن این اطلاعات ، مدیریت نمی تواند به طور دقیق اثر تغییرات در قیمت فروش ، حجم فعالیت و هزینه ها را بر روی سود عملیاتی تعیین نماید.

تجزیه و تحلیل سر به سر

تجزیه و تحلیل سر به سر قسمتی از تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود می باشد.

نقطه سر به سر سطحی از فروش است که جمع درآمد فروش با جمع هزینه ها برابر باشد و در این سطح فروش ، سود یا زیان وجود ندارد و سود عملیاتی مساوی صفر می باشد.

سود عملیاتی از رابطه زیر به دست می آید :

جمع هزینه ها – جمع درآمد فروش = سود عملیاتی

جمع هزینه ها شامل هزینه های تولیدی ، اداری و توزیع و فروش می باشد.

سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) به صورت زیر محاسبه می گردد :

مالیات – سود عملیاتی = سود خالص

جمع هزینه ها را می توان به هزینه های ثابت و متغیر تفکیک نمود.

در نقطه سر به سر جمع درآمد فروش با جمع هزینه ها مساوی است و سود عملیاتی مساوی صفر است.

در نقطه سر به سر فرمول محاسبه سود عملیاتی را می توان به صورت زیر نوشت :

جمع هزینه ها = جمع درآمد فروش

جمع هزینه فرمول تحلیل نقطه سر به سر های متغیر + جمع هزینه های ثابت = جمع درآمد فروش

= ( تعداد فروش * قیمت فروش هر واحد محصول )

(تعداد فروش * هزینه متغیر هر واحد محصول) + جمع هزینه های ثابت

قیمت فروش هر واحد محصول =P

هزینه متغیر هر واحد محصول =V

جمع هزینه های ثابت طی دوره =F

در نقطه سر به سر رابطه فوق را به صورت زیر می توان نشان داد :

PX = F + VX

PX – VX = F

X ( P – V ) = F

تعداد فروش در نقطه سر به سر :

هزینه متغیر هر واحد محصول (V) ، شامل اقلام زیر است :

1- هزینه های متغیر تولیدی ؛

2- هزینه های متغیر اداری ؛

3- هزینه های متغیر توزیع و فروش ؛

هزینه های ثابت (F) طی دوره شامل اقلام زیر است :

1- هزینه های ثابت تولیدی ؛

2- هزینه های ثابت اداری ؛

3- هزینه های ثابت توزیع و فروش ؛

حاصل تفاوت قیمت فروش هر واحد محصول و هزینه متغیر هر واحد محصول (P-V) را حاشیه فروش هر واحد محصول نامند.

برای محاسبه مبلغ فروش در نقطه سر به سر ، طرفین فرمول محاسبه تعداد فروش در نقطه سر به سر را در (P) ضرب می کنیم.

X = F / ( P –V )

PX = P ( F / ( P – V ) ) = (F/((P-V)/P) = (F=1-(V/P))

مبلغ فروش در نقطه سر به سر :

PX = F/ (1-(V/P))

با بررسی فرمول های نقطه سر به سر مشخص می شود که در صورتی که جمع هزینه های ثابت (F) یا هزینه های متغیر هر واحد محصول (V) افزایش یابد ، نقطه سر به سر نیز افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش قیمت فروش هر واحدمحصول (P) نقطه سر به سر کاهش پیدا می کند.

نقطه سر به سر برای دوره زمانی مشخصی محاسبه می گردد.

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

مفروضات تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود :

مفروضات تجزیه و تحلیل مربوطه به شرح زیر است :

جمع درآمد فروش به نسبت مستقیم با تغییر تعداد فروش تغییر پیدا می کند یا قیمت فروش هر واحد محصول ثابت می باشد.

جمع هزینه ها را می توان به هزینه های ثابت و هزینه های متغیر تفکیک نمود ؛

جمع هزینه های متغیر به نسبت مستقیم با تغییر تعداد فروش تغییر پیدا می کند یا هزینه متغیر هر واحد محصول ثابت می باشد.

جمع هزینه های ثابت در دامنه مربوط فعالیت ثابت می باشد.

حجم تولید یا حجم فروش مساوی می باشد یا تغییرات تعداد موجودی اول دوره و موجودی پایان دوره صفر می باشد.

در مورد شرکت هایی که دارای چند محصول می باشند ، ترکیب فروش ثابت می باشد.

صورت سود و زیان به روش حاشیه فروش :

حاصل تفاوت درآمد فروش و جمع کلیه هزینه های متغیر را ” حاشیه فروش ” می نامند.

در صورتی که حاشیه فروش بیشتر از هزینه های ثابت باشد ، دارای سود و اگر حاشیه فروش کمتر از هزینه های ثابت باشد دارای زیان می باشیم.

در نقطه سر به سر حاشیه فروش با جمع هزینه های ثابت برابر می باشد.

روش ترسیمی تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود براساس جمع درآمد فروش و جمع هزینه های گزارش شده می باشد.

جمع درآمد فروش و جمع هزینه ها ، هر دو تابع حجم فروش و به صورت خط راست می باشد.

تصویر زیر ، نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود ( که نمودار سر به سر نیز نامیده می شود ) را نشان می دهد.

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

برای رسم نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود ، موارد زیر باید در نظر گرفته شود :

هزینه های ثابت سالانه مبلغ 2.000.000 ريال است که به صورت خط افقی می باشد. جمع هزینه های ثابت با تغییر حجم فعالیت تغییر پیدا نمی کند.

برای رسم خط جمع هزینه ها ، هزینه های متغیر به نرخ 2.500 ريال برای هر واحد محصول به جمع هزینه های ثابت اضافه می گردد.

چون خط جمع هزینه ها یک تابع خطی است ، برای رسم این خط فقط دو نقطه لازم است.

در صورتی که حجم فروش مساوی صفر باشد ، حجم هزینه ها مساوی جمع هزینه های ثابت می باشد.

جدول زیر دو نقطه بر روی خط جمع هزینه ها را نشان می دهد :

محور افقی محور عمودی نقطه در نمودار

. تعداد =جمع هزینه ها

. فروش (تعداد فروش) 2500+2000000

. 0 2.000.000 = (0*2500) + 2.000.000 A

. 1.000 4.500.000 = (1.000 * 2.500 ) + 2.000.000 B

خط جمع درآمد فروش از حاصل ضرب قیمت فروش هر واحد محصول که مبلغ 4.500 ريال است در تعداد فروش به دست می آید که به صورت خط راست می باشد (قیمت فروش هر واحد محصول ثابت است).

برای رسم خط فروش ، تعیین دو نقطه بر روی این خط لازم می باشد.

محور افقی محور عمودی نقطه در نمودار

. تعداد =جمع درآمد فروش

. فروش (تعداد فروش) 4.500

. 1.000 4.500.000 = 1.000 * 4.500 B

تفاوت بین خط جمع درآمد فروش و خط جمع هزینه ها ، سود یا زیان در هر سطحی از تعداد فروش را نشان می دهد.

در سطح فروش 1000 واحد ، خط جمع درآمد فروش ، خط جمع هزینه ها را قطع می کند که همان نقطه سر به سر می باشد. درهر سطحی از فروش که بالاتر از نقطه سر به سر باشد ، جمع درآمد فروش بیشتر از جمع هزینه ها است و دارای سود می باشیم.

در هر سطحی از فروش که پایین تر از نقطه سر به سر باشد ، جمع درآمد فروش کمتر از جمع هزینه ها است و در نتیجه دارای زیان می باشیم.

نمودار سود و حجم فعالیت :

روش دیگر ترسیمی تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود در شکل زیر نشان داده شده است :

تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

این نمودار را نمودار سود و حجم فعالیت نامند. این نمودار اثر تغییر در حجم فعالیت بر روی سود عملیاتی را نشان می دهد.

رابطه محاسبه سود عملیاتی به قرار زیر است :

جمع هزینه ها – جمع درآمد فروش = سود عملیاتی

رابطه بین سود عملیاتی و حجم فروش یک رابطه خطی است که شیب این خط (P-V) حاشیه فروش هر واحد محصول می باشد.

برای رسم این خط ، دو نقطه به شرح زیر تعیین می گردد :

محور افقی محور عمودی نقطه در نمودار

تعداد فروش 2.000.000 – تعداد فروش * 2.000 = سود عملیاتی

. 0 2.000.000 = 2.000.000 – (0*2.000) A

. 1.000 0 = 2.000.000 (1.000 * 2.000 ) B

با توجه به فرمول محاسبه تعداد فروش در نقطه سر به سر و خط سود عملیاتی ، هر کدام از عوامل قیمت فروش هر واحد محصول ، هزینه متغیر هر واحد محصول و هزینه های ثابت به تنهایی تغییر نماید ، نقطه سر به سر و خط سود عملیاتی نیز تغییر می کنند.

اگر هر دو عامل قیمت فروش هر واحد محصول و هزینه متغیر هر واحد محصول تغییر نمایند ، نقطه سر به سر و خط سود عملیاتی فقط در شرایطی تغییر نمی کنند که حاشیه فروش هر واحد محصول (P-V) تغییر نکند .

محاسبه تعداد و مبلغ فروش برای کسب مبلغ مشخصی سود عملیاتی :

تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود را می توان برای تعیین تعداد و مبلغ فروش برای کسب مبلغ مشخصی سود عملیاتی (فرمول تحلیل نقطه سر به سر I ) استفاده کرد.

رابطه محاسبه سود عملیاتی به شرح زیر می باشد :

جمع هزینه ها – جمع درآمد فروش = سود عملیاتی

(جمع هزینه های متغیر + جمع هزینه های ثابت) – جمع درآمد فروش= سود عملیاتی

= سود عملیاتی

(تعداد فروش * هزینه متغیر هر واحد محصول) – جمع هزینه های ثابت – (تعداد فروش * قیمت فروش هر واحد محصول)

تعداد فروش برای کسب مبلغ I ريال سود فرمول تحلیل نقطه سر به سر عملیاتی :

X = ( F + I ) / ( P – V )

فرمول محاسبه مبلغ فروش برای کسب I ريال سود عملیاتی به قرار زیر است :

PX = (F +I ) / ( 1- (V/P))

تجزیه و تحلیل حجم فعالیت و سود را همچنین می توان برای تعداد و مبلغ فروش برای کسب مبلغ مشخصی سود خالص (سود پس از کسر مالیات ) استفاده کرد :

مالیات – سود عملیاتی = سود خالص

(نرخ مالیاتی) ( فرمول تحلیل نقطه سر به سر سود عملیاتی) – (سود عملیاتی) = سود خالص

نسبت حاشیه ایمنی :

حاشیه ایمنی تفاوت فروش مورد انتظار ( یا فروش واقعی ) و فروش در نقطه سر به سر می باشد که به صورت درصدی از فروش مورد انتظار ( یا فروش واقعی ) بیان می گردد.

در صورتی که این نسبت بزرگ باشد ، نشان گر این مطلب است که اگر فروش کاهش یابد ، به احتمال کمتری فعالیت زیر نقطه سر به سر خواهد بود.

نسبت حاشیه ایمنی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد :
فروش مورد انتظار / ( فروش در نقطه سر به سر – فروش مورد انتظار) = نسبت حاشیه ایمنی

هر قدر نسبت حاشیه ایمنی بزرگ تر باشد ، ریسک کمتری به همراه خواهد داشت.

تجزیه و تحلیل ترکیب فروش :

بحثی که تا کنون در مورد تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود داشته ایم مربوط به شرکت هایی است که فقط در تولید با خرید و فروش یک نوع محصول فعالیت می کنند.

در صورتی که ، شرکتی در تولید یا خرید و فروش چند نوع محصول فعالیت داشته باشد ، تجزیه و تحلیل مذکور را تجزیه و تحلیل ترکیب فروش نامند.

ترکیب فروش ، درصد فروش هر کدام از محصولات به جمع فروش کلیه محصولات می باشد که به روش زیر محاسبه می گردد :اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.