همگرایی و واگرایی


مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران

از آنجا که نیروهای همگرا و واگرا در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی، در جوامع چندقومیتی نقش عمده ای دارند، مطالعه آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. علل بروز و انگیزه های احساسات و اقدامات واگرایانه و همگرایانه در جوامع چندقومیتی، ریشه و منشاء داخلی دارند. اما بنا به همگرایی و واگرایی شکل گیری دیدگاه های متعدد ژئوپلیتیک از جانب کشورهای رقیب، پتانسیل مبدل نمودن اقوام معترض و واگرا به یک کد ژئوپلیتیکی را دارا می باشند. بر این اساس همگرایی و واگرایی مفاهیمی هستند که بررسی و تحلیل آنها باید توأمان صورت گیرد چرا که این مفاهیم بر روی محوری قابل تصور هستند که هرچه به سمت مثبت آن پیش رویم انسجام ملی و همگرایی تقویت می گردد و بالعکس هرچه به سمت منفی پیش رویم واگرایی شکل می-گیرد و در نقطه صفر آن حفظ وضع موجود حاکم است. با توجه به این توضیح، در مقاله حاضر مدلی ارائه شده که در سه شکل همگراساز، واگراساز و خنثی قابل نمایش است، این مدل دارای یک موتور محرکه می-باشد که اگر انرژی آن از تعامل تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی با نخبگان قومی، بر اساس مطالبات‌شناسی تأمین شود، تولید همگرایی می نماید و برعکس اگر انرژی آن از تقابل تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی با نخبگان قومی، بر اساس دیکته سیاستهای قومی تأمین شود تولید واگرایی می نماید. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر تحلیل عوامل مؤثر در واگرایی و همگرایی کوشش نموده اند تا در قالب مدلی، تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر واگرایی و همگرایی با منشاء داخلی و خارجی را به تصویر کشیده و علاوه بر آن دلایل شکل گیری همگرایی و انسجام ملی، واگرایی و حفظ وضعیت موجود در جوامع چند قومیتی را در قالب مدل سه منظوره نمایش دهند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.17354331.1394.11.37.3.4

عنوان مقاله [English]

Modeling of Syndrome of Ethnic Convergence and Divergence Policies in Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Azami 1
  • Jahangir Heydari 2

Interodaction
There are several theories to understand the causes of convergence and divergence in multi- ethnic countries. Each scientific field based on its nature considers to the ethnic issues. Sociologists have referred to structural aspects of the issue such as geographic and human issues of the region, and political scientists consider the issues such as the role of ethnic elites and legitimacy of political system and finally, psychologists consider the mental issues of society. A comprehensive approach to consider the role of different geographic factors (natural or human) is essential. Rational management is one of effective factors. It shows that the governments have reached to the rational understanding and awareness about the existence of weaknesses and potentialities.

Methodology
The research methodology adopted here is descriptive- analytic and data gathering procedure is based on library findings.

Research findings
Effective factors on the convergence are as follows: firstly, internal factors affecting the convergence include mutual trust between the people and the government, satisfaction of the people, decentralization and de-concentration of industries and decision- making centers, strengthening ethnic identities in direction with national identity, the power of central government to guarantee convergence, promotion of education, constitutional rules and its role in national integration. Secondly, external factors affecting the convergence include development and promotion of cross- border ethnics and cultures, the policies of regional stability, religious centrality of Iran in the region, economic communications with neighboring countries and development of border markets, aggressive policies toward ethnics in neighboring countries. Factors which affect divergence are as follows: firstly, regional and trans-regional factors affecting the divergence include the boundary location of minorities, return in ethnic policies of neighboring countries, geopolitics of the ethnicity and instrumental use of ethnicity in foreign policies, the US hegemony and its effect on the divergence. Secondly, external factors affecting divergence include the factor of religion, ethnicity and language, the topographic structure of Iran inappropriate communicational system, imbalance in participation of ethnicities in political power, the luck of development.

Result and Discussion
Divergence and convergence forces are central in determining wherefore of the composition and consolidation of Iran's nation, and their investigation is more vital. Some of these forces have relatively fixed role in divergence and convergence process and some of them are not stable and their function maybe change. So, they can be used in both divergence and convergence processes -depending on political motivations. For example, central government of Iran can employ these forces to develop convergence and national unity and vice versa, interventionist forces and opposition groups can use these forces to collapse national unity. Based on research findings, I.R.I has three options: integrative model, neutralization or maintenance of status quo and divergent model. Each model has its results and consequences.

بررسی تأثیر رقابت روسیه و آمریکا بر روند همگرایی و واگرایی منطقه‌ای آسیای مرکزی (سال‌های 2001 تا 2008)

پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحدۀ آمریکا با پیروی از راهبرد اقدام پیشگیرانه بر محور مبارزه علیه تروریسم و تحدید تسلیحات کشتار جمعی، زمینه را برای نفوذ مستقیم در منطقۀ آسیای مرکزی فراهم کرد.

بررسی تأثیر رقابت روسیه و آمریکا بر روند همگرایی و واگرایی منطقه‌ای آسیای مرکزی (سال‌های 2001 تا 2008)

چکیده

فروپاشی اتحاد شوروی تأثیرهای پیش‌بینی‌نشده­ای را بر اوضاع سیاسی جهان برجای گذاشت؛ به‌ویژه بر آسیای مرکزی از جمله فعال‌شدن قدرت‌های منطقه ­ای و جهانی که تا آن زمان به‌دلیل حضور مؤثر اتحاد شوروی نمی‌توانستند نقش اساسی دراین منطقه بازی کنند. با این شرایط زمینه برای حضور قدرت‌هایی چون آمریکا و روسیه (قدرت­ های مداخله­ گر نظام بین‌الملل) برای نفوذ هرچه بیشتر در آسیای مرکزی فراهم شد. پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات همگرایی و واگرایی متحدۀ آمریکا با پیروی از راهبرد اقدام پیشگیرانه بر محور مبارزه علیه تروریسم و تحدید تسلیحات کشتار جمعی، زمینه را برای نفوذ مستقیم در منطقۀ آسیای مرکزی فراهم کرد؛ از سوی دیگر روسیه که نگران به خطر‌افتادن موقعیت نسبی خود در منطقه بود؛ پس از دوره­ای کوتاه به همکاری با آمریکا در قالب مبارزه با تروریسم، به مقابله با یک‌جانبه­ گرایی همگرایی و واگرایی آن در حوزۀ نفوذ سنتی خود پرداخت. بنابراین، نگارندگان به‌دنبال آنند که آثار رقابت روسیه و آمریکا را بعد از 11 سپتامبر 2001 بر روند همگرایی و واگرایی منطقه‌ای آسیای مرکزی با بهره ­گیری از نظریۀ کانتوری و اشپیگل بررسی کنند. بر این اساس فرضیۀ نوشتار آن است که رقابت دوقدرت در منطقه، گرایش کشورهای منطقه به یکی از دوقدرت را با هدف برطرف‌کردن مشکلات سبب شده و زمینۀ همگرایی منطقه‌ای در قالب «نومنطقه‌گرایی» را فراهم کرده است.

کلیدواژه ها: آسیای مرکزی؛ آمریکا؛ روسیه؛ رقابت؛ نظریۀ کانتوری و اشپیگل؛ واگرایی؛ همگرایی

محمدجواد رنجکش: استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

نویدرضا لطیفان: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی - دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395.

همگرایی و واگرایی

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadizadeh A, Borjali A. Schizotypal Trait Questionnaire (STQ) Versus Eysenck Personality Questionnaire (EPQ): Divergence and Convergence Between Two Perspectives In Psychosis. Advances in Cognitive Sciences. 2008; 10 (2) :21-28
URL: http://icssjournal.ir/article-1-420-fa.html

محمدزاده علی، برجعلی احمد. پرسشنامه همگرایی و واگرایی های صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنک: همگرایی و واگرایی دو دیدگاه روان پریشی. تازه های علوم شناختی. 1387; 10 (2) :28-21

1- دانشگاه پیام نور، واحد سراب، آذربایجان شرقی، ایران.
2- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

هدف : مطالعات بالینی و روان سنجی شخصیت نشان داده اند که برخلاف طبقه بندی مقوله ای اختلالات روانی، در ویژگی های مرضی شخصیت بین نشانه شناسی بیماران روان پریش و افراد غیر روانپریش در ابعاد مختلف یک پیوستار رفتاری وجود دارد. در ارزیابی صفات روان پریشی دو رویکرد عمده وجود دارد که در پرسشنامه ها انعکاس یافته اند. پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی نماینده دیدگاه بالینی و پرسشنامه شخصیت آیزنک نماینده دیدگاه روان سنجی در سنجش ویژگی های روان پریشی شخصیت است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی و پرسشنامه شخصیت آیزنک بر اساس صفات روان پریشی و با در نظر گرفتن خصوصیات روان سنجی ایرانی این پرسشنامه ها است .
روش : این پژوهش که در یک بررسی زمینه یابی و پس رویدادی انجام شد، از نوع توصیفی– مقطعی است. نمونه ای به حجم ۳۰۴ نفر ( ۱۶۴ زن و ۱۴۰ مرد) از دانشکده های مختلف دانشگاه های شیراز و علامه طباطبایی انتخاب شدند و با ابزارهای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تحلیل شدند .
یافته ها : روان نژندی گرایی در مقایسه با روان پریشی گرایی، ویژگی های روان پریشی را بهتر پیش بینی می کند. رابطه میان مقیاس های شخصیت اسکیزوتایپی و شخصیت مرزی، و نیز عوامل آنها با مقیاس روان نژندی گرایی پرسشنامه شخصیت آیزنک، قوی تر از رابطه آنها با مقیاس روان پریشی گرایی آیزنک است .
نتیجه گیری : این یافته با نتایج تحقیقات قبلی همسوست و همانطور که تحقیقات قبلی نشان داده اند، خصلت اسکیزوتایپی و مرزی بیشتر به روان نژندی گرایی مربوط است تا روان پریشی گرایی، چرا که نشانه های اختصاصی روان پریشی در این بیماران قابل مشاهده نیست. از طرفی چون مقیاس روان پریشی گرایی آیزنک بیشتر رفتار ضد اجتماعی را اندازه می گیرد، لذا همبستگی پایین با این مقیاس قابل انتظار است .

نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1386/11/19 | پذیرش: 1387/1/28 | انتشار: 1387/4/1

دیپلماسی انرژی ایران و روسیه: زمینه‌های همگرایی و واگرایی

مقاله حاضر سه پرسش کلیدی مرتبط با یکدیگر را دنبال می‌کند: مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی چیست؟ مؤلفه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی انرژی ایران و روسیه کدام‌اند؟ چه زمینه‌هایی برای همگرایی و واگرایی بین ایران و روسیه وجود دارد؟ در بخش نخست، با رویکردی نظری، مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد و در بخش دوم با رویکردی تطبیقی و مصداقی، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی دیپلماسی انرژی در دو کشور ایران و روسیه تشریح و تحلیل می‌شود و آنگاه زمینه‌های همکاری و همگرایی بین دو کشور در حوزه انرژی‌های نفت و گاز و همچنین زمینه‌های رقابت و واگرایی ناشی از منافع متضاد بین آنها بررسی و ارزیابی می‌شود و راهکارهایی برای افزایش و تسهیل همکاری و اجتناب از واگرایی ارائه می‌گردد. تلفیق مباحث نظری و تطبیقی فوق نشان خواهد داد که عوامل تأثیرگذار و مؤلفه‌های شکل‌دهنده دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در ماهیت خود از بستر وسیع‌تر منطقه‌ای و جهانی جدا نیست و همان‌گونه که بر آنها تأثیر می‌گذارد، از آنها نیز تأثیر می‌پذیرد. مقاله بر این فرضیه استوار است که دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در سطح دوجانبه همگن و همگرا نیست و علی‌رغم وجود عوامل و زمینه‌هایی برای همگرایی، عوامل و زمینه‌هایی برای واگرایی بین آنها نیز وجود دارد

کلیدواژه‌ها

  • دیپلماسی انرژی
  • روابط ایران و روسیه
  • همگرایی و واگرایی منطقه‌ای

20.1001.1.10283102.1391.21.3.8.4

عنوان مقاله [English]

Iran-Russia Energy diplomacy: Grounds for Convergence and Divergence

The present همگرایی و واگرایی paper aims to answer three key questions: What is the meaning and functions of energy diplomacy? What are components, opportunities and challenges of Iran’s and Russia’s energy diplomacies? What grounds are there for convergence or divergence between Iran and Russia in this regard?;
In the first part, the concept and function of energy diplomacy is explored through a theoretical approach. In the second part, a comparative approach is taken to study opportunities and challenges facing energy diplomacies of Iran and Russia. Then grounds for cooperation and convergence between these two countries in various energy fields including oil and gas as well as the competition and divergence resulting from conflicting interests are discussed and solutions for increasing cooperation are provided. A combination of the above theoretical and comparative methods will show that factors affecting energy diplomacies of Iran and Russia and their various components cannot be considered separate from large-scale regional and همگرایی و واگرایی global trends and are both influenced by those trends and influence them. The present paper assumes that energy diplomacies of Iran and Russia are not convergent at bilateral level and despite grounds for convergence, there are also various reasons for divergence.

واگرایی و همگرایی

مناطق واگرایی

برای هواشناسی ، مفاهیم مختلفی وجود دارد که بسیار مهم هستند. آنها در مورد همگرایی و واگرایی. اگر می خواهیم کیفیت و دقت پیش بینی هوا را افزایش دهیم ، باید بدانیم که چگونه این پدیده ها را تجزیه و تحلیل کنیم. امروز ما می خواهیم بر همگرایی و واگرایی روی دانستن تعریف این پدیده ها و پویایی آن کار کنیم. علاوه بر این ، ما خواهیم دید که چگونه بر زمان تأثیر می گذارد و چگونه می توان آنها را شناخت.

آیا می خواهید درباره واگرایی و همگرایی بیشتر بدانید؟ ما می خواهیم همه چیز را با جزئیات برای شما توضیح دهیم.

همگرایی و واگرایی چیست

جریان هوا

وقتی در جو گفته می شود که همگرایی وجود دارد ، منظور ما خرد کردن هوا در یک منطقه خاص در نتیجه تغییر مکان آن است. این له شدن باعث جمع شدن انبوهی از هوا در یک منطقه خاص می شود. از سوی دیگر ، واگرایی برعکس است. به دلیل حرکت توده های هوا ، پراکنده می شود و مناطقی را ایجاد می کند که هوای بسیار کمی دارند.

همانطور که می توان حدس زد ، این پدیده ها به طور قابل توجهی فشار جوی را تحت تأثیر قرار می دهند ، زیرا ، در هر جایی که همگرایی وجود داشته باشد ، فشار جوی بالاتر و در واگرایی فشار کمتری وجود خواهد داشت. برای درک عملکرد این پدیده ها شما باید به خوبی از پویایی هوا در جو مطلع شوید.

بیایید منطقه ای را تصور کنیم که می خواهیم هوا و جریانات را تجزیه و تحلیل کنیم. خطوط جهت باد را بر اساس فشار اتمسفر بر روی نقشه ترسیم خواهیم کرد. به هر خط فشار ایزوهیپسا گفته می شود. یعنی خطوط فشار جو برابر. در بالاترین سطح جو ، نزدیک به تروپوپوز، باد عملاً ژئوستروفیک است. این بدان معناست که بادی است که در جهتی به موازات خطوط با ارتفاع ژئوپتانسیل برابر گردش می کند.

اگر در یک منطقه تحت مطالعه می بینیم که خطوط جریان باد با یکدیگر روبرو می شوند ، به این دلیل است که همگرایی یا تلاقی وجود دارد. متقابلا، اگر این خطوط جریان باز و دور شوند ، گفته می شود که واگرایی یا نفوذ وجود دارد.

روند حرکات هوا

آنتی سیکلون و سیکلون

ما می خواهیم به یک بزرگراه فکر کنیم تا این گرمای بیشتری را داشته باشیم. اگر بزرگراه 4 یا 5 لاین داشته باشد و ناگهان فقط به 2 لاین تبدیل شود ، در منطقه با خطوط کمتری به ترافیک خواهیم افزود. عکس این مسئله زمانی رخ می دهد که دو خط همگرایی و واگرایی وجود داشته باشد و ناگهان خطوط بیشتری وجود داشته باشد. همین الان، وسایل نقلیه شروع به جدا شدن می کنند و کاهش ازدحام آسان تر خواهد بود. خوب ، همین مورد را می توان برای واگرایی و همگرایی توضیح داد.

یکی از شرایطی که امکان افزایش و سقوط عمودی توده های هوا وجود دارد ، در صورت وجود رابطه با باد شیب دار مشاهده می شود. سرعت حمل شده توسط بادهای صعودی و نزولی بین 5 تا 10 سانتی متر بر ثانیه است. آنچه باید فکر کنیم این است که ، در مناطقی که همگرایی هوا وجود دارد ، فشار جو بیشتری خواهیم داشت و بنابراین ، وجود یک آنتی سیکلون. در این منطقه اوقات خوبی خواهیم داشت و از دمای پایدار لذت خواهیم برد.

برعکس ، در منطقه ای که واگرایی هوا وجود دارد ، کاهش فشار جو را پیدا خواهیم کرد. منطقه ای با هوای کمتری باقی مانده است. هوا همیشه تمایل دارد به منطقه ای برود که فشار کمتری برای پر کردن شکاف ها دارد. به همین دلیل ، این حرکات هوا می تواند باعث ایجاد یک طوفان یا مترادف با آب و هوای بد شود.

اثر اصطکاک که در حرکت باد در اطراف فشارهای زیاد یا پایین وجود دارد ، با توجه به اینکه اصطکاک خود باعث انحراف در جهت باد می شود ، این تولید واگرایی یا همگرایی است. یعنی ملفه ای که سرعت عمود بر ایزوبارها را علامت گذاری می کند ، بخشی است که از هوایی وارد می شود که وارد مرکز فشارهای کم می شود یا وقتی فشارهای زیادی وجود دارد ، از خارج خارج می شود.

واگرایی در ارتفاع

در واگرایی ، جریان های هوا به دو جریان تقسیم می شوند که در جهات مختلف شروع به دور شدن می کنند. سیستمی که بر این گردش عمومی جو حاکم است تحت تأثیر این پدیده ها قرار می گیرد. وقتی واگرایی داریم ، بادها در دو سطح تغییر می کنند: ارتفاع و سطح زمین. عبور هوا از یک مکان به مکان دیگر به صورت عمودی انجام می شود. این حرکات هوا باعث شکل گیری چیزی می شود که به عنوان سلول شناخته می شود. اگر همگرایی کمتر باشد ، توده های هوا شروع به افزایش می کنند. وقتی به یک ارتفاع خاص می رسند ، به دو جریان تقسیم می شوند که در جهت دیگری حرکت می کنند.

اگر این جریان های هوا شروع به پایین آمدن کنند ، به منطقه همگرایی رسیده و در نزدیکی زمین ، یک منطقه واگرایی جدید دیگر پیدا می کنیم که باعث می شود جریان های هوا در جهت همگرایی و واگرایی مخالف آنچه در ارتفاع انجام می دهند ، حرکت کنند. به این ترتیب مدار یا سلول بسته می شود.

واگرایی در ارتفاع معمولاً در مناطق بین گرمسیری و در مناطق قطبی شکل می گیرد. در این مناطق ، جریان هوا تحت تأثیر دمای محیط و تراکم آن قرار می گیرد. تمام این حرکات سیستمی از 3 سلول بزرگ کنار هم را تشکیل می دهند در حال به وجود آمدن سیستمی هستند که هوا شروع به حرکت عمودی می کند.

با باد تجربه کنید

واگرایی و همگرایی

اگر تجربه برای ما فایده ای دارد ، این است که وقتی به سطح دریا نزدیک هستیم معمولاً همگرایی بیشتری وجود دارد که باعث ارتفاع تا 8.000 متر می شود. هنگامی که در آن ارتفاع ، تحت همگرایی و واگرایی فشار 350 میلی بار هستیم ، زمانی شروع می شود که واگرایی مشخصی ایجاد شود.

اگر افسردگی یا طوفان و ما در سطح دریا هستیم ، این است که همگرایی باد وجود دارد. این انقباض توده های هوا آن را مجبور به افزایش عمودی می کند ، در حالی که خنک و متراکم می شود. با متراکم شدن هوا ، ابرهای بارانی به وجود می آیند ، به خصوص اگر افزایش توده های هوا کاملاً عمودی باشد.

امیدوارم با این اطلاعات بتوانید با مفاهیم واگرایی و همگرایی و اهمیتی که همگرایی و واگرایی در هواشناسی دارد بیشتر بدانید.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: هواشناسی شبکه » پدیده های هواشناسی » واگرایی و همگراییاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.