تحقیق سود هر سهم


سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم / EPS & DPS

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، 1385). اولین جزء محاسبه ی EPS درآمد (درآمد اختصاصی سهامداران عمومی) است. در واقع درآمد سهامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سهم کارفرمایان، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، صاحبان سهام ممتاز و بستانکاران می باشد. دومین جزء EPS تعداد سهم منتشر شده در بازار توسط شرکت است. لازم به ذکر است، تعداد سهام موجود بازار را به عنوان جزئی از EPS شرکت تلقی می شود تا بتوان میزان مطالبات سهامداران عمومی را نسبت به درآمد در هر واحد اندازه گیری نمود به عبارت دیگر EPS مقدار سودی است که به هر سهم اختصاص می یابد با محاسبه سطح درآمد شرکت از این روش می توان به میزان درآمدی که هر فرد کسب می کند، دست یافت. با اینکه اجزای EPS ظاهرا ساده به نظر می رسد اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کاملا پیچیده اند. به عنوان مثال، تخمین تعداد سهام در بازار کاری ساده نیست چرا که به مرور زمان تعداد سهام دایما در حال تغییر یا جابه جایی است به طوری که انتشار سهام یا بازخرید سهام توسط شرکتها، تعداد سهام موجود در بازار را تغییر می دهد و با عرضه مقدار زیادی سهام توسط یک شرکت در انتهای یک دوره مالی، تعداد متوسط سهام در انتهای دوره بسیار بیشتر از اوایل دوره خواهد بود که به این ترتیب در محاسبه EPS مشکل ایجاد می کند.

اهمیت EPS و کاربردهای آن
سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف تحقیق سود هر سهم و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.
براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد :

 1. ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند. به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.
 2. پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن بر قیمت سهام تأثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های تحقیق سود هر سهم آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.
 3. ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.
 4. قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
 5. برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. EPS تحقیق سود هر سهم در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.
 6. نسبت P/E یا قیمت به سود یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می دهد .

محدودیت های EPS
تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفا بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود. محدودیت های EPS به شرح زیر است:

 1. EPS مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.
 2. EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود. نرخ رشد واقعی EPSممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.
 3. EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.
 4. با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.
 5. EPS متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.

انواع EPS
برای یک شرکت بیش از یک نوع EPS وجود دارد که انواع مختلف آن با توجه به تغییر در روش تخمین تعداد سهام موجود در بازار، تغییر خواهد کرد. نوع اول EPS تحت تأثیر تغییرات بالقوه تعداد سهام موجود و حق تقدم و اختیار خرید و فروش در بازار قرار نمی گیرد و نوع دیگر آن که تحت تاثیر تغییرات تعداد سهام شرکت های بازار (سهم های منتشر شده جدید توسط شرکتها ) و حق تقدم و اختیار خرید و فروش قرارمی گیرد. البته این موضوع در مورد بازار ایران صدق نمی کند. در بازار فقط یک نوع EPS وجود دارد و از آنجا که بر حسب مقدار سرمایه ثبت شده در زمان تشکیل مجمع سالانه، محاسبه می شود، مگر اینکه حق تقدم ها به صورت سرمایه افزودنی قبل از تشکیل مجمع به سرمایه شرکت افزده شود که در این صورت میتوآن از آن بهره گرفت. براساس اصول و قوانین پذیرفته شده در آمریکا، شرکت های آمریکائی باید هر دونوع EPS را درصورت های مالی خود داشته باشند: چرا که EPS دراین کشور هر سه ماه یک بار اعلام خواهد شد و در مواردی که شرکت سود ده نیست، ازاین قاعده مستثنی می شود، چرا که با محاسبه تعداد سهم های جدید اضافه شده در بازار ( که از حق تقدم ها و اختیارها ناشی می شوند) مقدار زیان کوچک تر از حد واقعی آن نشان داده می شود و دومین مشکلی که در محاسبه تعداد سهام موجود در بازار برای محاسبه EPS وجود دارد این است که در ترازنامه شرکتها در بخش اوراق بهادار، هیچ گاه از میانگین تعداد سهم های موجود در بازار استفاده نمی شود بلکه تعداد سهامی را که در همان روز بستن ترازنامه، در دست صاحبان سهام است استفاده می کنند. همچنین این تعداد شامل اوراق تبدیلی نیز نمی شود چرا که EPS را کاهش می دهد بنابراین سرمایه گذاران باید در هنگام محاسبه EPS هر دوی این موارد را در نظر بگیرند. EPS به عنوان درآمد هر سهم، میزان سودآوری شرکت را نشان می دهد چرا که در هر شرکت درآمد هر سهم را به کل سهام شرکت تعمیم می دهند و براساس آن تصمیم می گیرند.

تعدیل EPS چیست؟
مدیران شرکت در ابتدای سال مالی با توجه به چشم انداز فعالیتهای شرکت EPS معینی را پیش بینی و اعلام می کنند. اما در طی سال با توجه به روند فعالیت ممکن است تغییر در اصلاح در EPS اعلام شده ضروری به نظر رسد، لذا براساس عملکرد شرکت EPS جدیدی اعلام می کنند که به آن تعدیل EPS گفته می شود.

DPS یا سود تقسیمی هر سهم 2

هر سال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد DPS یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم 3 است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. چون DPS سود بخشی از EPS می باشد که سهامداران در مورد تقسیم آن نظر می دهند معمولا" کمتراز EPS می باشد . البته چنانچه تمام سود تقسیم شود EPS و DPS برابر می باشد در بعضی تحقیق سود هر سهم موارد خاص نیز DPS بیشتر از EPS است که این مبلغ اضافی معمولا" از محل سود انباشته سالهای قبل تامین می شود . البته این وضعیت اکثرا" نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می باشد چون سود انباشته همان سود سالهای گذشته است که توزیع نشده است و معمولا" جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی تحقیق سود هر سهم مانده است و توزیع آن در سالهای بعد نشانه خوبی نیست. باشروع فصل مجامع شرکتهای بورس موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهامداران شرکت های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهامداران حقیقی که ازاین راه امرار معاش می کنند.

اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد. براساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف 8 ماه ازتاریخ تصویب به سهامداران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی یاDPS تنها به سهامدارانی پرداخت می گردد که درتاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند.

رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P) و رشد سود آتی

در این تحقیق رابطه بین نسبت سود به قیمت هر سهم (نسبت E/P) با رشد فروش آتی و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا سرمایه‌گذاران به کیفیت اطلاعات ارایه شده (سود هر سهم) توجه می‌کنند و انعکاس این موضوع در رشد فروش آتی شرکت و ریسک سیستماتیک سهام تجلی می‌یابد یا خیر؟ همچنین بررسی این مطلب است که آیا بین نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) و رشد فروش آتی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. نمونه این تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 می‌باشد و جهت آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و رشد فروش آتی رابطه منفی وجود دارد. در حقیقت، شرکت‌هایی که نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) بالاتری دارند، رشد فروش کمتری داشته‌اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و ریسک سیستماتیک (β) رابطه معکوس وجود دارد. در واقع، درشرکت‌هایی که تحقیق سود هر سهم نسبت E/P بالاتر بود، ریسک سیستماتیک (β) کمتری ملاحظه گردید. سایر یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین سود هر سهم (EPS) و رشد فروش آتی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نمایانگر وجود یک رابطه معکوس بین سود هر سهم (EPS) و ریسک سیستماتیک (β) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between earnings per share to price ratio (E / P) and future earnings growth

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Nikbakht 1
 • Amir Firooznia 2
 • Hamid Kalhornia 3

1 Associate Professor of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Azad University, Babol Branch, Babol, Iran

3 University of Tehran

چکیده [English]

In this research, the relationship between earnings to stock per price ratio (E / P ratio) with sales future growth and stocks systematic risk in listed companies in Tehran Stock Exchange is investigated. The purpose of the research is to determine whether investors are paying attention to the quality of information presented (earnings per share), and reflects this on corporate future sales growth and the systematic risk of stocks. It also examines whether there is a meaningful relationship between E / P ratio and future sales growth. The sample of this research includes 146 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2016. The linear regression model was used to test the hypotheses. The research findings show that there is a negative relationship between earnings per share (E / P) and future sales growth. In fact, companies that have a higher profit / share / E / P ratio have lower sales growth. Also, the results of the research show that there is a reverse relationship between profit to share price (E / P) and systematic risk (β). In fact, in companies with an E / P ratio, the systematic risk (β) was lower. Other research findings show that there is a positive relationship between earnings per share (EPS) and future sales growth. The results also indicate an inverse relationship between earnings per share (EPS) and systematic risk (β).

کلیدواژه‌ها [English]

 • E / P ratio
 • earnings growth
 • risk or beta factor
 • earnings per share (EPS)
 • Tehran Stock Exchange
مراجع

احمدپور، احمد ، عدیلی، مجتبی و ابراهیمیان، سید جواد (1392). بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیق‌های حسابداری مالی، شماره 4، ص 12-1.

بهنام پور، محمود؛ صفری، علیرضا. (1389). بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به سود هر سهم با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری و مدیریت مالی، بهار 1389 - شماره 3(24 صفحه - از 128 تا 151)

بلو، امید و احمدی، ناصر (1394). رابطه اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با بازده و نسبت قیمت یه سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، شماره 25، ص 113-101.

پورحیدری، امید و مصطفی دلدار (1391). بررسی تأثیر گروه های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، شماره 14، ص 94-67.

حسینی، سید علی و بهرامی، محبوبه. (1396). بررسی رابطه نسبت سود آتی تحقیق سود هر سهم به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک، دانش سرمایه‌گذاری، شماره 21، صص 160-145.

حقیقت، حمید، رحیم پور، محمد، خوانساری، نیکو، قربانی، رامین. (1396). بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدی .مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 53، صص 112-91.

خدامی‌پور، احمد و محمد قدیری. (1389). بررسی رابطه‌ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتهای حسابداری، شماره دوم، ص 29-1.

خدامی‌پور، احمد و مصطفی دلدار و محسن چوپانی. (1392). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 38، ص 167-143.

ستایش، محمد حسین، غفاری، محمد جواد و رستم زاده، ناصر (1391). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه، تحقیق‌های تجربی حسابداری مالی، شماره 8، ص 146-125.

فروغی, داریوش, حمیدیان, نرگس, محمدیان, مینا. (1394). تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 48، صص 28-1.

قائمی، محمد حسین و وطن‌پرست، محمد‌رضا. (1389). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 12، ص 103-85.

کردستانی، غلامرضا و باقری، مجتبی. (1388). بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش‌بینی سود، تحقیقاتحسابداری، سال اول، شماره1

مدرس، احمد و عباس زاده، محمدرضا. (1387). بررسی تحلیلی تاثیر توانایی پیش بینی اجزای تعهدی و جریآن‌های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده، مجله دانش وتوسعه، سال پانزدهم، شماره 2

Bagella, K., Bechetti, J., Adriani, P. (2012) . Observed and fundamental price-earning ratio: a comparative analysis of high-tech stock evaluation in the US and Europe. Journal of International money and finance, Vol 24, pp 549-581.

Baksink, S. and Rasu. J. (2008). Investment performance of common stocks in relation to their price– earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. The Journal of Finance, Vol. 32(3), PP.663–682.

Beaver, W., &Morse, D. (1978). What determines price–earnings ratios? Financial Analysts Journal, Vol. 34(4), PP.65–76.

Bradshaw, M. (2002). The use of target prices to justify sell-side analysts' stock recommendations. Accounting Horizons, Vol. 16(1), PP. 27–41.

Chen, L. T. W., Davidson, W. N., & Leung, T. Y. (2003). Insider trading returns and dividend signals. International Review of Economics and Finance, Vol. 20, PP. 421–429.

Cheng, H., Karceski , B., Lakonishok., V. (2011) . The level and persistence of growth rates. Journal of Finance, Vol. 58, تحقیق سود هر سهم pp. 643–684.

Fier Field, R. and Khanna, T. and Palepu, K. G. (1996). Estimating the Value of Political Connections, American Economic Review, Vol. 91, PP.1095–1102.

Forster, E., Perotti, E., Lee, ZH. (2009). The Governance Structure of the Japanese Financial Keiretsu, Journal of Financial Economics, Vol. 36, PP.259– 284.

Fuller, L., Huberts, C., Levinson, M. (2008). It’s Not Higgledy-Piggledy Growth. Journal Portfolio Management Winter, Vol 14, PP. 8-45.

Hirst, D., Koonce, L., & Venkataraman, S. (2008). Management earnings forecasts: A review and framework. Accounting Horizons, Vol. 22(3), PP. 315−338.

Kod, W.B. (2003). A new tool in investment decision making. Financial analysts journal. Vol. 19, PP.55-62.

Lin, J. B., Pantzalis, C., & Park, J. C., (2007). Corporate use of derivatives and excess value of diversification. Journal of Banking and Finance, Vol. 31, pp. 889–913.

Liu,Nissim,Thomas. (2002). Equity valuation using multiples. Journal of accounting research 40, pp135-137.

li-wen chen, hsin-yi yu, hsu-huei huang. (2015) . Revisiting earning – price effect: the importance of future earnings"FRL(finance research letters)357. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2015.02.009.

Ponal, S. and Tsaia, H. and Z. Gu. (2005). Financial statement analysis and security valuation. New York: McGraw-Hill.

Rogers. (2009). Dividend policy and business groups: Evidence from Indian firms. International Review of Economics and Finance, Vol. 21, PP. 42–56.

Tang, K. (2008). Forward versus trailing earnings in equity valuation. Review of Accounting Studies, 9(2–3), 301–329.

Tingwu, F. (2014) . The forward ratio and earnings growth.Advances in Accounting, incorporating, Vol 15, PP. 200-215.

Thomas, K., Zhang, L. (2006) . Another look at E/P ratios.Working paper Yale School of Management http://faculty.som.yale.edu/jakethomas/papers/smoothing. accessed on August 3, 2007).

Van der Molen, R. & Lensink, R. (2005). Group Affiliation and Firm Risk: Evidence from Indian Stock Returns, working paper, University of Groningen.

Wan-Ting Wu. (2014). The forward E/P ratio and earnings growth, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol 15, pp. 215-231.

Zhang, P., Penman, G. (2002). What determines earnings–price ratios: Revisited. Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 5(3), PP.439–454.

بررسی تاثیر جریان‌های نقدی و سود هر سهم در پیش بینی سودهای تقسیمی

مانده جریان های نقدی بدون هیچ گونه تعدیلاتی ممکن است گمراه کننده باشد، زیرا جریان های نقدی خروجی مورد نیاز، برای ادامه حیات شرکت را منعکس نمی کند. یکی از مقیاس های جایگزین، جریان نقدی آزاد است که بوسیله جنسن توسعه یافت. جریان نقدی آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت هاست و وجه نقدی را نشان می دهد که، شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی داراییها،در اختیار دارد. در این تحقیق به بررسی تأثیر جریان های نقدی و سود هر سهم در پیش بینی سودهای تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.تهران و نمونه با توجه به محدودیت‌های موجود شامل 73 شرکت است که طی سالهای 1385 الی 1390 مورد بررسی قرارگرفته‌اند یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود هر سهم و سطح سود تقسیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین جریان های نقدی عملیاتی و سطح سود تقسیمی هیچ رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of cash flow Effect & EPS in Dividend forcasting

نویسندگان [English]

 • Yahya Kamyabi 1
 • S. Zahra Nooshabadi 2
 • Hosseyn Haghshenas 3

Aim of this paper is cash flow effect & EPS for dividend forcasting. According to the results, there is between EPS and dividend meaningful relation. But there isn’t operating cash flow and dividend meaningful relation.

تاثیر کیفیت سود بر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم

سود سهام نقدی، بواسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه ای نزد سرمایه گذاران برخوردار است. در واقع استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالی مایل ند از توان تحقیق سود هر سهم ایجاد نقدینگی و هرزگاهی تقسیم آن در میان سهامداران شرکت آگاهی یابند؛ زیرا این اطلاعات نه تنها تصویر روشنی از وضعیت حال شرکت ارائه می دهد، بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده آن را نیز فراهم می سازد که بدون تردید در فرآیند تصمیم گیری آنان حائز اهمیت است)جهانخانی، .(1384طبق نظر لیتنر در سال 1965 مدیران شرکت ها تمایلی به افزایش سود تقسیمی ندارند، مگر باور آنها بر این باشد که می توانند سطح جدیدی از سود تقسیمی را در آینده حفظ کنند. بنابراین، شرکت ها زمانی که متعهد به پرداخت سود تقسیمی قابل توجه می شوند، به سرمایه گذاران کمک می کنند که درباره کیفیت سودهای گزارش شده متقاعد شوند. اگر بتوان از سود تقسیمی برای ارزیابی کیفیت سودهای گزارش شده استفاده کرد، سودهای جاری شرکت هایی که به طور منظم سود سهام تقسیم می کنند با سودهای آتی رابطه معناداری خواهد داشت و می توان سودهای جاری را پایدار در نظر گرفت. از این رو، با توجه به اهمیت و تأثیر کیفیت سودهای گزارش شده بر کارایی بازار سرمایه از یک سو، و اهمیت بیش از حد سود هر سهم و به ویژه سود تقسیمی هر سهم برای سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه هم چون بازار سرمایه ایران، بنابراین، پژوهش گر تلاش دارد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: 1. آیا افزایش کیفیت سودهای گزارش شده منجر به افزایش سود هر سهم و سود تقسیمی می-گردد؟ 2. به سخنی دیگر آیا شرکت هایی که دارای کیفیت سود بالاتری هستند اقدام به اعلام سود هر سهم و سود تقسیمی بیشتری می کنند؟ 1-2- اهداف پژوهش هدف نخست: 1. بررسی تأثیر کیفیت سود بر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم اهداف بعدی: 1.1. بررسی اثرات کیفیت سود گزارش شده از دیدگاه استفاده کنندگان 1.2. بررسی اثرات کیفیت سود گزارش شده از دیدگاه خریداران سهام و تحلیل گزان مالی 1-2-2- اهداف کاربردی پژوهش: • با توجه به اینکه سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم از نظر سرمایه گذاران و سهامداران شرکت ها بسیار بااهمیت می باشد و تحقیق سود هر سهم از آنجایی که از نظر سرمایه گذاران همواره سرمایه-گذاری در شرکت هایی که دارای روند سود تقسیمی هر سهم کم نوسان و باثبات تری هستند، جذاب و بهینه می باشد، بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سهامداران بالفعل و سرمایه گذاران بالقوه برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری منطقی و بهینه باشد. 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش - آگاهی بیشتر مدیران از امورات شرکت و اختیار عمل مدیران در تهیه گزارش های مالی از یک سو و وجود تضاد منافع بین مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی از سویی دیگر، می تواند انگیزه لازم در مدیران جهت ارائه گزارشات مالی که بتواند وضعیت شرکت را به بهترین وضع ممکن منعکس سازد، را ایجاد کند، که این امر ممکن است کیفیت گزارشگری مالی را بطور اعم و کیفیت سود را بطور خاص تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در این میان بررسی کیفیت گزارش گری مالی به طور اعم و کیفیت سود به طور خاص از جنبه های مختلف منجر به افزایش کارایی بازار سرمایه می گردد. - بازارهای مالی در سال های اخیر توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است، بنابراین بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه دارد. گزارش گری مالی با کیفیت بالا، اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر سرمایه گذاران را تسهیل می کند و در هدایت این سرمایه ها به فرآیند تخصیص بهینه منابع کمک می نماید. کیفیت سود به عنوان بخشی از کیفیت گزارش گری مالی، یک قلم اطلاعاتی مهم و مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. از دیدگاه سرمایه گذاری، کیفیت سود پایین، باعث تخصیص نامناسب سرمایه ها می شود. شرکت هایی که به صورت غیرواقعی کیفیت سود خود را بالا نشان می دهند، با هزینه سرمایه کمتر می توانند به تأمین سرمایه پرداخته و به علت انحراف منابع از طرح های با بازدهی واقعی به طرح های با بازدهی غیرواقعی، باعث کاهش رشد اقتصادی کشور خواهند شد. بنابراین انجام پژوهشی که بتواند تأثیر کیفیت سودهای گزارش شده را بر سودهای هر سهم و سود تقسیمی هر سهم شرکت ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد لازم و ضروری به نظر رسید. - با توجه به اینکه سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم از نظر سرمایه گذاران و سهامداران شرکت ها بسیار با اهمیت می باشد و از آنجایی که از نظر سرمایه گذاران همواره سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای روند سود تقسیمی هر سهم کم نوسان و باثبات تری هستند، جذاب و بهینه می باشد، بنابراین به نظر رسید که بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی سودهای هر سهم و سود تقسیمی هر سهم لازم و ضروری باشد. - با توجه به بررسی هایی که در باره پیشینه پژوهش در دانشگاه های دولتی و آزاد و همچنین سایت های تحقیق سود هر سهم علمی در زمان انجام پژوهش به عمل آمد، دریافتیم که، هرچند پژوهش های بسیار گسترده ای در داخل و خارج از کشور در خصوص تک تک متغیرهای مورد آزمون در این پژوهش به عمل آمده است، ولی هیچ تحقیق یا مقاله ای که بطور مستقیم در خصوص ارتباط بین این دو موضوع، انجام گردیده باشد، یافت نشده است و از این رو موضوعی جدید و نوعی می باشد. بنابراین به نظر رسد که بررسی ارتباط بین این دو مولفه گامی مفید در جهت تکمیل ادبیات مربوط به این دو موضوع در محیط اقتصادی مربوط به بازار سرمایه ایران باشد. 1-4- فرضیه های پژوهش با عنایت به پرسش های پژوهش گر فرضیه های زیر تدوین گردیده است: • بین کیفیت سود و سود هر سهم رابطه معناداری وجود دارد. • بین کیفیت سود و سود تقسیمی هر سهم رابطه معناداری وجود دارد. 1-5- روش پژوهش روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات تحقیق سود هر سهم قیاسی- استقرایی صورت می پذیرد. بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه از راه مطالعات کتابخانه ای در چارچوب استدلالات قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأئید و یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد. 1-6- روش ها و ابزارهای گرد آوری اطلاعات روش گردآوری اطلاعات اولیه از روی صورت های مالی شرکت ها و اسناد و مدارک موجود استفاده می شود. 1-7- قلمرو پژوهش • قلمرو موضوعی پژوهش : محدود به بررسی تأثیر کیفیت سود بر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم می باشد. • قلمرو زمانی پژوهش: دوره زمانی مورد آزمون شامل دوره 5 ساله از سال 1385 لغایت 1389 می باشد. • قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم

در این مقاله سودمندی اطلاعات حسابداری در پیش­بینی رفتار مدیریت سود شرکت­های تعدیل کننده EPS مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل آن دسته از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طول دوره مالی اقدام به تعدیل EPS کرده­اند. یافته­ها نشان می­دهد دو انگیزه قراردادی (قراردادهای بدهی) و فشار بازار سرمایه (رشد سود عملیاتی و سود خالص) انگیزه مدیران شرکت‌ها برای تعدیل EPS ب.

بررسی توانایی سود هر سهم و جریانهای نقدی هر سهم در پیش بینی سود تقسیمی

به اعتقاد بیشتر پژوهش گران و صاحب نظران اگر چه تاکنون عوامل اثرگذار متعددی در تعیین سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرارگرفته اند، لیکن هنوز بسیاری عوامل بالقوه دیگر نیز وجود دارند که نقش آن ها در سیاست تقسیم سود شرکت ها به روشنی مشخص نیست. بنابراین هدف از این پژوهش مقایسه سود هر سهم و جریان های نقدی هر سهم در تبیین میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رو.

بررسی تاثیر جریان‌های نقدی و سود هر سهم در پیش بینی سودهای تقسیمی

مانده جریان های نقدی بدون هیچ گونه تعدیلاتی ممکن است گمراه کننده باشد، زیرا جریان های نقدی خروجی مورد نیاز، برای ادامه حیات شرکت را منعکس نمی کند. یکی از مقیاس های جایگزین، جریان نقدی آزاد است که بوسیله جنسن توسعه یافت. جریان نقدی آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت هاست و وجه نقدی را نشان می دهد که، شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی داراییها،در اختیار دارد. در این تحقی.

بررسی تاثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگیهای پیش بینی سود هر سهم

شرکتهایی که یک روند رو به رشد در خصوص سودهای گذشته داشته‏اند، توانسته اند جایگاه مناسبی در بازار سرمایه بدست آورند و به شدت نگران حفظ اعتبار و شهرت خود می‏باشند. نگرانی شرکتهای مذکور از این است که آیا انتشار سود پیش بینی شده، اعتبار شرکت را حفظ می‏کند یا به آن لطمه می زند؟ در این رابطه، انتشار سود پیش بینی شده شرکتها باید به گونه ای باشد که روند و الگوی رشد موجود در سودهای گذشته را حفظ کند. هدف.

تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر مربوط بودن سود هر سهم میباشد. جامعهآماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 86 لغایتپایان سال 89 میباشد. بر اساس این فرض که تمرکز بیشتر بر نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران، منجر به افزایشکیفیت اطلاعات حسابداری میشود، پیشبینی شد که افزایش سطح افشای داوطلبانه، باعث افزایش مربوط بودنسود .

تأثیر سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیرعادی سهام

مقاله حاضر به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام می‌پردازد، در راستای انجام این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله (1390-1394) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنادار بودن آن‌ها با استفاده از آماره Fو t مورد بررسی قرار گرفت و.

قدرت توضیح‌دهندگی سود هر سهم شرکت با تأکید بر اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در تقسیم سود نقدی

در بسیاری از شرکت­ها، مجمع بر اساس سود گزارش شدة شرکت اقدام به تصویب درصد سود نقدی می­نمایند. در حالی‌که به نظر می­رسد، به نظرات حسابرس که در بندهای تعدیل گزارش حسابرس مستقل منعکس شده است، توجه کافی نمی­شود. لذا انتظار می‌رود با انجام تحقیق حاضر بتوانیم قدرت توضیح‌دهندگی سود هر سهم شرکت را با توجه به بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس به وسیلة رگرسیون داده­های ترکیبی برای دورة زمانی بین سال‌های 1382 تا 1391 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است که از میان آن‌ها در مجموع 70 شرکت به عنوان نمونة آماری انتخاب شده­اند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که سود هر سهم شرکت با توجه به اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل، بر پرداخت سود اثر منفی و معناداری دارد. اما اثر این متغیر بر ارتباط بین سود هر سهم شرکت و سود تقسیمی هر سهم معنادار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها

 • سود هر سهم شرکت
 • اثرات بندهای تعدیلی
 • سود نقدی تقسیمی

عنوان مقاله [English]

Explanatory Power of EPS in Cash Dividend with Attenuated Effects of Auditor's Report

نویسندگان [English]

 • Parviz Piri 1
 • Hamze Didar 1
 • Zahra Alikhani 2

In many companies, the assembly approves the percent of the dividend based on the company reported earnings. While it seems that the auditor's comments reflected in Adjustment clauses independent audit report are not given enough attention. So, it is expected that using this research, we could study the explanatory power of earnings per share according to the adjustment clauses independent audit report on cash dividends. For this goal, we consider the Tehran stock exchange related data between 1382-1391 and use pooled data regression method. Among all attended companies, about 70 companies are selected as the statistical sample. The results of this research verify the significant negative effect of the earnings per share (EPS) determined by the company on interest payments, due to the effects of the adjustment clauses independent audit report (as a variable which moderates the relationship between EPS determined by the company and the earnings per share determined by assembly). These results also indicate that the effect of this variable is not significant on the relationship between the earning per share determined by the company and Dividend per share.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.