بهره مرکب چیست؟


نحوه محاسبه سود مرکب

حذف ربح مرکب در بانکداری

از جمله نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانکی نیاز آنها به تسهیلات بانکی در راستای خرید کالا یا خدمات تولیدی جهت تامین منابع مالی خود می باشد هر چند در این راستا قراردادهای فروش اقساطی و جعاله تا حدودی نیازهای آنها را تامین می کند اما با توجه به نگرش وسیع قرارداد مرابحه به عنوان یکی از اوراق بهادار در تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های خاص آن همچنین تنوع شیوه پرداخت عقد مرابحه ،بانک بر اساس آن همه نیازهای کالایی و خدماتی مشتریان را تامین می نماید.قبل از پرداختن به بحث حذف ربح مرکب در بانکداری نیاز است که عقد مرابحه و موارد کاربرد آن را تفسیر نماییم.

تعریف عقد مرابحه

قراردادی بین بانک و مشتری که به موجب آن عرضه کننده (بانک) بهای تمام شده اموال و خدمات را اطلاع متقاضی می رساند سپس با افزودن درصدی به عنوان سود تسهیلاتی ، آن را به صورت نقدی و غیر نقدی در سر رسید معین به متقاضی واگذارمی نماید.و هرنوع کالا یا خدماتی که فعالان اقتصادی نیاز داشته باشند جهت تامین منابع مالی خود می توانند ازطریق این نوع اوراق بهادار اقدام نمایند.

موارد کاربرد عقد مرابحه :موضوع تسهیلات درخواست شده در عقد مرابحه از سوی مشتری، باید مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک مورد بررسی قرارگرفته و از برگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان حاصل گردد.

میزان تسهیلات اعطایی تابع ضوابط جاری بانک مرکزی است.

آیا دربیع مرابحه سود(ربح) می تواند به صورت درصدی تعیین گردد؟

ازآنجا که بیع مرابحه جایگزینی برای ربای بانکی و جهت دریافت سودشرعی پیش بینی گردیده این قابلیت را دارد که هم به صورت درصدی و هم به صورت مبلغی تعیین گردد.

حذف ربح مرکب

ربح که دراصطلاح به معنی سود وبهره است دراصطلاح به دوصورت ساده ومرکب کاربرد دارد

ربح مرکب که اساسا جهت تسهیل بدهی بدهکاران بانکی که بنا به نظرمجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده به معنی گرفتن سود بر سود پس از سررسید تسهیلات یا گرفتن سود جریمه تاخیر تادیه دربازپرداخت تسهیلات بکاربرده می شود به عبارتی دیگر نوعی بهره بهره مرکب چیست؟ بانکی است که درآن مبلغی سود به اصل سرمایه اضافه می گردد و درصورت تاخیردربازپرداخت و تعویق بدهی،بانکها علاوه براصل سرمایه ازسود سرمایه نیز بهره می برند(ربح مرکب)

آیا ربح مرکب درسیستم بانکی کاربرد دارد؟

جهت پاسخ به این سوال بهتراست موضوع را به صورت ساده بیان نماییم

افرادی که اقدام به اخذ تسهیلات مبادله ای یا مشارکتی از بانکها یا موسساتمالی اعتباری می نمایند قاعداتا می بایست در سررسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را براساس شرایط قرارداد به بانک بپردارد که درصورت تاخیر یا استنکاف از بازپرداخت بدهی جاری اشخاص به بدهی معوق تبدیل می گردد و براین بدهی معوق جریمه و وجه التزام تعلق می گیرد.

آیا با امهال مطالبات به خسارت تاخیر تادیه نیز سود تعلق می گیرد؟

براساس دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مرداد ماه ۹۸ شورای پول و اعتبارامهال عبارت است از توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه .تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود.

درتمامی روشهای امهال به وجه التزام تاخیر تادیه،سود تعلق نمیگیرد.آنچه بانکها تحت عنوان سود ادامه قرارداد علاوه بر وجه التزام ازمشتری بدهکار،دریافت می نمایند خلاف عرف بانکداری و شرعی نیست.بنابراین برای تمدید مهلت بدهی امکان دریافت سود نداریم و سود صرفا برای قرارداداست ودریافت هرگونه سود بابت جمع و قسط بندی جدید بدهی نوعی ربح مرکب است.بنا به ماده6 دستورالعمل جدید بانک مرکزی هرگونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و بنابه دستورالعمل امهال مطالبات از ابتدای سال 1399 دریافت هرگونه سود از وجه التزام و 6%جریمه غیر شرعی است و قبل از امهال مطالبات مشتریان ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده برروی تسهیلات (شامل سود پس از سررسید به علاوه 6%)را براساس دستورالعمل ابلاغی امهال مطالبات، درقالب تقسیط بدون سود تعیین تکلیف نموده سپس مطالبات را امهال نمایند.بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

به فرض :چنانچه باز پرداخت تسهیلات برای مدت 1سال باشد و مشتری پس از4سال بازپرداخت ننماید مشتری باید برای 1سال سود بپردازد برای 3سال بعدی صرفا وجه التزام به علاوه 6درصد پرداخت نماید.

الزام بانکها به حذف سود و جریمه ازبدهی تسهیلاتی وپیشنهادات اصلاح طرح حذف ربح مرکب

بانک مرکزی موظف است سامانه ای برای محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی شورای پول و اعتبار ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام را طراحی کرده و اشخاص با ورود اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اقساط پرداختی و زمان آنها امکان محاسبه صحیح مانده بدهی خود به بانک را داشته باشند. بانک ها موظفند مانده بدهی تسهیلات گیرنده را بر اساس مانده بدهی اعلام شده از سوی این سامانه اصلاح کنند. همچنین بانک ها موظفند همه اطلاعات مربوط به قرارداد و اقساط پرداختی مشتریان و زمان آنها را در اختیار مشتریان قرار دهند. چنانچه تسهیلات گیرندگان موضوع این بند، سود سپرده بالاتری از نرخ های مصوب بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) دریافت کرده اند، بانک مرکزی موظف است مابه التفاوت را به مانده بدهی اعلام از سوی سامانه اضافه کند و سازوکار نقل و انتقال وجوه ناشی از این بخش بین بانک ها را فراهم کند.

با توجه به ضرورت تشویق خوش حسابی شبکه بانکی واینکه بسیاری از تسهیلات گیرندگان اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت کرده اند، می بایست امتیازاتی در این راستا برای ایشان در نظر گرفته شود. بر این اساس:

هر یک از تسهیلات گیرندگانی که در دوره مذکور اقساط خود را به موقع پرداخت کرده اند و هیچ گونه بدهی غیر جاری در طول این سال ها نداشته اند به عنوان مشتریان خوش حساب تلقی شده و با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول تشویقات زیر هستند:

۱-برای دریافت تسهیلات یا قبول تعهدات جدید در اولویت اند

۲-تخفیف نرخ سود تسهیلات حداکثرتا میزان ۲ %نسبت به حداکثر نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتباربرای آنها

۳-نسبت به سایر تسهیلات گیرندگان وثایق وتضامین کمتری ازآنها گرفته میشود

فهرست مشتریان خوش حساب توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام می شود.

قواعد مربوط به نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و امهال آن : در این راستا پیشنهاد الحاق مواد زیر ارائه می شود:

تاخیر در پرداخت بدهی سر رسید شده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تاخیر کننده مشمول تنبیهات غیر مالی و پرداخت جریمه می شود.

منظور از تاخیر در پرداخت بدهی سررسید شده عبارت است از:

۱-عدم پرداخت اقساط تسهیلات با نرخ سود ثابت مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک در سررسید های مندرج در قرار داد.

۲- عدم پرداخت طلب موسسه اعتباری در عقود با نرخ سود غیر معین مانند مشارکت و مضاربه، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان پروژه، تعیین طلب قطعی موسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن، در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توافق شده تنبیهات و جریمه خواهد شد.

۳-عدم اجرای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.

مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، مشمول تمام یا برخی از محدودیت های زیر خواهند شد. شورای پول و اعتبار می تواند با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران منتفی کند:

تنبیهات اعمال شده در صورت تاخیر بیش از4 ماه

  1. ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی
  2. ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه های انتقال پول، مگر به حساب بانک طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسید شده
  3. ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب بانکی
  4. ممنوعیت دریافت دسته چک جدید

تنبیهات اعمال شده در صورت تاخیر بیش از6 ماه

علاوه بر تنبیهات مذکور در تاخیر بیش از 4 ماه ، موارد زیر نیز اعمال می شود:

نحوه محاسبه سود مرکب

نحوه محاسبه سود مرکب

نحوه محاسبه سود مرکب

تصویری: نحوه محاسبه سود مرکب

بسیاری از مردم پول خود را در بانک می گذارند تا خود را در برابر تورم حفظ کنند. مهمترین معیار هنگام انتخاب بانک نرخ بهره است ، یعنی درصدی از سرمایه اولیه که بانک به آن اضافه می کند در ازای این واقعیت که شما این پول را در این بانک خاص نگهداری می کنید. بعضی اوقات لازم است که درآمد حاصل از یک معامله مالی مشخص طی چندین سال محاسبه شود. و این به روش بهره مرکب کمک خواهد کرد.

دستورالعمل ها

مرحله 1

ابتدا بیایید دریابیم که بهره در سال اول چگونه محاسبه می شود.

افزایش به عنوان مثال برای 10٪ در سال طبق فرمول زیر است:

P = X + 0.1 * X = 1.1 * X

بنابراین ، P 1 ، 1 برابر بیشتر از X خواهد بود - مقدار اولیه.

گام 2

بعلاوه ، برای اقلام تعهدی در سالهای بعد ، شما باید از همان فرمول استفاده کنید ، فقط به جای X از P استفاده خواهیم کرد. بنابراین ، فرمول به شکل زیر در می آید:

M = P + 0 ، 1 * P = 1 ، 1 * P = 1 ، 21 * X.

در نتیجه ، طی دو سال سرمایه اولیه را 1 ، 21 برابر افزایش داده ایم.

مرحله 3

از نظر ریاضی ، ما با نمایی روبرو هستیم که همانطور که می گویند ، نمایی رشد می کند. به زبان ساده ، هر سود بعدی از یک مبلغ فزاینده و فزاینده از شما گرفته می شود و پس از 7 سال شما 2 حساب در حساب خود خواهید داشت! چندین برابر بیشتر از آنچه شما در پول قرار می دهید

تصویر

تصویر

مرحله 4

سود مرکب یکی از مفاهیم مهم در امور بانکی است ، بنابراین اگر شما هرگز با سپرده ها و وام های بانکی سر و کار دارید ، بهتر است که محاسبه این سود را قلباً بدانید.

محبوب موضوع

نحوه نوشتن حروف انگلیسی بزرگ

نحوه نوشتن حروف انگلیسی بزرگ

والدین و معلمان انگلیسی در مدرسه اغلب در مورد چگونگی نوشتن حروف بزرگ انگلیسی س capitalال دارند. این مشکل به این دلیل بوجود آمد که در کشورهای انگلیسی زبان بسیاری از کودکان و حتی بزرگسالان مدت طولانی است که با حروف چاپی یا نیمه چاپی می نویسند و معلمان در روسیه همچنان به خواندن خطاطی به کودکان آموزش می دهند

نحوه یادگیری انگلیسی با کودک با استفاده از سازنده

نحوه یادگیری انگلیسی با کودک با استفاده از سازنده

چند ایده برای تکالیف با کوچکترین. مجموعه ساخت و ساز یک دستیار رشد مفید است که اغلب توسط مربیان و روانشناسان رشد کودکی استفاده می شود. او با كوچك ترين بچه ها ، دبستان ها و دانش آموزان در كلاس هاي 1-3 بهترين كار را مي كند. در این مقاله من در مورد چندین بازی که برای بچه های 2 تا 5 ساله مناسب است و به تدریج شروع به آشنایی با بهره مرکب چیست؟ زبان انگلیسی می کنند ، به شما می گویم

نحوه نوشتن مقاله EGE بر اساس متن V. Dudintsev "من به عنوان یک پسر هجده ساله به ارتش رفتم . " پرسش از نقش خاطرات در زندگی بشر

نحوه نوشتن مقاله EGE بر اساس متن V. Dudintsev

متن V. Dudintsev "من به عنوان یک پسر هجده ساله ارتش را ترک کردم …" - این خاطرات یک فرد در مورد جوانی ، بهره مرکب چیست؟ خدمت سربازی ، جنگ بزرگ میهنی است. او می دانست که اشکهای یک مرد چیست. مرد جوان دیدارهای نادر و مکرر با دختر را به یاد آورد. در بازگشت از جنگ ، او از مکانی که آنها را ملاقات کرد بازدید کرد

نحوه تبدیل سوخت به تن

نحوه تبدیل سوخت به تن

تبدیل سوخت به تن برای پر کردن مقالات گزارش مناسب است. و البته ، فروش سوخت به تن و نه لیتر نیز راحت تر است. با این حال ، اغلب با این ترجمه است که بسیاری از آنها دچار مشکل می شوند. دستورالعمل ها مرحله 1 هنگامی که محاسبه بنزین موتور ، سوخت دیزل ، گاز مایع نه در حجم ، بلکه در واحدهای وزنی ضروری است ، باید چگالی واقعی آنها (وزن مخصوص) به عنوان واحد اصلی محاسبه در نظر گرفته شود

نحوه ورود به مدرسه تئاتر هنری مسکو

نحوه ورود به مدرسه تئاتر هنری مسکو

مدرسه تئاتر هنری مسکو یکی از معتبرترین دانشگاههای کشور است که بسیاری از بازیگران مشهور شوروی و روسی در آن تحصیل کرده اند. تدریس در آن بر اساس سیستم استانیسلاوسکی انجام می شود ، کلاس ها توسط بهترین استادان تئاتر هنر تدریس می شوند ، بنابراین رقابت بسیار بالایی وجود دارد و نیازهای بیشتری برای متقاضیان وجود دارد

دروغ می‌گویند! بانک‌ها سود مرکب نمی‌گیرند

دروغ می‌گویند! بانک‌ها سود مرکب نمی‌گیرند

درحالیکه یکی از گلایه‌های مردم از شبکه بانکی کشور اخذ سود مرکب است، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور سود مرکب نمی‌گیرند و این وصله دروغی است که به بانک‌ها می‌چسبانند.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرده است تا به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی کشور در سقف مشخصی مهلت شش ماهه داده شود که بعد از حذف سود مرکب، بتوانند تسهیلات خود را تسویه کنند.

در بهره مرکب چیست؟ این بین، یکی از گلایه‌های مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است؛ فرض کنید وامی با سود ۲۰ درصدی از بانک دریافت می‌کنید و پس از گذشت دو ماه نتوانید اقساط آن را بپردازید، در این زمینه یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق می‌گیرد.

در ادامه بانک‌ها به جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین می‌کنند که این امر موجب می‌شود تا وام گیرنده چهار برابر وامی که گرفته است، بدهکار شبکه بانکی شود.

ماجرای حذف سود مرکب به این برمی‌گردد که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند، برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرائم بانکی به قانون در سال ۱۳۹۹ تبدیل شد.

این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (۱۱ شهریور ۱۳۹۸) و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۰ آذر ۱۳۹۸) در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۸ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

اما اذعان تولیدکنندگان حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان سود مرکب دریافت می‌کنند که در این زمینه، محمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: اخذ سود مرکب وصله‌ دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند درحالیکه در اصل سود مرکبی در بانک‌ها وجود ندارد.

وی افزود: ادعای افرادی که می‌گویند بانک‌ها سود مرکب اخذ می‌کنند، این است که فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیونی از بانک‌ها یا جنسی می‌خرد و یا در طرحی مشارکت می‌کند که پیش بینی می‌شود پس از یکسال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان برسد که سود حاصل شده به نسبتی که از قبل تعیین می‌شود، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود.

جمشیدی ادامه داد: وام گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، می‌فروشد و سود می‌کند اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمی‌پردازد درحالیکه آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است را لحاظ می‌کند زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰ میلیون تومان نه ۱۰۰ میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب کند اما گفته می‌شود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد درحالیکه سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در هیچ از بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این‌ القابی دروغینی است که به بانک‌ها نسبت می‌دهند تا از آن نفع خود را ببرند.

بهره مرکب چیست؟

کتایون ریاحی بازیگر شاخص سینما و تلویزیون ایران می گوید کشف حجاب نکرده و این توصیف درست نیست. . ادامه خبر

با دوستان بهره مرکب چیست؟ خود به اشتراک بگذارید

جرم مهسا زیبایی لباسِ پوشانندۀ او بود

. پس چرا او را بازداشت کردند؟ جواب این سؤال روشن است: دلیل بازداشت مهسا امینی، زیبایی لباسش بوده است. یک بار دیگر ویدیوی پلیس را نگاه کنید. لباس کاملا پوشانندۀ مهسا امینی، زیباست. و این زیبایی، ظاهرا فراتر از استانداردهای مربوط به پوشش زنان در کشور بهره مرکب چیست؟ ماست. یعنی زیبایی لباس یک زن، چیزی نیست که در الگوی رسمی جایی داشته باشد. حجاب مطلوب از نظر مقامات و نهادهای رسمی، لباسی سراسر مشکی .

نشست تخصصی تبیین شاخصه و مولفه های عفاف و حجاب در ارومیه برگزار شد

دسته عمده تقسیم کرد و با استناد به آیه 31سوره مبارکه نور گفت : پوشش ظاهری،حجاب گفتاری و حجاب رفتاری از انواع عمده و اصلی پوشش است. وی ادامه داد : در پوشش ظاهری انسانها باید ظاهر خود را بپوشانند که نوع آن در جوامع و ادیان مختلف فرق میکند اما در همه ادیان وجود دارد. و در دین اسلام حجاب برتر چادر میباشد. وی افزود: حجاب گفتاری در بیان و کلام هم نوع دیگر پوشش و حجاب است که انسان .

هیس، دختر ها در گشت ارشادند

مختلفی دارند. برخی دیگر از مراجع در موضوع موی زنان دیدگاه های متنوعی دارند. برخی اشار ه می کنند حکم پوشش آن بخش از موی زنان که بسته می شود و آویزان است نیاز به پوشش ندارد. گروه دیگر از علما در خصوص نوع پوشش موضوعی را مطرح می کنند که مرجع دیگر، اساسا آن را قبول ندارد. بنابراین در امر حجاب رویکردهای متفاوتی مطرح است. تازه این موارد بین آن دسته از علمایی است که اعتقاد به پوشش دارند، چرا که .

مخالفت فائزه هاشمی با حجاب اجباری

. او تاکید دارد باید مسیر درست در بحث حجاب دنبال شود و براساس بیانات آیت الله بیات زنجانی 3 ایراد به نوع رفتار گشت ارشاد وارد می کند. خانم هاشمی، نظر شما درباره رفتارهای متناقض دولت ها نسبت به حجاب و گشت ارشاد چیست؟ این نشانده دهنده تفکر و یک نگرش غلطی است، همان نگاهی که می گوید هدف وسیله را توجیه می کند و این تفکر را با سیاست های متناقض اجرا می کنند. چیزی که از نظرشان .

آیا ایران تنها کشوری است که درباره حجاب قانون دارد؟

شکنی است گر چه نیروی پلیس در ایران برخی اقدامات آموزشی را هم در دستور کار قرار داده است. البته نحوه مقابله را هم خود قانون مشخص می کند به طور مثال در قوانین رانندگی این بهره مرکب چیست؟ مقابله از جریمه مالی تا توقیف ماشین و لغو گواهینامه و حبس متغیر است. حالا برگردیم به پرسش نخست؛ در چند کشور قوانینی درباره حجاب و پوشش زنان داریم؟ طبق آخرین بروزرسانی های مرکز تحقیقاتی پیو در سال 2021 در حداقل 60 کشور جهان .

جزئیات ارزیابی و رتبه بندی تشکل های اقتصادی استانی

ارائه می شود تاثیرگذاری مطلوبی در روند فعالیت هریک از این ساختارها دارد. برای تحقق این مهم باید در وهله نخست، تشکل های استانی را بشناسیم و بدانیم چه حجم از بازار هدف و افرادی که در آن حیطه مشغول به کار هستند را تحت پوشش قرار می دهد. مدیر مرکز رتبه بندی اتاق ایران اظهار کرد: برای اینکه طرحی جامع در ارزیابی عملکرد تشکل ها داشته باشیم، ابتدا به تشخیص شاخص های استانی پرداخته و پس از دریافت تایید از .

مهسا امینی؛ نامی که نمادین و ماندگار خواهد شد

توجیهات ِمنزجرکننده را باور می کند. برای همین هم تعجب می کنند که چرا حتی معدود هوادارنشان هم بهشان اعتراض می کنند. این تفکر و این جریان حالا در اقلیت محض است. حتی محافظه کارترین افرادی که سال ها ساکت بودند، حالا به این تحمیل و اجبار معترضند. چه بسا مرگ مهسا امینی، مقدمه ی توقف اجبار و تحمیل حجاب شود؛ مثل اثری که مرگ دختر آبی داشت. نام مهسا امینی را مثل سحر خدایاری باید بخاطر سپرد. .

اجبار در پوشش نتیجه عکس داده و می دهد

مردم کشور های مختلف انواع پوشش مخصوص خودشان را داشتند و اجبار و منعی در کار نبود. حتی در عراق که اکثریتی شیعه دارد، هیچ الزامی برای حجاب دیده نشده و آنچه به عنوان پوشش و حجاب در بین زنان عراقی وجود دارد بیشتر پوشش عرفی و سنتی زنان در آن جامعه است و حاکمیت های مختلف این کشور هیچگاه الزام و اجباری برای حجاب تعیین نکرده بودند. در بین کشور های اسلامی بعد از ایران تنها در افغانستان شاهد .

دولت روحانی زورش نرسید گشت ارشاد را جمع کند!

شود در همین موضوع، چرا آسیب هایی که به زنان در خیابان می رسد را پیگیری نمی کنیم؟ متلک گوها و کسانی که الفاظ جنسی و نامتعارف به زنان می گویند، چرا بازداشت نمی شوند؟ چند مورد آزارگر را گرفته اند؟ چرا فقط یکطرفه است و مشکل را در خانم ها و حجاب می بینیم؟ این ها نشان می دهد که درک ما از امر به معروف و نهی از منکر کوچک و نازل است و نباید آن را به لباس و پوشش محدود کنیم؟ چرا این امر به معروف و .

هیچ کس مسئول نیست!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین قاعد شرف*- یکی از ساده ترین روش ها برای تضییع امور یا ابتر کردن کارها این است که مسئولان امر مبهم یا نا مشخص باشند، هرچه دور خود بگردید هیچکس را پیدا نمیکنید که بابت نزول شاخص های فرهنگی قانونا یا عرفا مسئول باشد تا اگر خبطی یا خطایی رخ داد بتوان مشخصا او را بازخواست کردیا خدای ناکرده از سر شرم استعفا دهد. در حدود دو قرن پیش مسئله پوشش در تمام .

گشت بی حاصل چرا؟/علی صالح آبادی - مدیرمسئول

وضع پوشش در کشورهای مالزی، اندونزی، پاکستان، هندوستان، لیبی، اردن، لبنان، ترکیه، امارات، عربستان (جده)، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و سوریه را از نزدیک دیده است. در همه این کشورها افراد باحجاب، بی حجاب و بدحجاب در کنار هم زندگی می کنند، یعنی زیست مسالمت آمیز دارند و تعارض بین حکومت و مردم و افراد با یکدیگر وجود ندارد. از منظر جامعه شناسی و روانشناسی درست نیست که عده ای هر کاری دلشان خواست .

از حسینیه ارشاد تا گشت ارشاد/ قرارمان این نبود

اخلاقی" را برگزیده اند و آن قدر دو کلمۀ "عفاف" و "حجاب" را کنار هم به کار برده اند که انگار هر که پوشش متفاوت دارد ناپاک دامن است. جدای اینها اما باید به مظلومیت واژۀ ارشاد پرداخت. ارشاد بهره مرکب چیست؟ در اوایل انقلاب یادآور حسینیۀ ارشاد و دکتر علی شریعتی بود و علت تغییر نام وزارت فرهنگ و هنر یا اطلاعات و جهان گردی به ارشاد ملی هم این بود که یکی از پایه گذاران حسینیه ارشاد، وزیر اطلاعات و جهان گردی .

براندازان و ساده انگاران علیه سرمایه اجتماعی ایران

سازوکارهای سلبی در امر حجاب، وضع شاخص های دقیق برای تعیین مصادیق بی حجابی و نهایتا برخورد با مصادیق بارز و معدود تعیین شده است. چنین شیوه ای در برخورد ضمن اینکه اقناع سازی افکار عمومی را راحت تر می کند همراهی آنها را نیز درپی داشته و به بهتر اجرایی شدن فرآیند می انجامد. در فقدان قانون، سلیقه معیار می شود بعد از فوت مهسا امینی ویدئویی برای اثبات اینکه مرگ او ناشی از برخورد خشن .

اخلاق مداری و قانونمداری پلیس در ماجرای مهسا امینی

به گزارش دانا، در ماجرای مهسا امینی به چند دلیل قانون مداری و اخلاق مداری پلیس بروز و نمود ویژه ای داشته است: 1. معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور در راستای اجرای دقیق و درست قانون عفاف و حجاب در کشور با طراحی یک مدل جدید، آموزش های تبعات آسیبهای اجتماعی را جایگزین مدل صرفا سلبی گشت ارشاد کرده است. 2. افرادی که در ملا عام قانون شکنی کرده اند از جمله خانم مهسا امینی بعد از .

واکنش علی مطهری به ماجرای مهسا امینی: این حوادث چهره ای طالبانی از ما به دنیا نشان می دهد

می تواند علیه نیروی انتظامی کیفرخواست صادر و موضوع را پیگیری کند.همه زن ها مورد احترام هستند و حق نداریم به آن ها آسیبی برسانیم. ولی ما باید به مطلبی را توجه داشته باشیم که به طور کلی زنان چه با حجاب، چه بد حجاب و چه بی حجاب باید مورد احترام باشند؛ یعنی این دستور اسلام است و اصلا ما نباید با زن تندی کنیم. همه زن ها مورد احترام هستند و حق نداریم به آن ها آسیبی برسانیم. مسأله پوشش را هم .

از ضجه زنی مادر مهسا تا سیر تا پیاز مرگ دردناک او | دختر 22 ساله اشک یه کشور را درآورد

ببینید ویدیویی که گفته می شود مربوط به مراسم خاکسپاری بامداد امروز مهسا امینی در زادگاهش سقز است را ببینید. عائلی، دایی مهسا، درباره آنچه که برای مهسا اتفاق افتاد و پوشش این دختر در روز حادثه گفت: درباره خانواده ما تحقیق کنید و ببینید خانواده ما در کردستان و سایر شهرهای ایران ترویج اسلام و پاکی کرده و شایسته خانواده ما نیست که بی حجاب باشد و بیشتر از مسئولان بلدیم که حجاب را .

ممنوعیت حجاب در هند به ترک تحصیل 17000 دانش آموز منجر شد

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه جلسه مهمی در دیوان عالی کشور هند در خصوص موضوع ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی ایالت کارناتکا هند، برگزار شد. آدیتیا سوندی که به عنوان وکیل از طرف یکی از درخواست کنندگان در جلسه حاضر بود، گفت: من به یافته های گزارش کمیته عدالت ساچار اشاره می کنم که به این نتیجه رسیده است که زنان مسلمان بخاطر پوشش حجاب، با تبعیض مواجه هستند. سوندی با اشاره به .

این رفتارها اعتماد عمومی را از بین می برد

که حرف از ایجاد گشت نامحسوس برای رعایت حجاب در جامعه بود اکثر جامعه شناسان این هشدار را دادند که چنین رفتارهایی مردم را در مقابل هم قرار می دهد و البته چنین اتفاقی هم رخ داد. آنچه ما در شبکه های اجتماعی شاهد آن هستیم نشان می دهد که مردم دیگر آن اعتماد لازم را ندارند. بر اثر این رفتارها اعتماد عمومی مردم لطمه دیده و دیگر نمی توانیم منکر این ماجرا شویم. حالا مرگ ژینا هم مزید بر علت شده است. اگر قصد .

مرگ در وزرا؛ سوگ و اندوه یک ایران

گوشه ای از خاک زادگاهش در سقز آرام گرفت. دختر کُردی که مادرش 22 سال او را ژینا صدا زد و حالا هرچقدر بهره مرکب چیست؟ هم که او را به آن لهجه کُردی بخواند، پاسخی نمی شنود؛ با این که نامش زندگی بخش بود. دختر جوانی که همین چند روز پیش، از آن سوی کوهستان های کردستان به پایتخت آمد تا با خویشاوندان و آشنایانش دیداری تازه کند و رهاوردش شور زندگی بود، اما حالا در بستر خاک خفته؛ آن هم تنها به سبب پیچ و تاب طره گیسوانی که .

ماجرای مهسا و آن چه باید دید

فرهنگی کار را به آن جا رساندکه مسئله حجاب برای بخشی از جامعه دچار تغییر اساسی شده است. از این منظر سه نکته به نظر می رسد: 1. ما با جامعه ای مواجه هستیم که به هر دلیلی مسئله حجاب در آن یک رها شدگی 30 ساله داشته است. مرور مصادیقی همچون مادران محجبه ای که دختران شان قیود مادر را ندارند، بازاری که لباس با پوشش مناسب در آن به سختی می توان یافت، تلویزیونی که در معرفی چهره واقعی زن مسلمان .

انتقاد تند کارشناس صداوسیما از عملکرد گشت ارشاد

. حامد کاشانی، کارشناس برنامه های مذهبی صداوسیما در سخنانی از عملکرد دولت در حوزه حجاب انتقاد کرد. حجت الاسلام کاشانی خطاب به ناجا: باید یک غلط کردم درست حسابی بگویید؛ وقتی نمی گویید کل نظام فحش می خورد؛ چرا بازداشتش کردین؟ چرا سراغ پاساژهای بالاشهر نمی روید؟ امیرالمومنین می گوید قیامت نمی توانم روبری ضعفا بایستم. دارید ضد انقلاب تولید می کنید . وسط شهر انتحاری می زنید علیه نظام. پ .

سرویس اینترنت ماهواره ای استارلینک به قطب جنوب رسید

اسپیس ایکس پس از رقابت با شرکت OneWeb برای تحت پوشش قرار دادن قطب شمال با اینترنت ماهواره ای، حالا به سراغ قطب جنوب رفته است. بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) اکنون در حال آزمایش یکی از ترمینال های استارلینک در ایستگاه مک موردو در جنوبگان است تا به دانشمندان خود اجازه دهد تا راحت تر کارهای خود را از این قاره دورافتاده انجام دهند. مک موردو با جمعیت 1000 نفری در تابستان به عنوان پرجمعیت ترین .

گشت ارشاد را جمع کنید

چه بد حجاب و چه بی حجاب باید مورد احترام باشند؛ یعنی این دستور اسلام است و اصلا ما نباید با زن تندی کنیم. همه زن ها مورد احترام هستند و حق نداریم به آن ها آسیبی برسانیم. مسأله پوشش را هم در حد توصیه ها و با زبان نرم بهتر قبول می کنند تا اینکه بخواهد با این ها خشونت به کار برود. به هر حال باید واقعیت موضوع کاملا روشن شود تا اینکه بتوان یک قضاوت درست انجام داد، ولی ما امیدواریم دیگر شاهد این گونه .

دایی مهسا امینی: مهسا کاملاً سالم بود؛ بیماری قلبی مادرزادی او دروغ مطلق است

حادثه به اعتمادآنلاین گفت: درباره خانواده ما تحقیق کنید و ببینید خانواده ما در کردستان و سایر شهرهای ایران ترویج اسلام و پاکی کرده و شایسته خانواده ما نیست که بی حجاب باشد و بیشتر از مسئولان بلدیم که حجاب را رعایت کنیم. یک استعلام محلی بگیرید و ببینید که مهسا چطور بوده است، اما متاسفانه روالی که باید طی شود اصلاً [درست] نیست. من به همه گفته ام اصلاً نمی خواهیم یک کلمه بیشتر از آنچه اتفاق افتاده .

چرا خبر فوت مهسا امینی اینقدر پربازتاب شد؟!

می شود که ایرانیان در واکنش به این نوع حوادث با تاثر عمیق تری روبه رو شوند. نکته اول همینجاست واکنش گسترده جامعه ایرانی به اتفاقاتی همچون مهسا امینی اتفاقا خبر از بالابودن شاخص های اخلاقی و انسانی در باطن جامعه ایران می دهد. مساله دوم که خبر وفات مهسا امینی را تبدیل به یک اتفاق کم سابق خبری و اجتماعی تبدیل کرد به انباشت و رسوب ذهنی جامعه بر می گردد. گشت ارشاد به هر دلیلی درست یا غلط طی .

واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل به فوت مهسا امینی

ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران افزود: اقدام های مقام های جمهوری اسلامی در نقض آزاردهنده حقوق زنان و تحمیل حجاب اجباری فقط به اقدام های گشت ارشاد و بازداشت و زندانی کردن زنان محدود نیست. آن ها حتی گروهی از مردم را به نقض حقوق زنان دیگر و اسیدپاشی به زنان فقط به دلیل تفاوت پوشش تشویق کرده اند و همه این موارد نیز مستند شده است. رحمان با اشاره به افزایش فشارها بر اقلیت های قومی و دینی .

انگار فقط ضوابط پوشش بانوان باید رعایت شود نه چیز دیگر! | محمدرضا زائری

محمدرضا زائری طی یادداشتی نوشت: عجیب تر از کسانی که سعی در عادی جلوه دادن موضوع دارند، کسانی هستند که از قانون حرف می زنند و سخن از ضوابط قانونی حجاب می گویند! یک جوری می گویند “ایشان ضوابط قانونی را رعایت نکرده” که اگر کسی ندادند فکر می کند ما در سوئیس زندگی می کنیم و قانون در این سرزمین چنان حرمتی دارد که ذره ای تخطی از آن ذنب لایُغفر است! وقتی زاکانی می خواست شهردار بشود و به آن .

قانون راجع به بی حجابی وبدحجابی چه می گوید؟!!

قانونی ها در پوشش لباس قانون و ضابط قضایی صورت پذیرد. آنچه که مسلم است موضوع حجاب و مسائل پیرامونی آن نیازبه یک بررسی کامل و جامع با استفاده از نظرات تمامی اندیشمندان جامعه ایران دارد تا یکبار برای همیشه موضوع حجاب که یک اصل لازم و واجب دینی است تعیین تکلیف شود و اینگونه برای کشور هزینه تراشی نشود و چهره ایرانیان در جامعه امروزی مخدوش نشود. گوش اگرگوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جایی نرسد فریاد است نویسنده: فرهاد خادمی .

حضرت زینب(س) الگوی عفاف و حجاب است

حجاب است، تاکید کرد: حضرت زینب (س) الگوی عفاف و حجاب است . رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان سلطانیه به مساله عفاف و حجاب و اجرای طرح عفاف و حجاب در ادارات اشاره کرد و افزود: در طرح عفاف و حجاب در ادارات مسئول اداره موظف به اجراست و خود نیز باید پاسخگو باشد. حسینی نسب با اشاره به ابلاغ و اجرای طرح عفاف و حجاب در ادارات گفت: بر اساس آیات صریح 31 نور و 59 احزاب حجاب واجب الهی و .

افزایش تعداد سالن های سینمایی حوزه هنری

افزایش تعداد سالن های سینمایی حوزه هنری

معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه هنری گفت: در افق چشم‌انداز تعیین شده، تعداد سالن‌های سینمایی حوزه هنری در سراسر کشور به ۴۰۰ سالن افزایش می‌یابد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه هنری در سفر به یزد، توجه به مقوله سینما و توسعه زیرساخت‌های سینمایی در سطح کشور را از مأموریت‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی عنوان کرد.

عبدالحمید قره‌داغی افزود: مؤسسه فرهنگی بهمن سبز که متولی بهره‌برداری و توسعه فضاهای سینمایی حوزه هنری در سراسر کشور است در افق چشم‌انداز خود تلاش می‌کند در یک بازه زمانی چهار ساله که از سال ۱۳۹۹ به طور جدی شروع شده تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد سالن‌های سینمایی خود در سراسر کشور را به ۴۰۰ سالن برساند.

وی تصریح کرد: همه این سالن‌ها به لحاظ استانداردهای پخش و پذیرایی از علاقه‌مندان سینما از کیفیت بالایی برخوردار خواهد بود و در طول انجام طرح‌ها نیز توجه به بهبود کیفیت فضاها در دستور کار مؤسسه بهمن سبز قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه هنری کشور با اشاره به آغاز عملیات عمرانی ساخت «پردیس سینمایی آسمان» در بافت تاریخی شهر یزد گفت: این مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی یک الگوی خوب در سطح کشور خواهد بود.

قره‌داغی به حساسیتی که به لحاظ معماری و مسائل فرهنگی در زمینه ساخت این مجموعه وجود داشت اشاره کرد و افزود: امیدواریم مشکل خاصی در روند احداث این پروژه مهم فرهنگی و هنری به وجود نیاید و کمتر از دو سال شاهد بهره‎برداری از آن باشیم.

وی با بیان اینکه این پردیس فقط سالن سینما نیست، افزود: این مجموعه با فضاهای مختلف فرهنگی و هنری شامل نگارخانه، استودیو ضبط صدا و تصویر، فضای بازی کودکان، فضای برگزاری کارگاه‌های هنری و فروشگاه‌ محصولات فرهنگی می‌تواند محل تجمع هنرمندان استان و مکانی برای رشد و شکوفایی استعدادهای هنری در شهر یزد باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه هنری با تأکید بر اینکه مؤسسه فرهنگی بهمن سبز و سازمان سینمایی حوزه هنری در کنار توجه به توسعه سینماها، موضوع خانواده محور بودن سینما را در دستور کار دارند، گفت: این فضاها برای خانواده ایرانی به لحاظ فرهنگی یک فضای پرنشاط و امن خواهد بود.

پردیس سینمایی آسمان در زمینی به مساحت دو هزار و ۱۰۰ متر مربع در چهار طبقه با زیربنای هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع با مشارکت شهرداری یزد و سرمایه‌گذاری مؤسسه فرهنگی «بهمن سبز» حوزه هنری در مدت دو سال در بافت تاریخی شهر یزد احداث می‌شود.

این مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی دارای شش سالن سینما با ظرفیت حدود ۸۷۰ صندلی و یک سالن آمفی‌تئاتر روباز ۳۵۰ نفره است و در ساخت آن از مدرن‌ترین امکانات و تجهیزات سینمایی و به‌روزترین فناوری و استانداردهای سازه و نمایش استفاده خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.