انتظارات واقعی


مقاله نشریه
نقش فاصله بین انتظارات و واقعیت رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فاصله بین انتظارات افراد از رابطه زناشویی و واقعیت در حال تجربه زندگی زناشویی با میزان رضایت زناشویی زوجین انجام شد. بدین منظور 146 نفر متاهل(87 زن و 59 مرد) ساکن شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجارب واقعی زندگی زناشویی، مقیاس انتظارات از زندگی زناشویی و مقیاس سنجش ارتباط بود. نتایج نشان داد در تمام مولفه های رضایت زناشویی فاصله بین انتظارات افراد از رابطه زناشویی و واقعیت درحال تجربه زندگی زناشویی با میزان رضایت زناشویی همبستگی منفی و معنا داری دارد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد فاصله بین واقعیات و انتظارات در مولفه های حل تعارض و تعهد، نقش معنا داری در پیش بینی میزان رضایت زناشویی دارند. نتایج همچنین نشان داد که در زنان فاصله بین انتظارات از رابطه زناشویی و واقعیت درحال تجربه زندگی زناشویی در مولفه های خودابرازگری، محبت، رابطه ایمن، ارتباط، حل تعارض به طورمعنا داری بیش تر از مردان بود

نقش فاصله بین انتظارات و واقعیت رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران 3/21/2015 12:00:00 انتظارات واقعی AM

آیا انتظارات من از کودکم غیر واقعی است؟

آیا انتظارات من از کودکم غیر واقعی است؟

تحقیقات روانشناسان نشان داده است که پدر و مادرها بیش از ظرفیت رشدی کودکانشان انتظار کنترل هیجانی را دارند.

"بعضی وقتها من تعجب می کنم که چرا کودک سه ساله ام برای یک شکلات آنقدر داد و بیداد، گریه و زاری می کند. پس از این گریه و زاری و عصبانیت من به خودم می گوییم که اون تنها ۳ ساله اش هست و چیز مهمی نیست" شما تنها کسی نیستید که این احساس را دارید. بسیاری از پدر و مادرها انتظارات بیشتری از کودکانشان دارند که در واقع کودک از عهده آنها نمی تواند برآید.

بر اساس تحقیقات تقریبا همه والدین توانایی ها کودکشان را بیش از حد واقعی ارزیابی می کنند که این فشار فزاینده به آنها وارد می کند.

متیو ملمد ( Matthew Melmed ) مدیر این تحقیقات معتقد است داشتن انتظاری واقع بینانه از کودک در رشد بهنجار و فارغ از استرس کودک بسیار مهم است. به عنوان مثال زمانیکه والدین انتظار بیشتری از کودک دارند، ناکامی بیشتری هم بر والدین و هم بر کودک به دلیل شکست، تحمیل می شود که این امر نیز منجر به احساس گناه می شود.

سایر نتایج ( Matthew Melmed ) بدین شرح اند:

۵۶ درصد والیدن معتقدند که کودک زیر سه سالشان می تواند جلوی خود را در مورد مسئله ای که ممنوع شده بگیرد

۳۶ درصد والدین دارای کودک زیر ۲ سال تصور می کنند کودکشان تا حدودی توانایی خود کنترلی دارد

۴۳ درصد از والدین دارای کودک زیر ۳ سال معتقدند کودکشان می تواند وسایلش را با دیگران به اشتراک بگذارد و رعایت نوبت را می فهمد

۲۴ درصد از والدین دارای کودک زیر ۱ سال تصور می کنند کودشکان می تواند هیجانات خودش را کنترل کند مثلا زمانیکه ناکام می شود نباید بد خلقی کند

حال واقعیت ها در مورد کودک:

خود کنترلی در حدود ۴ سالگی حاصل می شود ولی چندین سال طول می کشد تا در همه موقعیت ها و احوال دیده شود

توانایی به اشتراک گذاشتن بین ۳ تا ۴ سالگی حاصل می شود

کنترل هیجانی تا حدود ۴ سالگی حاصل نمی شود

نتیجه ای که ( Matthew Melmed ) از تحقیقات می گیرد:

سال های اول زندگی برای یاد دادن و یادگیری است نه تنبیه کردن. زمانیکه والدین توانایی های کودکشان را می دانند انتظارات واقع بینانه ای از آنها دارند.

تاثیر انتظارات مشتریان در استفاده (نهایی) واقعی از اینترنت بانک مقاله

بانکداری اینترنتی یکی از روشهای مورد استفاده در انجام عملیات مالی است. در تحقیق حاضر به تبیین مدلی پرداخته شده است که در آن با توجه به کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان و نقش ایتترنت در ارانه خدمات بانکی، عوامل موثر در شکل‌گیری تاثیر انتظارات مشتریان در استفاده نهایی از اینترنت بانک در میان مشتریان بانک رفاه کارگران بررسی می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان شعب بانک رفاه کارگران شهر تهران می‌باشند. بدین منظور ۳۸۶ پرسشنامه بین شهر تهران جهت جمع ‌آوری اطلاعات به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای - تصادفی ساده توزیع و جمع‌آوری شده است. میزان اطمینان و صحت اعتبار پرسشنامه بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گرداوری شده از روش مدل یابی معادلات انتظارات واقعی ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر تاثیر کیفیت، عدالت درک شده از خدمت، پذیرش فناوری و سازگاری بر نگرش، تاثیر کیفیت، نگرش و سازگاری بر رضایت، تاثیر رضایت بر اعتماد الکترونیک، تاثیر رضایت و اعتماد الکترونیک بر تمایل به استفاده و تاثیر تمایل به استفاده بر استفاده واقعی را مشخص می کند.

مقاله نشریه
نقش فاصله بین انتظارات و واقعیت رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فاصله بین انتظارات افراد از رابطه زناشویی و واقعیت در حال تجربه زندگی زناشویی با میزان رضایت زناشویی زوجین انجام شد. بدین منظور 146 نفر متاهل(87 زن و 59 مرد) ساکن شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجارب واقعی زندگی زناشویی، مقیاس انتظارات از زندگی زناشویی و مقیاس سنجش ارتباط بود. نتایج نشان داد در تمام مولفه های رضایت زناشویی فاصله بین انتظارات افراد از رابطه زناشویی و واقعیت درحال تجربه زندگی زناشویی با میزان رضایت زناشویی همبستگی منفی و معنا داری دارد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد فاصله بین واقعیات و انتظارات در مولفه های حل تعارض و تعهد، نقش معنا داری در پیش بینی میزان رضایت زناشویی دارند. نتایج همچنین نشان داد که در زنان فاصله بین انتظارات از رابطه زناشویی و واقعیت درحال تجربه زندگی زناشویی در مولفه های خودابرازگری، محبت، رابطه ایمن، ارتباط، حل تعارض به طورمعنا داری بیش تر از مردان بود

نقش فاصله بین انتظارات و واقعیت رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران 3/21/2015 12:00:00 AM

انتظارات واقعی

فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی

Journal of Assessment and Research in Counseling and Psychology

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hoseinzade Z, Ghorbanshirodi S, Khalatbari J, Rahmani M. The comparison of the effectiveness of emotionally focused couples therapy and reality therapy for couples on marital communication beliefs and marital expectations of couples. jarcp. 2021; 3 (2) :1-13
URL: http://jarcp.ir/article-1-70-fa.html

حسین زاده زهرا، قربان شیرودی شهره، خلعتبری جواد، رحمانی محمدعلی. مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین. سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی. 1400; 3 (2) :13-1

زمینه و هدف: بدون شک در بروز اختلافات زناشویی عوامل مختلفی مؤثرند که از میان آن‌ها می‌توان به داشتن انتظارات و نگرش‌های غیرمنطقی در زندگی مشترک اشاره کرد ؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر انتظارات واقعی مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی بود . روش: پژوهش حاضر جزء طرح‌های نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1397 بودند. به منظور تشکیل سه گروه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 45 زوج انتخاب و به‌صورت تصادفی 15 زوج در گروه زوج درمانی هیجان مدار، 15 زوج در گروه واقعیت درمانی و 15 زوج در گروه گواه کاربندی شدند. ابزار پژوهش مقیاس انتظارات واقعی باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین (1982) و پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران (انتظارات واقعی 1389) بود؛ هر دو گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت مداخله هیجان مدار جانسون ( 2012 ) و واقعیت درمانی گلاسر 1395 قرار گرفتند و داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که در مقایسه با گروه گواه، هر دو روش درمانی تأثیر معناداری بر تخریب‌کنندگی مخالفت، تفاوت‌های جنسیتی و انتظارات زناشویی در زوجین داشته است (0/05= P)؛ همچنین زوج درمانی هیجان مدار نسبت به زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی تأثیر بیشتری بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی در زوجین داشته است (0/05= P ). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می‌کند که مداخله زوج درمانی هیجان مدار و واقعیت درمانی برای بهبود و افزایش باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی روش مناسبی است.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مشاوره خانواده (زوج، فرزندپروری، روابط والد-فرزندی)
دریافت: 1399/12/24 | پذیرش: 1400/3/12 | انتشار: 1400/4/19 | انتشار الکترونیک: 1400/4/19اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.