روش سرمایه‌گذاری مستقیم


بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

در این تحقیق، رابطه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش روش سرمایه‌گذاری مستقیم گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می­دهد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره­مند شدن از اثرات سرریز بنگاه­های چندملیتی است. همچنین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو­­رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین­المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها

 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • آزادی اقتصادی
 • رشد اقتصادی
 • ظرفیت جذب
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Role of Economic Freedom in the Influence of FDI on Economic Growth Using the Generalized Method of Moment (GMM) Panel Data Approach

نویسندگان [English]

 • Fariba Nakhaei 1
 • Abdollah Khoshnoodi 2
 • Majid Dashtban 2

In this Research, the relationship between foreign direct investment, economic freedom and economic growth is investigated in a panel of روش سرمایه‌گذاری مستقیم 84 selected countries during 2000-2012. For this purpose, the GMM approach has been applied. More precisely, this paper examines the impact of FDI on economic growth through the channel of economic freedom. Estimation results show that FDI by itself has no positive effect on economic growth. However, the effect of FDI on economic growth depends on the level of economic freedom in the host countries. The main channel of absorption capacity of host countries to benefit from spillover effects of multinational firms is economic freedom. Also FDI has positive and significant effects on economic growth in countries with high economic freedom and countries with higher middle economic freedom. Moreover among components of economic freedom, the components related to Size of Government, Security of Property Rights, Freedom to Trade Internationally, and Regulation of Labor, Credit and Business have the most positive effect on the effect of FDI on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Direct Investment
 • Economic Freedom
 • Economic Growth
 • Absorption Capacity
 • The Generalized Method of Moment (GMM) Approach

مراجع

- رزمی، سید علی اکبر؛ رزمی، سید محمد جواد و شهرکی، سارا. (1388). تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی. دانش و توسعه، 16(28): 157-127.

- شاه آبادی، ابوالفضل و محمودی، عبداله. (1385). تعیین کننده های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران. نشریه جستارهای اقتصادی، 3 (5): 126-89.

- کازرونی، علیرضا و سجودی، سکینه. (1387). اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادی بازرگانی بر رشد اقتصادی ایران: روش آزمون باند. ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 255 و 256: 285-270.

- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60, 323-351.

- Aitken, B., Hanson, G. H., & Harrison, A. E. (1997). Spillovers, foreign investment, and export behavior. Journal of International economics, 43(1), 103-132.

- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: the role of local financial markets. Journal of international economics, 64(1), 89-112.

- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2010). Does foreign direct investment promote growth? Exploring the role of financial markets on linkages. Journal of Development Economics, 91(2), 242-256.

- Alonso-Borrego, C., & Arellano, M. (1999). Symmetrically normalized instrumental-variable estimation using panel data. Journal of Business & Economic Statistics, 17(1), 36-49.

- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.

- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics, 68(1), 29-51.

- Arslan, A., Tarba, S. Y., & Larimo, J. (2015). FDI entry strategies and the impacts of economic freedom distance: evidence from Nordic FDIs in transitional periphery of CIS and SEE. International Business Review, 24(6), 997-1008.

- Aslund, A. (2012). How capitalism was built: The transformation of Central and Eastern Europe, Russia, the Caucasus, and Central Asia. Cambridge University Press.

- Azman-Saini, W. N. W., Baharumshah, A. Z., & Law, S. H. (2010). Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: International evidence. Economic Modelling, 27(5), 1079-1089.

- Barrell, R., & Holland, D. (2000). Foreign direct investment and enterprise restructuring in Central Europe. Economics of Transition, 8(2), 477-504.

- Barry, F., & Bradley, J. (1997). FDI and trade: the Irish host‐country experience. The Economic Journal, 107(445), 1798-1811.

- Bénassy‐Quéré, A., Coupet, M., & Mayer, T. (2007). Institutional determinants of foreign direct investment. The World Economy, 30(5), 764-782.

- Bengoa, M., & Sanchez-Robles, B. (2003). Foreign direct investment, economic freedom and growth: new evidence from Latin America. European journal of political economy, 19(3), 529-545.

- Bitzenis, A. (2009). The Balkans: Foreign direct investment and EU accession. Ashgate Publishing, Ltd.

- Bitzenis, A., & Marangos, J. (2007). Globalization and the integration-assisted transition in central and eastern European economies. Journal of Economic Issues, 41(2), 427-434.

- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.

- Carlsson, F., & Lundström, S. (2002). Economic freedom and growth: Decomposing the effects. Public choice, 112(3-4), 335-344.

- Choong, C. K., Baharumshah, A. Z., Yusop, Z., & Habibullah, M. S. (2010). Private capital flows, stock market and economic growth in developed and developing countries: A comparative analysis. Japan and the World Economy, 22(2), 107-117.

- De Haan, J., & Sturm, J. E. (2000). On the relationship between economic freedom and economic growth. European Journal of Political Economy, 16(2), 215-241.

- De Mello, L.R. (1999). Foreign direct investment in developing countries and growth: a selected survey. Journal of Development Studies, 34 (1), 1-34.

- Demirbag, M., Apaydin, M., & Tatoglu, E. (2011). Survival of Japanese subsidiaries in the Middle East and North Africa. Journal of World Business, 46(4), 411-425.

- Durham, J. B. (2004). Absorptive capacity and the effects of foreign direct investment and equity foreign portfolio investment on economic growth. European economic review, 48(2), 285-306.

- Erdal, F. (2002). Economic Freedom and Economic Growth: a time series evidence from the Italian Economy. International Center for Economic Research, Torino, Italy.

- Fischer, S. (1999). On the need for an international lender of last resort. The Journal of Economic Perspectives, 13(4), 85-104.

- Gaur, A. S., & Lu, J. W. (2007). Ownership strategies and survival of foreign subsidiaries: Impacts of institutional distance and experience. Journal of management, 33(1), 84-110.

- Gwartney, J.; Lawson, R.; Hall, J., Murphy, R.; McMahon, F.; de Soysa, I., & Chaitanya Vadlamannati, K. (2015). Economic Freedom of the World. 2015 Annual Report of Fraser Institute.

- Hanson, G. H., Mataloni Jr, R. J., & Slaughter, M. J. (2001). Expansion strategies of US multinational firms (No. w8433). National bureau of economic research.

- Herrera-Echeverri, H., Haar, J., & Estévez-Bretón, J. B. (2014). Foreign direct investment, institutional quality, economic freedom and entrepreneurship in emerging markets. Journal of Business Research, 67(9), 1921-1932.

- Hewko, J. (2002). Foreign direct investment in transitional economies: Does the rule of law matter. E. Eur. Const. Rev., 11, 71.

- Irandoust, J. E. M. (2001). On the causality between foreign direct investment and output: a comparative study. The International Trade Journal, 15(1), 1-26.

- Javorcik, B. S. (2004). The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies. European economic review, 48(1), 39-62.

- Kekic, L. (2005). Foreign direct investment in the Balkans: recent trends and prospects. Southeast European and Black Sea Studies, 5(2), 171-190.

- Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: cross‐country tests using alternative institutional measures. Economics & Politics, 7(3), 207-227.

- Kosack, S., & Tobin, J. (2006). Funding self-sustaining development: The role of aid, FDI and government in economic success. International Organization, 60(01), 205-243.

- Lardy, N. R. (1995). The role of foreign trade and investment in China's economic transformation. The China Quarterly, 144, 1065-1082.

- Li, X., & Liu, X. (2005). Foreign direct investment and economic growth: an increasingly endogenous relationship. World development, 33(3), 393-407.

- Mallampally, P., & Sauvant, K. (1999). Foreign direct investment in developing countries. Finance and Development, 36 (1).

- McMillan, S. M. (1999). Foreign Direct Investment in Three regions of the South at 20th Century. Springer.

- Meyer, K. E., & Pind, C. (1999). Research Note: The slow growth of foreign direct investment in the Soviet Union successor states. Economics of Transition, 7(1), 201-214.

- Meyer, K. E., Estrin, S., Bhaumik, S. K., & Peng, M. W. (2009). Institutions, resources, and entry strategies in emerging economies. Strategic management journal, 30(1), 61-80.

- Moran, T. H. (1998). Foreign direct investment and development: The new policy agenda for developing countries and economies in transition. Peterson Institute.

- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.

- Nunnenkamp, P., & Spatz, J. (2004). Intellectual property rights and foreign direct investment: a disaggregated analysis. Review of World Economics, 140(3), 393-414.

- Peck, A. E. (1999). Foreign investment in Kazakhstan's minerals industries. Post-Soviet Geography and Economics, 40(7), 471-518.

- Peck, A. E. (2000). Privatization and foreign investment in the utilities industries of Kazakhstan. Post-Soviet Geography and Economics, 41(6), 418-447.

- Pomfret, R. (1997). Growth and transition: why has China's performance been so different?. Journal of Comparative Economics, 25(3), 422-440.

- Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of financial economics, 58(1), 3-27.

- Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106, 1113-55.

- Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). Legal determinants of external finance. The journal of finance, 52(3), 1131-1150.

- Quazi, R. (2007). Economic freedom and foreign direct investment in East Asia. Journal of the Asia Pacific Economy, 12(3), 329-344.

- Quazi, R., & Rashid, S. (2004). Economic freedom and foreign direct investment in developing countries. The International Journal of Business and Public Administration, 2(1), 92-99.

- Resmini, L. (2000). The determinants of foreign direct investment in the CEECs: new evidence from sectoral patterns. Economics of transition, 8(3), 665-689.

- Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe. The economic journal, 53(210/211), 202-211.

- Starr, S. F. (2003). The investment climate in central Asia and the Caucasus. Kalicki and Lawson, eds., Russian-Eurasian Renaissance, 73-91.

- Welter, F., & Smallbone, D. (2011). Institutional perspectives on entrepreneurial behavior in challenging environments. Journal of Small Business Management, 49(1), 107-125.

- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of econometrics, 126(1), 25-51.

بهترین روش برای سرمایه گذاری در بورس

بهترین روش برای سرمایه گذاری در بورس

همراهان گرامی با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در ایران یعنی کاهش ارزش پول رایج و نرخ تورم بی سابقه یکی از راه های موثر سرمایه گذاری برای حفظ ارزش سرمایه و دریافت سود بالا بازار بورس است. اما از چه راه هایی این عمل امکان پذیر است یا بهترین روش برای سرمایه گذاری در بورس چیست؟ در این مقاله قصد داریم به شرح کامل بهترین راه و روش برای سرمایه گذاری در بورس را به شما همراهان بورس فردا معرفی کنیم ، تا انتها ما را همراهی کنید.

روش های سرمایه گذاری در بازار بورس

همانطور که می دانید بازار بورس و اوراق بهادار، تنها محدود به خرید و فروش سهام شرکته ها و کارخانه ها نمی باشد. بلکه شما می توانید به خرید و فروش ارز، سکه و طلا نیز در این بازار بپردازید. اما از چه راهی و با چه روشی می توانید به موفقیت بیشتری دست پیدا کنید. اما حالا که تصمیم گرفته اید بخشی از درآمد و یا سرمایه خود را وارد بازار بورس کنید، بهتر است برای شروع کار اطلاعات مورد نیاز را کسب کنید. اگرچه هر کسی با هر میزان دانشی می تواند وارد بازار بورس و سهام شود، اما روشن است، دانش و اطلاعات در این زمینه همچون چراغی روشنگر مسیر پیش رو است. در ابتدا لازم است تا انواع روش های سرمایه گذاری در بورس آشنا شوید. به طور کلی سرمایه گذاری در بازار بورس به دو روش قابل انجام است. این دو روش عبارتند از:

 • سرمایه گذاری مستقیم در بورس
 • سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس

سرمایه گذاری مستقیم در بورس

همانطور که گفته شد، سرمایه گذاری مستقیم در بورس یکی از دو روش سرمایه گذاری در بازار بورس می باشد. اما منظور از سرمایه گذاری مستقیم چیست؟ در این روش شخص سرمایه گذار با هر میزان دانش، تخصص، اطلاعات و سرمایه شخصا وارد بازار بورس و اوراق بهادار می شود. در این روش فرد می بایست شخصا به خرید، فروش و معامله سهام و اوراق بهادار بپردازد. به این صورت که شخص با انتخاب و ثبت نام در یک کارگزاری به خرید و فروش سهام مورد نظر خود می پردازد.

از مزیت های روش سرمایه گذاری مستقیم در بورس این است که فرد می تواند شخصا بر روند معاملاتی خود نظارت داشته باشد. اما با این حال با توجه به این که بسیاری از افراد تازه کار، علی رغم فرصت های ویژه موفقیتی در این زمینه به دست نمی آورند، این روش به عموم مردم توصیه و پیشنهاد نمی شود. لذا می توان برای روش مستقیم سرمایه گذاری در بورس، معایب زیر را برشمرد:

 • نیاز به صرف وقت و زمان کافی
 • نیاز به داشتن دانش و اطلاعات
 • نیاز به داشتن تجربه کاری
 • نیاز به آگاهی از روش های تحلیل بازار
 • نیاز به توانایی تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش
 • میزان ریسک و خطر پذیری بیشتر و غیره

سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در بازار بورس، سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم می باشد. روش سرمایه گذاری غیر مستقیم روش هوشمندانه تری می باشد. روش غیر مستقیم سرمایه گذاری با استفاده از شرکت های سبدگردانی انجام می شود. در این روش می توانید با بررسی عملکرد و سابقه فعالیت سبدگردان ها، یک شرکت سبدگردانی را انتخاب کنید.

به عبارت دیگر شما به صورت مستقیم وارد بازار بورس نمی شوید و در شرکت های سبدگردانی سرمایه گذاری می کنید. طبق قرارادادی که با این شرکت ها وضع می کنید، شرکت سبدگردان متضمن می شود که بازدهی سرمایه شما بیشتر از سود دهی بانکی باشد. گفتیم که سرمایه گذاری غیر مستقیم هوشمندانه تر است. زیرا در این روش شما می توانید از تجربه و دانش افراد متخصص برا انجام معاملات و خرید و فروش ها استفاده کنید.

سبدگردان موظف است تا با توجه به میزان سرمایه و ریسک پذیری شما، سبد مناسبی از سهام و اوراق شرکت های مختلف را خرید و فروش کند. همچنین وظیفه مدیریت مجموع دارایی های شما و سوق دادن آن به سمت و سوی سود و بازدهی بیشتر از وظایف سبدگردان می باشد. البته توجه داشته باشید که در این روش شما مالکیت تمامی دارایی خود را به عهده دارید. تنها امور مربوط به بازار سهام و تحلیل بازار را به افراد کارشناس می سپارید.

بهترین روش برای سرمایه گذاری در بورس

با توجه به تعاریفی که ارائه شد، بهترین روش برای سرمایه گذاری در بورس و یا فرابورس ، سرمایه گذاری در سبدگردانی ها می باشد. زیرا در این روش شما نیازی به دانش و تخصص ویژه ای ندارید. همچنین می توانید از تجربه و دانش افراد متخصص در این زمینه در جهت بازدهی و سود بیشتر استفاده کنید. شرکت های سبدگردانی با سال ها تجربه و دانش، با استفاده از تحلیل های تکنیکال و آنالیز بازار، زمان مناسب برای اقدام به خرید، فروش و هر گونه معامله در بازار را می دانند. از این رو، میزان ریسک و خطر در معاملات شما، تا میزان کنترل شده ای کاهش پیدا می کند.

مزایای سرمایه گذاری در سبدگردانی

سرمایه گذاری در سبدگردانی مزایای ویژه ای دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

 • استفاده از تحلیل های تکنیکال قبل از اتخاذ تصمیم برای خرید و فروش
 • عدم نیاز به دانش و تجربه در خصوص بورس برای شخص سرمایه گذار
 • روش سرمایه‌گذاری مستقیم
 • امکان دریافت سود و بازدهی بیشتر با توجه به تجربه فرد سبدگردان
 • مدیریت بهتر دارایی ها و سبد اختصاصی توسط افراد با تجربه
 • امکان سرمایه گذاری برای افرادی که زمان کافی ندارند
 • امکان مدیریت سبد اختصاصی در هر مکان و زمان
 • استفاده از توان مدیریتی و مشاوره افراد حرفه ای
 • امکان سرمایه گذاری با هر میزان سرمایه و پول
 • امکان نقد کردن سریع سرمایه

نکته دیگر که حائز اهمیت است این است که در سرمایه­ گذاری غیر مستقیم دو نوع سود قابل دریافت است:

 • سود ناشی از تغییرات قیمت سهام
 • سود ناشی از دریافت سود تقسیمی

نتیجه می گیریم که

بنابراین در روش سرمایه گذاری غیر مستقیم، نه تنها می توانید سهام خود را نگهداری کنید، ارزش سهام شما بیشتر شده و علاوه بر آن می توانید سود نقدی نیز دریافت کنید. در این روش شما می توانید طبق موارد ذکر شده در قرارداد و در موعد مشخص، سود حاصله از معاملات را نقد کنید.

سرمایه گذاری غیر مستقیم

در بازار، سرمایه سبدگردانی به این معناست که تمام سرمایه را صرف خرید و سرمایه‌گذاری بر روی یک سهام خاص نکرده و درعوض سبدی از سهام‌های قابل اعتماد تشکیل دهیم تا ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل برسانیم.
به طور کلی و حرفه‌ای می‌توان گفت سبدگردانی فرآیندی است که طی آن افرادی حرفه‌ای و متخصص در این زمینه با توجه به میزان سرمایه و ریسک‌پذیری فرد سرمایه‌گذار، شروع به خرید و فروش گروهی از سهام‌ها می‌کند و به صورت مداوم بر آن نظارت و مدیریت دارد تا به حداکثر سود برسد.
طبق تعریف ارائه شده از طرف سازمان اوراق بهادار سبدگردانی عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به‌منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.

آیا شرکت سبدگردان یک نهاد قانونی‌ است؟
در آذرماه سال 1384، برای مدیریت بهتر وجوه مردم، نهاد مالی جدیدی به نام «سبدگردان» روش سرمایه‌گذاری مستقیم به‌عنوان نهادی واسط معرفی شد. شرکت‌های سبدگردان مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت می‌کنند و در چارچوب قوانین حاکم بر بازار اجازه فعالیت و مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس را دارند.

صندوق سرمایه گذار ی چیست؟
در کنار سبدگردانی اختصاصی‌، صندوق های سرمایه گذاری نیز یکی از روش‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بورس هستند. صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه سرمایه گذاران با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، تأسیس شده است و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می‌کند.
در ادامه تعریف صندوق سرمایه گذاری چیست؟ باید بگوییم که صندوق های سرمایه گذاری با تجمیع وجوه سرمایه‌گذاران و در اختیار داشتن منابع مالی گسترده و با استفاده از دانش و تخصص مدیریت سبد دارایی، تلاش می‌کنند این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم ‌کنند تا با دارایی مورد نظر خود (هرچند اندک) در سبدی متنوع از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. سرمایه گذاران با خرید واحدهای (یونیت) صندوق‌ها قادر به سرمایه‌گذاری در آن هستند.

تفاوت سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
در روش سرمایه‌گذاری در صندوق، سرمایه‌گذار میزان مشخصی از سرمایه را دراختیار صندوق قرار می‌دهد و آن‌ها با جمع این سرمایه‌ها به فعالیت در بازارهای مالی می‌پردازند. روش سرمایه‌گذاری در صندوق و سبدگردانی با وجود شباهت‌هایی که دارد، تفاوت هایی نیز با هم دارند که به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:

سبدگردان آتیه توکا
شرکت سبدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تحت شماره ثبت ۶۶۹۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تحت شماره ثبت ۱۱۸۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی ثبت شده است و از تاریخ یاد شده مشمول مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
مجوز سبدگردانی آتیه توکا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ به شماره ۱۲۲/۸۳۳۶۱ توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ شده است.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می‌سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره‌وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده‌های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای 2SLS)) این تأثیر اندازه‌گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می‌دهد در این گروه از کشورها، بهره‌وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره‌وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می‌گذارد تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
 • بهره‌وری نیروی کار
 • رشد اقتصادی

20.1001.1.22285954.1397.8.30.7.2

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Foreign Direct Investment on Capital Formation, Productivity and Economic Growth in Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Teymour Rahmani 1
 • sima Motamedi 2

The relationship between foreign direct investment and economic growth is an issue that has always been of importance for economists. It is believed that foreign direct investment (FDI) is necessary to promote economic growth and capital formation in every country, particularly in the developing countries. Since it has been discussed that FDI promotes economic growth not only by increasing the volume of financial funds and relaxing the constraint on investment financed by domestic savings but also by technology and management skills transfer from advanced economies to developing economies in the context of endogenous growth models, it is necessary to examine the effect of FDI on economic growth via the above mentioned channels. In this study, we examine the effects of FDI on capital formation, labor productivity and economic growth. We try to test the hypothesis that FDI helps economic growth in developing countries not only via capital formation but also via the increase in productivity. To test this hypothesis, we use a panel data approach in a simultaneous equations system including three equations and three groups consisting of 111 developing countries over the time period 1995-2013. Our method of estimation is 2SLS. Our results show that in the sample we have examined, productivity has a higher effect on economic growth than capital formation. Therefore, the hypothesis that “FDI, by increasing productivity, has a positive effect on economic growth” is not rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Direct Investment
 • Labor Productivity
 • Economic Growth

مراجع

ابوالشمس اصغری، سولماز (1388). "تأثیر توزیع سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی در ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.

احمدی، علی؛ دهنوی، جلال و حق‌نژاد، امین (1390). "رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده‌های پانلی". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 11، شماره 2، 180-159.

ترابی، تقی و محمدزاده اصل، نازی (1389). "تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 10، شماره 2، 240-217.

جعفری صمیمی، احمد و محنت‌فر، یوسف (1385). "بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمدهای عمومی دولت نسبت به رشد اقتصادی ایران". فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 3، شماره 2، 114-83.

جلایی، سیدعبدالمجید، و صباغ پورفرد، مینا (1388). "بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران از مسیر بازارهای مالی". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 2، دوره 9، 188-171.

حسینی، سید صفدر و مولایی، مرتضی (1385). "تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 6، شماره 21، 80-57.

دلیری، حسن (1396). "بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 96-81.

دودانگی، محمد (1395). "عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 147-131.

رزمی، محمد جواد؛ شهرکی، سارا و کلایی، محمدرضا (1390). "بررسی رابطه بین تجارت و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 4، دوره 12، 162-137.

زیرک‌نژاد، مروارید (1384). "نقش ویژگی‌های کشور میزبان در اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی.

سیدآقازاده، سید رضا (1387). "نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی: مطالعه تطبیقی ایران با کشورهای منتخب". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی.

شاه‌آبادی، ابوالفضل (1380). "بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران". نامه مفید، دوره 27، شماره 7، 199-169.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و محمودی، عبداله (1385). "تعیین کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران". دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، دوره 3، شماره 5، 126-89.

طیبی، سیدکمیل و پورشهابی، فرزانه (1392)." اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی مطالعه موردی 10 کشور در حال توسعه آسیایی". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره67، دوره21، 152-131.

علیپور، قنبر (1387). "نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد و صادرات کشورهای ASEAN"، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران.

گرجی، ابراهیم (1378). "مقایسه اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 54، 82-53.

مهدوی، ابوالقاسم (1383). "تحلیلی بر نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 3، دوره 39، 208-181.

نجارزاده، رضا و ملکی، مهران (1384). "بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای صادرکننده نفت". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 23، دوره 7، 163-147.

نوربخش، فرهاد (1383). "رابطه سرمایه انسانی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه: شواهد تجربی جدید". فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره 2، دوره 6، 44-6.

Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S. & Sayek, S. (2004). "FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets". Journal of International Economics, 64(1), 89-112.

Alguacil, M., Cuadros, A. & Orts, V. (2011). "Inward FDI and Growth: The Role of Macroeconomic and Institutional Environment". Journal of Policy Modeling, 33(3), 481–496.

Athukorala, P. P. A. W. (2003). "The Impact of Foreign Direct Investment for Economic Growth: A Case Study in Sri Lanka". 9 th International Conference on Sri Lanka Studies, Matara, Sri Lanka, 1-21.

Basu, P., Chakraborty, Ch. & Reagle, D. (2003). "Liberalization, FDI and Growth in Developing Countries: A Panel Cointegration Approach". Economic Inquiry, 14(3), 510-516.

Blomstrom, M. & Persson, H. (1983). "Foreign Investment and Spillover Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry". World Development, 11(6), 493-501.

Borensztein, E., De Gregorio, J. & Lee, J.W. (1998). "How Does Foreign Investment Affect Growth?". Journal of International Economics, 45,115-135.

Carkovic, E. & Gregorio, J. W. (1998). "How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?". Journal of International Economics, 45, 1-23.

Carkovic, M. & Levine, R. (2002). “Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?” World Bank Conference: Financial Globalization, United Nation Publication, 1, 1-10.

Choe, J. I. (2003). "Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment Promote Economic Growth?". Review of Development Economics, 7(1), 44-57.

Choong, Ch. K., Baharumshah, A. Z., Yusop, Z. & Habibullah, M. Sh. (2010). "Private Capital Flows, Stock Market and Economic Growth in Developed and Developing Countries A Comparative Analysis". Japan and the World Economy, 22(2), 107–117.

De Mello, Luiz R. Jr. (1999). "Foreign Direct Investment-Led Growth: Evidence from Timeseries and Panel Data". Oxford Economic Papers, 51(1), 133-151.

Durham, J. B. (2004). "Absorptive Capacity and the Effects of Foreign Direct Investment and Equity Foreign Portfolio Investment on Economic Growth". European Economic Review, 48(2), 285-306.

Findlay, R. (1978). "Relative Backwardness, Direct Foreign Investment and the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model". Quarterly Journal of Economics, 92(1), 1-16.

Fry, M. J. (1993). "Foreign Direct Investment in Southeast Asia Differential Impacts". Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Hanson, G. (2001). "Should Countries Promote Foreign Direct Investment?". United Nations Conference on Trade and Development. Geneva: United Nation Publication, 9, 1-28.

Hermes, N. & Lesink, R. (2003). "Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth". The Journal of Development Studies, 40(1), 142-163.

Herzer, D., Klasen, S. & Nowal-Leman, F. (2008). "In Search of FDI-Led Growth in Developing Countries". Economic Modelling, 25(5), 793-810.

Hsiao, Frank S. T. & Hsiao, Mei-Chu W. (2004). "The Chaotic Attractor of Foreign Direct Investment--Why China? A Panel Data Analysis." Journal of Asian Economics, 15. 641-670.

Johnson, A. (2006). "The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth ". Electronic Working Paper, 58, 1-57.

Lean, H. (2008). "The Impact of Foreign Direct Investment on the Growth of the Manufacturing Sector in Malaysia". International Applied Economics and Management, 1(1), 41-45.

Levin, A., Lin, Ch. & Chia-Shang, Ch. (2002). "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties". Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.

Li, X. & Liu, X. (2005). "Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship". World Development, 33(3), 393-407.

Lucas, R. E. J. (1988). "On the Mechanics of Economic Development". Journal of Monetary Economics, 22( 1), 3-42.

Mah, J. Sh. (2010). "Foreign روش سرمایه‌گذاری مستقیم روش سرمایه‌گذاری مستقیم Direct Investment Inflows and Economic Growth of China". Journal of Policy Modeling, 32(1), 155-158.

Makki, Sh. S. & Somwaru, A. (2004). "Impact of Foreign Direct Investment and Trade on Economic Growth: Evidence from Developing Countries". American Journal of Agricultural Economics, 86(3), 795-801.

Musa Ahmed, E. (2012). "Are the FDI Inflow Spillover Effects on Malaysia's Economic Growth Input Driven?". Economic Modelling, 29, 1498-1504.

Ozturk, I. & Kalyoncu, H. (2007) “Foreign Direct Investment and Growth: An Empiricial Investigation Based on Cross-Country Comparison”. Economia Internazionale, 6 (1), 75-82.

Pedroni, P. (2000). "Full Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Nonstationary Panels, Panel Cointegration and Dynamic Panels". Advances in Econometrics, 15, 93-130.

Pedroni, P. (2004). "Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis". Econometric Theory, 20(3), 597-625.

Rana, P. B. & Dowling, Jr. (1988). "The Impact of Foreign Capital on Growth: Evidences from Asian Developing Countries". The Developing Economics, 26(1), 3-11.

Shi, V. (2001). "Technological Capabilities and International Production Strategy of Firms: The Case of FDI in China". Journal of World Business, 36, 184-204.

Wang, J. & Blostrom, M. (1992). "Foreign Investment and Technology Transfer: A Simple Model". European Economic Review, 36, 137-155.

Wang, J. Y. (1990). "Growth, Technology Transfer and the Long-Run Theory of International Capital Movements". Journal of International Economics, 29(3-4), 255-271.

Zhang, K. (2001). "Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth? Evidence form East Asia and Latin America". Contemporary Economic Policy, 19(2), 175-185.

روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم و مزایای آن‌ها

سرمایه گذاری از جمله دغدغه‌های مردم و دولت‌های مستقر در هر کجای جهان است. هر فردی علاقه مند است در کنار شغل اصلی خود یک درآمد جانبی داشته باشد که به وسیله آن بتواند آینده بهتری برای خود و اطرافیان خود شکل دهد. در ایران نیز در سال‌های اخیر نسل جوان به دلایل مختلف ترغیب به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف و به خصوص بازارهای مالی شده است.

طبیعی است که هر فردی نیز با توجه به سبک زندگی خود و تعهدات مالی و ریسک‌پذیری خود اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. برای سرمایه‌گذاری نیز بازارهای مختلفی وجود دارد که بازار ارزدیجیتال یکی از بازارهای بسیار جذاب برای سرمایه گذاری جوانان است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و زمین، تغییرات قیمت دلار، قوانین و مقررات کشوری و شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، بازار بورس و ارزهای دیجیتال رشد فزاینده‌ای را در بین مردم داشته‌اند.

سرمایه گذاری موفق در بازار بورس و ارزهای دیجیتال وابسته نیازمند دانش و تجربه معاملاتی و اختصاص وقت زیاد است و افرادی که این زمان را در اختیار ندارند معمولا از روش‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده می‌کنند. در این مقاله سعی دارم انواع روش‌های غیر مستقیم را برای شما تشریح کنیم.

روش های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم

الف- صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری یکی از روش‌های معمول سرمایه گذاری غیر مستقیم است. صندوق‌ها معمولا توسط کارگزاران و سبدگردانان رسمی بورس تاسیس می‌شوند و مدیریت آن بر عهده افراد کاربلد و متخصص است. در واقع آن ها سرمایه‌ای که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهید را روی سهام یا سایر اوراق بهادار دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این نوع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم شما به پرتفو و سبدسهامی که صندوق سرمایه‌گذاری برای شما خریداری کرده است، دسترسی ندارید و بسته به نوع صندوق سودی کمی بیشتر از سود بانکی دریافت خواهید کرد. نقطه ضعف این روش نداشتن هیچ نوع کنترلی بر روی سبد سهامی شما است.

ب- سبد گردانی

سرمایه گذاری غیر مستقیم به روش سبد گردانی یکی دیگر از راه های متداول است. شما با یک سبد گردان که معمولا یک شخص حرفه ای در بازار است قرارداد سود و زیانی امضا می کنید و آن تریدر، مدیریت سبد سهام شما را بر عهده می گیرد. به عبارت دیگر برای شما خرید و فروش می کند و بعد از پایان دوره قرارداد، شما بر اساس قراردادی که امضا کرده اید بخشی از سود را به سبدگردان می دهید. از جمله مشکلات این روش این است که سبد گردان‌های رسمی معمولا حداقل مبالغ ورودی بالایی برای روش سرمایه‌گذاری مستقیم سرمایه دارند و این روش مناسب سرمایه گذاری خرد نیست.

ج- کپی ترید

احتمالا اسم کپی ترید یا معاملات رونوشت چندان برای شما آشنا نباشد. این روش که جزو روش‌های نوین سرمایه‌گذاری در جهان محسوب می‌شود، هنوز در ایران آنچنان فعال نشده است و به همین دلیل است که اغلب افراد یا با آن اشنایی ندارد و یا حداقل آشنایی را با آن دارند. به همین دلیل است که هنوز در ایران جا نیفتاده است و اغلب افراد با کپی ترید آشنایی ندارند. در مقاله چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم در مورد اینکه کپی ترید چییست و چطور می توانیم از آن استفاده کنیم صحبت کردیم اما اجازه بدهید باز هم گریزی کوتاه به تعریف سامانه کپی ترید بزنیم.

کپی ترید چیست؟

در معاملات کپی ترید یا رونوشت، سرمایه گذار یک معامله گر حرفه ای را برای کپی تمام معاملات او انتخاب می کند از آن به بعد تریدر یا معامله گر حرفه ای انتخاب شده، هر خرید و فروشی که در سامانه خود انجام دهد بالافاصله در پرتفوی سرمایه گذار نیز اعمال می شود. به عبارت دیگر سرمایه گذار فقط باید شخص معتبری را برای کپی معاملات انتخاب کند و از این پس معاملات شخص انتخاب شده توسط سامانه کپی تریدینگ در حساب سرمایه گذار اعمال می شود و سرمایه گذار با کپی کردن خودکار معاملات معامله گر انتخاب شده سود خواهد کرد. خبر خوب این است که سهمتو به عنوان نخستین سامانه کپی ترید ایرانی، امکان کپی ترید ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال را برای کاربران خود فراهم کرده است.

مزایای سرمایه گذاری غیر مستقیم:

1- مدیریت حرفه ای دارایی ها:

نخستین مزیت سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، مدیریت حرفه‌ای سرمایه شماست. شما با خیالی راحت سرمایه و مدیریت آن را به یک تیم حرفه‌ای و آشنا به بازارهای مالی سپرده‌اید.

2-کاهش ریسک سرمایه گذاریها :

شما اگر وقت کافی یا تخصص کافی برای خرید و فروش در بازارهای مالی مانند بورس و ارز دیجیتال نداشته باشید، سرمایه‌ خود را به خطر انداخته‌اید. در واقع ترید در بازارهای مالی به خودی خود ریسک سرمایه‌گذاری شما را افزایش می‌دهد. اما شما با سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مانند کپی ترید، سبدگردانی، صندوق های سرمایه‌گذاری با انتقال مدیریت سرمایه خود به افراد متخصص ریسک سرمایه‌گذاری خود را به شدت کاهش خواهید داد.

3- نقد شوندگی بالا:

سرمایه‌گذاری به روش غیرمستقیم این امکان را به شما می‌دهد که خیلی زود سرمایه خود را نقد کنید. اما اگر شما سهامی را در بازار ایران خریداری کرده باشید، ممکن است سهم به صف فروش برود و شما تا مدت‌ها نتوانید سرمایه خود را نقد کنید.

سخن پایانی:

بیشتر افراد جامعه وقت کافی به بازارهای مالی صرفا به عنوان بازاری برای سرمایه گذاری نگاه می کنند و دوست ندارند برای آن وقت بگذارند. برای این دسته از افراد، سرمایه گذاری غیر مستقیم بهترین راه به شمار می رود. اگر شما هم دارای سرمایه کمی هستید، وقت کافی ندارید و علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها هستید پیشنهاد میکنیم با کپی ترید آشنا شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.