ارزیابی ریسک چیست


شش گام در فرآیند مدیریت ریسک

مدیریت ریسک شناسایی؛ ارزیابی و کنترل ریسک‌های واقعی اموال؛ مسوولیت و نیروی انسانی است که این فرآیند شامل گام‌های زیر است:

مدیریت ریسک شناسایی؛ ارزیابی و کنترل ریسک‌های واقعی اموال؛ مسوولیت و نیروی انسانی است که این فرآیند شامل گام‌های زیر است: ۱) اولین گام تعریف اهدافی است که شرکت یا خانواده از فرآیند مدیریت ریسک به دنبال آنها است. مهم‌ترین اهداف عبارتند از:

بقای شرکت به دنبال یک خسارت فاجعه‌آمیز؛ درآمد باثبات؛ هزینه‌های کم در بلندمدت.

۲) پس از تعیین اهداف مدیر ریسک باید ریسک‌های شرکت یا خانواده را شناسایی کنند.

۳) گام بعدی، ارزیابی خسارت بالقوه در طول دوره برنامه‌ریزی شده مرتبط با این ریسک‌ها می‌باشد. فرآیند ارزیابی به دلیل نشان دادن ریسک‌های جدی‌تر و به تبع آن نشان دادن ریسک‌هایی که نیازمند توجه فوری هستند، بسیار مهم است.

۴) پس از شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها؛ مدیر ریسک باید بهترین ترکیب از ابزارهایی که در مقابله با مشکلات ناشی از آنها کاربرد دارند را انتخاب نماید. این ابزارها عبارتند از:

اجتناب از ریسک؛ کاهش دادن احتمال وقوع خسارت یا در صورتی که اتفاق افتاده، جلوگیری از توسعه دامنه آن؛ انتقال خسارت بالقوه به طرف دیگر (شرکت‌های بیمه) نگهداری و تحمل این خسارات توسط خود شرکت.

۵) پس از تعیین راه‌حل مناسب ریسک باید تصمیمات اتخاذ شده را اجرا نماید.

۶) نتایج تصمیمات متخذه و اجرا شده در پنج گام اول باید به منظور ارزیابی معقولیت آنها و تعیین اینکه آیا شرایط متغیر راه‌حل‌های متفاوتی را ایجاب می‌کند؛ نظارت شوند.

مساعدت‌های مدیریت ریسک

مساعدت به یک شرکت:

الف) مدیریت ریسک می‌تواند به بقای شرکت کمک کند.

ب) مدیریت ریسک می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها؛ سودآوری شرکت را افزایش دهد.

ج) آرامش خاطری که از مدیریت ریسک حاصل می‌شود؛ به سلامت ذهنی و فیزیکی مدیریت ارزیابی ریسک چیست و مالکان کمک می‌کند که این یک دارایی غیراقتصادی ارزشمند است.

د) مدیریت ریسک می‌تواند به ایفای مسوولیت اجتماعی شرکت و تمایل برای یک تصویر عمومی خوب یا هر دو کمک کند.

مساعدت به خانواده و جامعه:

همانطور که در بالا ذکر شد مدیریت ریسک می‌تواند به بقای شرکت کمک کند که همین امر نیز می‌تواند به بقای خانواده و جامعه کمک نماید. بنابراین مدیریت ریسک می‌تواند به افزایش سودآوری؛ ایجاد آرامش خاطر در خانواده و جامعه نیز کمک نماید.

اهداف مدیریت ریسک:

۱) بقا: حفظ هزینه‌ها زیر حد معین که بالاتر از آن این هزینه‌ها می‌تواند ادامه بقای شرکت را مورد تهدید قرار دهند.

۲) صرفه‌جویی: در صورتی که این هدف با سایر اهداف

(به عنوان مثال بقا) سازگار باشد، هزینه‌های کل مدیریت ریسک را در پایین‌ترین سطح عملیاتی حفظ می‌کند.

۳) سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطراب که به آن آسودگی خاطر می‌گویند.

۴) ثبات درآمدها: محدود نمودن کاهش‌های پیش‌بینی نشده در عایدات یا جریانات نقدی ناشی از خسارت به یک سطح قابل قبول.

۵) عدم توقف عملیات: تداوم فعالیت‌های کاری عادی با حداقل تاخیر؛ به دنبال یک خسارت فعالیت‌های عادی شرکت باید در معرض حداقل توقف باشد.

۶) رشد مداوم، تداوم رشد شرکت؛ رشد مداوم ممکن است مستلزم تخصیص منابع قبل از وقوع هر خسارتی باشد.

۷) مسوولیت اجتماعی؛ محدود نمودن خسارات به کارکنان؛ عرضه‌کنندگان؛ مشتریان و اعضای جامعه است.

وسعت وظایف مدیران ریسک:

زمینه تخصصی این وظایف عبارتند از: ریسک‌های اموال و مسوولیت ایمنی؛ تامین مالی؛ مذاکره در خصوص پوشش‌های بیمه؛ کنترل خسارت؛ بازنشستگی؛ مستمری‌هایی به غیر از بازنشستگی. غالب‌ترین حوزه مسوولیت مستقیم مدیران ریسک در زمینه مذاکره در خصوص پوشش‌های بیمه اموال و مسوولیت است.

عناوین و مشخصه‌های مدیر ریسک:

اجرای برنامه مدیریت ریسک معمولا به عالی‌ترین مقام مالی شرکت واگذار می‌شود. بخش مدیریت ریسک پرسنل کمی دارد. ساختار مدیریت ریسک علاوه بر مدیر ریسک و منشی؛ یک مدیر بیمه اموال و مسوولیت و یک مدیر کنترل خسارت و مدیر مزایای کارکنان را نیز شامل می‌شود.

شناسایی ریسک فرآیندی است که توسط آن یک شرکت به‌طور دائم و سیستماتیک ریسک‌های اموال؛ مسوولیت و نیروی انسانی را فورا یا قبل از اینکه به وقوع بپیوندند شناسایی می‌کند. مدیر ریسک برای شناسایی تمام خسارات بالقوه اول یک چک لیست از تمام خساراتی ارزیابی ریسک چیست که می‌تواند برای هر موردی اتفاق بیفتد؛ نیاز دارد. در واقع این چک لیست نشان می‌دهد که برای مثال چه خطری در انتظار ساختمان یک شرکت است. یک تقسیم‌بندی کلی در مورد خسارت عبارت است از:

۲) خسارت مسوولیت ناشی از صدمه زدن یا از بین بردن اموال دیگران یا جراحات شخصی به دیگران؛

۳) خسارت نیروی انسانی.

ریسک‌های نیروی انسانی:

مدیر ریسک به دلایل زیر در مورد خسارات مالی بالقوه نیروی انسانی نگران ارزیابی ریسک چیست بوده و به آنها می‌پردازد:

تیم مدیریت، مشاوره، برندسازی و فروش سیدی

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است.-02

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است. داشتن اعتماد به نفس بالای مدیریت به مدیریت ریسک در سازمان کمک شایانی می‌کند.

حتی با نادیده گرفتن صنعت، این که چگونه می‌توان خطرات را به سرعت و به شیوه ای موثر شناسایی و مدیریت کرد، تعیین می‌کند که چگونه سازمان‌ها و موسسات بازیابی و بازسازی می‌شوند. این موضوع مستلزم بازنگری در اراهبردهای مدیریت ریسک است. با عنایت به افزایش تمرکز سازمان‌ها بر شناسایی، کاهش و نظارت بر ریسک‌ها در پاسخ به محیط خطر ناپایدار، ممکن است سوالاتی پیش بیاید. این سوالات در رابطه با این که چه کسی مسئول تدوین استراتژی مدیریت ریسک است و استراتژی های مختلف مدیریت ریسک چیست؟ در این مقاله همه چیزهایی که باید در رابطه با مدیریت ریسک بدانید ذکر می‌شود.

استراتژی مدیریت ریسک چیست؟

استراتژی مدیریت ریسک یک رویکرد کاملا نظامند برای رسیدگی به خطرات است. این راهبرد می‌تواند در شرکت‌ها با هر اندازه و در هر صنعتی استفاده گردد. مدیریت ریسک بهتر است نه به عنوان یک سری مراحل، بلکه به عنوان یک فرایند چرخه ای شناخته شود. در این استراتژی خطرات جدید و مداوم به گونه ای مداوم شناسایی، ارزیابی، مدیریت و نظارت می‌شوند.

شناسایی ریسک‌های موجود

شناسایی و بررسی ریسک می‌تواند ناشی از لغزش منفعلانه در برابر آسیب پذیری‌ها یا از طریق ابزارهای پیاده شده و فرآیندهای کنترلی باشد. در صورت وجود، خطرات احتمالی شناسایی می‌شود، پرچم قرمز به نشانه وجود مشکل و خطر را بالا می برد. فعال بودن بیشتر از واکنش پذیری همیشه بهترین روش برای کاهش نقاط خطر است.

ارزیابی و برآورد خطرات احتمالی

پس از مسجل شدن خطرات احتمالی، هر ریسک باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا احتمال نگرانی، میزان شدت و تاثیر احتمالی آن تعیین گردد. این موضوع به گروه‌های حسابرسی کمک می‌کند تا هر ریسک را بر اساس استراتژی مدیریت ریسک در اولویت بندی قرار دهند. این که آیا تیم حسابرسی شما در حال انجام ارزیابی خطر است؟ ارزیابی‌های شما باید سیستماتیک، مستند و بسته به کسب و کار شما، حداقل به صورت سالانه مورد بررسی قرار گیرد. بسته به اندازه و پیچیدگی هر کسب و کار، میزان ارزیابی ریسک غالبا متفاوت است.

پاسخ به خطرات و نظارت بر آن

پس از ارزیابی کردن ریسک‌های موجود، مقوله بعدی این روند شامل توسعه و اجرای راه کارها و کنترل‌ها می‌شود. این موضوع برای سازمان این امکان را فراهم می‌کند تا خطرات را ببه شیوه ای اثربخش با هر ریسک به موقع مقابله کند. در ادامه مبحث نظارت بر ریسک فرآیند مداوم استراتژی مدیریت ریسک از طریق ردیابی اجرای مدیریت ریسک و ادامه شناسایی و مدیریت ریسک‌های جدید است. در صورتی که احتمال، شدت یا تاثیر بالقوه یک خطر از حد قابل قبول فراتر رود، نظارت بر ریسک‌ها امکان اقدام سریع را فراهم می‌آورد.

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است.-03

چرا داشتن استراتژی مدیریت ریسک مهم است؟

ریسک‌های پروژه و عملیات برای اکثر مشاغل چیزی غیرمعمول نیست. اما داشتن فرایندها و استراتژی مدیریت ریسک در شناسایی نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها امری ضروری است. مدیریت اثربخش خطرات و ریسک‌ها مزایای بسیاری دارد. نمونه‌هایی از این مزایا را ذکر می‌کنیم.

1. اثربخشی عملیاتی و تداوم یک کسب و کار

مهم نیست که کسب و کار شما تا چه اندازه آماده است، خطرات عملیاتی می‌تواند در لحظه ظاهر شود و از منابعی که درگذشته از آنها آگاهی نداشته اید. خطرات قادر است به شکل تهدید جدید امنیت سایبری، تأمین کننده یا ارائه دهنده خدماتی باشد که دیگر قادر به خدمات رسانی به شرکت شما نیستند یا خرابی تجهیزات. با وجود تمام این مشکلات احتمالی که دارای تأثیر هستند، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک مشخصی که به شما امکان می‌دهد از کنترل‌های داخلی برای پیشگیری از تقلب مطمئن گردید.

2. محفاظت از دارایی‌های سازمان

صرف نظر از تجهیزات فیزیکی، منابع یا اطلاعات، محافظت از دارایی های شرکت شما امری ضروری است. این امر ایجاد یک استراتژی جامع و قابل اجرا برای مدیریت ریسک را از دیدگاه بیمه تجاری ضروری می‌سازد.

3. میزان رضایت و وفاداری مشتری

آرم تجاری، نام تجاری، حضور دیجیتالی و شهرت شرکت شما نیز یک دارایی محسوب می‌شود. مشتریان شما از دیدن و تعامل روزانه با آنها مطمئن می‌شوند. وقتی کسب و کار شما یک استراتژی مدیریت ریسک دقیق و توسعه یافته داشته باشد و بر اساس آن عمل کند، مشتریان شما می توانند احساس امنیت و اطمینان را در مورد شما داشته باشند. همچنین ارزیابی ریسک چیست این اطمینان را می دهد که مشتریان می‌توانند به توانایی شما در آنجا بودن و ارائه محصولات و خدماتی که متعهد شده اید ایمان داشته باشند. در نتیجه باعث می‌شود میزان رضایت و وفاداری مشترییان شما بالاتر رود.

4. تحقق منافع و رسیئن به اهداف مورد نظر

بخش مهمی از پایان به موقع پروژه‌ها و دستیابی به اهداف مورد نظر به نحوه مدیریت موثر ریسک وابسته است. شناسایی، ارزیابی و استراتژی مدیریت ریسک آسیب پذیری‌ها را سریعتر مشخص می‌کند. وجد استراتژی موثر به شرکت شما اجازه می‌دهد پروژه‌ها و فعالیت‌هایی را که به سادگی بازگشت سرمایه ندارند، حذف کند. این امر شانس رسیدن به پروژه مورد انتظار و عملکرد تجاری موثر و به دست آوردن مزایای پیش بینی شده را افزایش می‌دهد.

5. بالا بردن میزان سودآوری

برآیند نهایی برای اکثر مشاغل میزان سودآوری است. اغالبا زمانی که چیزی شبیه به نقض اتفاق می‌افتد، تأثیر مالی قابل توجهی وجود دارد. مدیریت خطرات بازار، اعتبار، عملکرد، اعتبار و سایر خطرات برای سالم ماندن خطوط پایانی شرکت شما امری بسیار حیاتی است.

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است.-04

چه کسی مسئول تدوین استراتژی مدیریت ریسک است؟

مشخص نمودن این که چه کسی بهترین فرد یا عملکرد برای شناسایی، ارزیابی و توسعه استراتژی مدیریت ریسک است همیشه مشخص نیست. بستگی به دامنه، ماهیت، ساختار شرکت، پیچیدگی، در دسترس بودن منابع و قابلیت‌های گروه دارد. به این سوال می‌رسیم چه کسی مسئول تدوین استراتژی مدیریت ریسک است؟ ممکن است مسئولیت یک عضو کمیته مدیریت ریسک ، یک عضو تیم حسابرسی، یک مدیر پروژه، یک متخصص ریسک باشد. هنگام تصمیم گیری برای جهت گیری، موارد دیگری نیز هست که باید به ان توجه شود:

 • محرکها و مزیت‌های توسعه استراتژی مدیریت ریسک
 • فرآیند پایان، از شروع تا تکمیل پروژه.
 • احزاب دیگری که قادرند بینش و ارزش بیشتری به وجود آورند.
 • چگونگی و امکان تدوین استراتژی مدیریت ریسک
 • نرم افزارها و ابزارهای مدیریت ریسک
 • انجام بررسی رسمی یافته‌ها.
 • زمان بندی برای ارائه یافته‌ها.

استراتژی‌ها و فرایندهای مدیریت ریسک

تمامی پلن‌های استراتژی مدیریت ریسک مراحل مشابهی را دنبال می‌کنند که برای تشکیل فرایند کلی مدیریت ریسکبا هم ادغام شده اند.

زمینه را فراهم آورید. شرایطی را که بقیه مراحل طی می شود ایجاد کنید. معیارهایی که برای ارزیابی ریسک استفاده می‌شود ایجاد و ساختار تجزیه و تحلیل تشریح شود.

شناسایی خطر. سازمان خطرات احتمالی را که ممکن است بر روند یا پروژه خاص شرکت اثرگذاری منفی داشته باشد، شناسایی و تعریف می‌کند.

تحلیل ریسک. هنگامی که انواع خاصی از ریسک مشخص شد، سازمان احتمال وقوع آنها و نتایجی که به همراه دارد را مشخص می‌کند. هدف اصلی آنالیز ریسک درک بیشتر هر مورد از ریسک و میزان تاثیرگذاری آن بر پروژه‌ها و مقاصد سازمان است.

ارزیابی ریسک. سپس ریسک پس از تعیین احتمال کلی وقوع ریسک همراه با پیامد کلی آن، بیشتر ارزیابی می‌شود. سپس سازمان قادر است در مورد اینکه آیا این ریسک قابل قبول است یا خیر تصمیم بگیرد.

کاهش ریسک. در طی این مرحله، شرکت‌ها بالاترین ریسک‌های خود را ارزیابی می‌کنند. در ادامه طرحی را برای کاهش آنها با استفاده از کنترل‌های خطر خاص تهیه می‌کنند.

نظارت بر ریسک. قسمتی از راهبرد کاهش شامل ردگیری خطرات و پلن عمومی برای نظارت و ردیابی مداوم خطرات جدید و موجود است. فرایند کلی مدیریت ریسک نیز بایستی آپدیت شوند.

ارتباط و مشورت کنید. کسانی که سهم دار هستند چه افراد داخلی و چه خارجی باید در هر مرحله به گونه ای مناسب از راهبرد مدیریت ریسک در ارتباط و مشورت وارد شوند.

راهبردهای مدیریت ریسک باید به سوالات زیر پاسخ دهد:

چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟ هم محل کار را به طور کلی و هم کار فردی را در نظر بگیرید.

چگونه این ریسک‌ها و مشکلات بر سازمان تأثیر می‌گذارد؟ احتمال وقوع و تأثیر زیاد یا کوچک آن را در نظر بگیرید.

چه استراتژی برای آن می‌توان در نظر داشت؟

برای ممانعت از اتفاق افتادن ضرر چه فعالیت‌هایی نیاز است؟

اگر ضرری اتفاق بیافتد، چه کاری می‌توان انجام داد؟

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است.-01

سخن پایانی

نتیجه گیری فرایند تجزیه و تحلیل ریسک با شناسایی خطرات مورد نیاز مدیریت، به عملکرد موثر و کارآمد سازمان کمک می‌کند. آنها نیاز به اولویت اقدامات کنترل ریسک از نظر پتانسیل خود به نفع سازمان دارند.

استراتژی مدیریت ریسک یک رویکرد ساختارمند و منسجم برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک ارائه می‌دهد. این فرآیند برای به روزرسانی منظم و بازبینی ارزیابی بر اساس پیشرفت‌ها یا اقدامات جدید انجام شده است.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش‌های مختلف. مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه‌های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد!

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق، پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی می‌‌باشد .

مدیریت ریسک چیست و چه اهمیتی در کسب و کار دارد؟

درباره مدیریت ریسک و اهمیت آن در زندگی و کسب و کار چه می‌دانید؟ در این مقاله قصد داریم همه آن چیزی که درباره مدیریت ریسک باید بدانید را به شما آموزش دهیم.

مدیریت ریسک (Risk management) فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه و درآمد یک سازمان است. این تهدیدات یا خطرات می‌توانند ناشی از طیف گسترده‌ای از منابع اعم از عدم اطمینان مالی، بدهی‌های قانونی، خطاهای مدیریت راهبردی، حوادث و بلایای طبیعی باشند. مدیریت صحیح ریسک به معنای کنترل رویدادهای احتمالی در آینده است. برنامه مدیریت ریسک شامل فرآیندهای یک شرکت برای شناسایی و کنترل تهدیدات بر دارایی‌های دیجیتالی آن از جمله داده‌های اختصاصی شرکت، اطلاعات شخصی و قابل شناسایی مشتریان و مالکیت معنوی است.

ریسک را می‌توان به عنوان یک رویداد یا شرایطی تعریف کرد که تاثیری منفی بر کسب و کار شما می‌گذارد. به عنوان مثال خطر سرقت تجهیزات یا سرمایه شرکت شما در نتیجه نداشتن سیستم امنیتی مناسب در شرکت که می‌تواند ریسک بزرگی برای یک کسب و کار باشد. به خاطر داشته باشید که انواع ریسک در هر کسب و کار، متفاوت است. برای راه‌اندازی یک تجارت باید تمام ریسک‌ها و خطرات احتمالی آن را در نظر بگیرید. هر کسب و کار و یا سازمان همیشه با خطر بروز حوادث غیرمترقبه روبرو است. این خطرات در برخی مواقع می‌توانند برای شرکت ضرر و زیان‌های گزافی به همراه داشته باشند و یا باعث تعطیل شدن دائمی یک کسب و کار شوند. در ادامه این مقاله مدیریت ریسک را به طور کامل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک به معنای شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی خطرات و به دنبال آن استفاده از منابع یکپارچه و اقتصادی برای به حداقل رساندن خطرات، نظارت و کنترل تأثیر حوادث ناگوار و یا به حداکثر رساندن تحقق فرصت‌ها است. خطرات و ریسک‌ها می‌توانند از منابع مختلفی از جمله عدم ثبات در بازارهای مالی، تهدیدات ناشی از عدم موفقیت پروژه، تعهدات قانونی، تصادفات، بلایای طبیعی و حملات عمدی از سوی یک دشمن نشئت گیرند.

مدیریت ریسک

در دسته‌بندی رویدادها معمولا دو نوع رویداد وجود دارد: «رویدادهای منفی» که به عنوان خطرات در نظر گرفته می‌شوند و «رویدادهای مثبت» که به عنوان فرصت تلقی می‌شوند. استانداردهای مدیریت ریسک توسط نهادهای مختلفی از جمله موسسه مدیریت پروژه، مؤسسه ملی فناوری و استانداردها و استانداردهای ISO تدوین شده است. روش‌ها، تعاریف و اهداف مدیریت ریسک با توجه به اینکه آیا روش مدیریت ریسک در چارچوب مدیریت پروژه، امنیت، مهندسی، فرآیندهای صنعتی، اوراق بهادار مالی، ارزیابی‌های آماری، بهداشت و ایمنی عمومی قرار دارد یا خیر نیز می‌توانند متفاوت باشند.

راهبردهای مدیریت ریسک به طور معمول شامل اجتناب از تهدید، کاهش اثرات منفی یا احتمال تهدیدات، انتقال تمام یا بخشی از تهدید به گروهی دیگر و حتی حفظ برخی از پیامدهای احتمالی یا واقعی یک تهدید خاص است. نقطه مقابل این راهبردها می‌تواند برای پاسخگویی به فرصت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت مدیریت ریسک در کسب و کار

یک سازمان با اجرای یک برنامه مدیریت موثر ریسک و در نظر گرفتن خطرات یا رویدادهای مختلف احتمالی پیش از وقوع حادثه، می‌تواند سرمایه خود را حفظ کند و همچنین آینده کسب و کار خود را نیز تضمین سازد. این امر بدان معناست که یک برنامه مدیریت ریسک هدفمند به یک شرکت کمک می‌کند تا روش‌هایی را برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی ایجاد کند و تاثیرات منفی این تهدیدات را به حداقل برساند. این توانایی بالقوه در درک و کنترل ریسک باعث می‌شود تا سازمان‌ها نسبت به تصمیمات تجاری‌شان اعتماد بیشتری پیدا کنند و روز به روز نیز به اهداف خود نزدیک‌تر شوند.

فرآیند مدیریت ریسک

سایر مزایا و اهمیت مدیریت ریسک در کسب و کار عبارتند از:

 • ایجاد یک محیط کاری امن و ایمن برای کلیه کارمندان و مشتریان
 • افزایش ثبات کارکردهای تجاری و کاهش مسئولیت‌های حقوقی و قانونی
 • حفاظت از شرکت در برابر خطراتی که می‌توانند باعث نابودی کسب و کار شوند
 • حفاظت از تمام افراد و سرمایه‌های بکار گرفته شده در شرکت

اهمیت ترکیب مدیریت ریسک با ایمنی بیمار نیز امری بسیار حائز اهمیت است. در بیشتر بیمارستان‌ها و سازمان‌ها، بخش‌های مختلف مدیریت ریسک و ایمنی بیمار از یکدیگر تفکیک می‌شوند و این بخش‌ها نیز رهبری، اهداف و حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرند. با این حال، برخی بیمارستان‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که توانایی ارائه خدمات ایمن و باکیفیت برای حفظ امنیت دارایی‌های مالی آنان ضروری است و در نتیجه باید با مدیریت موثر ریسک همراه شوند.

راهبردها و فرآیندهای مدیریت ریسک

کلیه راهبردها و فرآیندهای مدیریت ریسک، از مراحل تشکیل‌دهنده روند کلی مدیریت ریسک تشکیل می‌شوند:

ارزیابی موقعیت

شرایطی که بقیه مراحل در آن اتفاق خواهد افتاد را مورد بررسی قرار دهید. معیارهایی که برای ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند باید تعیین شوند و ساختار آنالیز آن‌ها نیز باید به دقت تعریف شود.

کتاب مدیریت ریسک

شناسایی ریسک

شرکت باید خطرات بالقوه‌ای را که ممکن است بر روند فعالیت شرکت یا پروژه تأثیر منفی بگذارند را شناسایی و تعریف کند.

تجزیه و تحلیل ریسک

پس از شناسایی انواع ریسک، شرکت باید احتمال وقوع آن و همچنین پیامدهای آن را تعیین کند. هدف از تحلیل ریسک‌ها، درک بیشتر نمونه‌های آن‌ها و چگونگی تأثیر آن‌ها بر پروژه‌ها و اهداف شرکت است.

ارزیابی ریسک

ریسک‌ها و خطرات پس از تعیین احتمال کلی بروز آن‌ها و همچنین پیامد کلی آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. پس از آن شرکت باید دریابد که ریسک‌ها و خطرات شناسایی و ارزیابی شده تا چه اندازه می‌توانند برای کسب و کار، خطرناک و مخرب باشند.

کاهش ریسک

در این مرحله، شرکت باید راه‌حل‌های موثری را پیدا کند تا ضرر و زیان‌های پرخطرترین ریسک‌هایی که شناسایی کرده است را تا حد امکان کاهش دهد و برای انجام این کار از برنامه‌ها و کنترل‌های استاندارهای کاهش ریسک استفاده می‌کند. این برنامه‌ها شامل فرآیندهای کاهش ریسک، تاکتیک‌های پیشگیری از خطر و برنامه‌های احتمالی در صورت بروز این خطر است.

مراحل مدیریت ریسک

نظارت بر ریسک

بخشی از برنامه کاهش خطر شامل پیگیری خطرات و برنامه‌های کلی برای نظارت مداوم و ردیابی خطرات جدید و موجود است. روند کلی مدیریت ریسک نیز باید بر همین اساس، بررسی و به‌روزرسانی شود.

مشورت و برقراری ارتباط

سهامداران داخلی و خارجی یک شرکت باید در تمام مراحل ارزیابی ارزیابی ریسک چیست و فرآیند مدیریت ریسک، در جریان کار قرار گیرند و در هنگام تصمیم‌گیری نیز با آنان مشورت شود.

مزایای مدیریت ریسک

استفاده از مدیریت ریسک مزایای بسیاری برای شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف دارد. در این بخش به برخی از مزایای بالقوه مدیریت ریسک اشاره خواهیم کرد.

شناسایی آسان تر قطب های خطرساز

شیوه‌های احتمالی مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا نقاط مشکل در پروژه‌های در حال اجرا را شناسایی کنید و خطرات احتمالی را پیش از تبدیل شدن به یک مشکل جدی، مهار کنید.

به حداقل رساندن وقوع مشکلات غافل گیر کننده

غافل‌گیری برای یک کسب و کار اصلا خوب نیست. مدیریت ریسک، تیم‌های تجاری شما را قادر می‌سازد که نه تنها بتوانند نقاط مشکل را به موقع شناسایی کنند، بلکه بتوانند در زمان مناسب با افراد مرتبط و کاردان نیز ارتباط برقرار کنند. به این ترتیب، هیچ درنگی در انجام اقدامات کاهش دهنده خطرات وجود ندارد. آگاهی زود هنگام از مشکلات احتمالی، روحیه تیم را ارتقا می‌بخشد؛ زیرا همه افراد در حل مسئله مشارکت دارند.

فرآیند مدیریت ریسک

داده های باکیفیت و بهتر

شیوه‌های مناسب مدیریت ریسک، داده‌های باکیفیت و بهتری را برای تصمیم‌گیری و شناخت ریسک‌ها در اختیار شما قرار می‌دهند. در نتیجه، شما بر اساس داده‌های جدید و فعلی تصمیم می‌گیرید و دیگر به گزارش‌های قدیمی نیاز ندارید.

ارتباطات بهتر

مدیریت باکیفیت و دقیق ریسک می‌تواند گفتگوهای میان ذینفعان ارشد و تیم‌های پروژه یک شرکت را بهبود بخشد. در این صورت گفتگوهای میان یک تیم به جای تکیه بر حدس و گمان، مبتنی بر اطلاعات واقعی و موجود خواهد بود. ارتباطات و تعاملات بهتر در میان اعضای یک شرکت می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های بهتر و در نتیجه دستیابی به اهداف مشترک شود.

بودجه بندی بهتر

شیوه‌های موثر مدیریت ریسک شامل برنامه‌ریزی برای صرف هزینه و بودجه‌بندی یک شرکت است. انجام این کار باعث مدیریت بودجه‌بندی می‌شود و هزینه‌های شرکت را نیز مدیریت می‌کند. از بین بردن حدس و گمان در بودجه‌بندی به منظور کاهش هزینه‌های پیش‌بینی نشده، هزینه‌های کمتری دارد و باعث می‌شود برنامه‌های شرکت نیز بهتر اجرا شوند.

مدیریت ریسک

تضمین موفقیت

شیوه‌های خوب و موثر مدیریت ریسک، تضمینی برای موفقیت یک شرکت است. با آگاهی از تمام مشکلات پیش رو، می‌توانید از وقوع آن‌ها جلوگیری کنید و برای آن‌ها نیز راه‌حل‌های مناسبی پیدا کنید تا بدون ضرر و صرف هزینه بتوانید خطرات موجود بر سر راهتان را از بین ببرید.

رضایت مشتریان

مدیریت ریسک باعث افزایش بهره‌وری عملیاتی شرکت می‌شود و این امر مشتریان شما را نیز شاد و راضی نگه می‌دارد. مشتریان راضی همیشه دوستان و آشنایان خود را به خرید از شرکت شما ترغیب می‌کنند که این امر موجب افزایش فروش شما می‌شود.

تمرکز بهتر

مدیریت ریسک هدفمند به اعضای تیم پروژه امکان می‌دهد تا بر روی حوزه‌های بالقوه که احتمال حصول بهترین نتیجه را دارند، متمرکز شوند. این امر باعث می‌شود تا کارکنان یک شرکت بتوانند منابعی که ارزش صرف وقت و هزینه ندارند را از میان منابع با ارزش و مهم، سریع‌تر شناسایی کنند.

مراحل مدیریت ریسک

ما در این مقاله مدیریت ریسک و مزایای آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که خواندید مدیریت ریسک، فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه و درآمد یک سازمان است. یک سازمان و یا شرکت با استفاده از برنامه‌های موثر مدیریت ریسک می‌تواند از بروز خطرات احتمالی در مسیر پیشبرد اهداف خود جلوگیری کند.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک چیست؟

از آنجایی که بسیاری از افراد با مدیریت ریسک و معنای آن آشنایی ندارند، در ابتدا باید به خوبی با این امر آشنا شوند و سپس در مورد راهکارهای آن اطلاعاتی داشته باشند. مدیریت ریسک یکی از فرایندهای شناسایی می باشد، در واقع یکی از مهمترین پاسخ های است که به عوامل خطرساز داده می شود و به خوبی آنها را تحلیل می کند.

در بسیاری از پروژه هایی که در حال انجام می باشند، امکان دارد که افراد با مشکلاتی مواجه شوند و به خوبی نتوانند تصمیم بگیرند، در این مورد باید پاسخ ها و تحلیل های مناسبی را برای مشکل به وجود آمده در ذهن خود ترسیم کنند تا به خوبی بتوانند آن مشکل را حل نمایند. اگر مدیریت کردن ریسک به خوبی انجام شود وقایع آینده هم به خوبی و درستی کنترل می گردد.

مدیریت ریسک یکی از مهمترین عملکردهایی می باشد که هر فردی، که پروژه مهمی را در دست دارد باید به خوبی بتواند این ویژگی را در خود تقویت کند. در واقع باید بدانید که مدیریت کردن ریسک نه تنها احتمال به وجود آمدن خطرات را کاهی می دهد، بلکه دامنه تاثیری که آنها می خواهند بر روی پروژه بگذارند را هم کاهش می دهد.

سیستم های مدیریت بسیار پیشرفته می باشد و به خوبی می تواند ریسک ها و کیفیت آنها را مشخص کند، همچنین تاثیراتی را که بر روی یک پروژه می گذارد را به خوبی بررسی می کند و از آنها جلوگیری می نماید. پذیرش نمودن و یا پذیرش نکردن ریسک ها اصولا به تحمل و ظرفیت مدیر پروژه بستگی زیادی دارد، اگر مدیر به خوبی بتواند ریسک ها را شناسایی کند و برای هر یک از آنها پاسخ مناسبی ارائه دهد به راحتی فرایندهای دیگر را هم تحت کنترل خود در می آورد.

مدیریت ریسک فرایندی مستمر می باشد

همانطوری که بیان کردیم مدیریت ریسک یکی از مهمترین فرایندهایی می باشد که هر مدیری باید آن را در پروژه خود تقویت کند. یکی از نکاتی که در مورد این فرایند بسیار مهم است و باید به آن توجه داشته باشید این است که مدیریت کردن ریسک در تمامی طول عمر پروژه باید انجام گردد.

به طور مثال اگر یک پروژه عمر 3 ماهه دارد باید ارزیابی مدیریت کردن ریسک آن در پایان ماه اول و دوم باشد، در هر یک از این مراحل باید تمامی ریسک هایی که در پروژه ممکن است به وجود آید را بررسی کنند و با مشخص کردن آنها، اقدام به کنترل نمودن آنها نمایند.

پس از اینکه مدیر به خوبی توانست مدیریت ریسک به وجود آمده را به دست بگیرد، باید ریسک هایی که احتمال رخ دادن آنها از دیگر ریسک ها بیشتر است را انتخاب کند. انتخاب کردن هر یک از این ریسک ها نیاز به تجربه و اطلاعات کافی در مورد پروژه دارد که مدیر به خوبی با آنها آشنایی دارد.

به طور معمول در اوایل کار پروژه ریسک های زیادی وجود دارد که هرچه آن پروژه به سمت جلوتر می رود به ریسک های شناخته شده نزدیک تر می شود. بر این باید مدیریت کردن ریسک از همان ابتدای شروع کار آغاز شود تا پروژه در تمامی مراحل با موفقیت سپری شود.

پاسخ دادن به ریسک ها

اکنون که به خوبی با مفهوم و عملکرد مدیریت ریسک آشنایی های لازم را به دست آورید. باید اطلاعات خود را در این زمینه که به ریسک ها چه پاسخی داده می شود را هم بیشتر کنید. به طور کلی به هر ریسکی که در پروژه به وجود می آید سه پاسخ مناسب داده می شود که آنها عبارتند از :

اجتناب

در این روش باید ریسک به وجود آمده را از بین ببریم، بر این اساس مدیر سعی می کند ریسک را از بین ببرد و به همین دلیل به دنبال تهدیدی می گردد تا علت آن ریسک را به طور کلی از بین ببرد. ریسک به وجود آمده هرچه که قوی و بزرگ باشد با این پاسخ به طور کلی از بین می رود. بیشتر مدیرانی که نمی خواهند با هیچ ریسکی مواجه شوند این پاسخ را به آن می دهند.

تعدیل

یکی دیگر از پاسخ هایی که به ریسک به وجود آمده در پروژه داده می شود تعدیل است. در این پاسخ مدیر از ارزش مالی پروژه خود کم می کند تا ریسک خطراتی را که برای پروژه امکان دارد پیش آید را کاهش دهد. بر این اساس در این روش مدیر برای این که ضررهای دیگر پروژه را از بین ببرد تا حدودی از ارزش های مالی که در پروژه وجود دارد منصرف می شود.

پاسخ دادن به ریسک ها

پذیرش

یکی دیگر از پاسخ هایی که به ریسک های موجود در پروژه داده می شود این است که ریسک های پروژه را می پذیرند و عواقب ناشی آن را به خوبی مورد بررسی قرار می دهند. بیشتر مدیرانی که این پاسخ را به ریسک های موجود در پروژه می دهند به دنبال توسعه بیشتر پروژه هستند و به همین دلیل ریسک موجود در پروژه را قبول می کنند.

چگونگی انجام

برای اینکه با چگونگی مدیریت ریسک آشنایی بیشتری داشته باشید باید در ابتدا تمامی منابعی را که در ریسک پروژه وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

منابعی که برای ریسک وجود دارند بسیار زیاد می باشند و به همین دلیل فرد مدیر به راحتی می تواند فهرست جامعی از آنها تهیه کند. این راهنما و فهرست جامع امکان دارد که بر اساس راهنمای ذهنی باشد که تیم پروژه با مراجعه به این فهرست می توانند بخش عمده ای از خطرات را شناسایی کنند.

منابعی که در ریسک های پروژه وجود دارند بسیار متنوع می باشد و برخی از آنها مربوط به مدیریت پروژه می باشد که آنها عبارتند از :

 • مدیر ارشد امکان دارد به خوبی فعالیتی را که مربوط به پروژه باشد را به رسمیت نشناسد.
 • امکان دارد پروژه های زیادی در دست اقدام باشند که همگی آنها در یک زمان هستند.
 • تعهدات برنامه گاهی اوقات غیر ممکن می شود.
 • ورودی هایی که در مرحله اجرا می باشد امکان دارد شروع به برنامه ریزی نکرده باشند.
 • هیچ فردی مسئول کلی پروژه نمی باشد.
 • زمانی که مدیر پروژه فرد توانایی نباشد و به خوبی با وظایف خود آشنایی نداشته باشد.

فرایند تجزیه و تحلیل

فرایندی که در تجزیه و تحلیل ریسک وجود دارد را فرایند حل مشکل هم می گویند. شما باید برای مدیریت ریسک باید به خوبی با فرایند تجزیه و تحلیل آن آشنایی داشته باشید که این فرایند عبارت می باشد از :

شناسایی ریسک ها

در این مرحله باید به خوبی تمامی ریسک هایی که در پروژه وجود دارد را بررسی نمایید تا تیم پروژه خطراتی که در پروژه وجود دارد را شناسایی کنند. با استفاده از مدیریت کردن پروژه و ابزارهایی که در سنجش وجود دارد باید خطرات طبقه بندی شوند هر یک از این ریسک ها ویژگی های متنوعی دارند و برخی از آنها خطر بیشتری را برای پروژه به وجود می آورند، به همین دلیل باید خطراتی را که مهمتر هستند را در اولویت قرار دهید.

ارزیابی کردن ریسک

یکی از بهترین راه های مدیریت ریسک که سنتی می باشد این است که، بعد از شناسایی مشکل به سوی حل کردن آن می روند. ولی باید بدانید که پیش از حل مشکل باید علت به وجود آمدن آن را به خوبی متوجه شوید و به دنبال ریشه آن باشید.

در واقع باید از خودتان این سوال را که علت این ریسک چه می باشد و تاثیر آن بر پروژه چیست را مدام از خودتان بپرسید تا آن را به بهترین نحو ممکن حل کنید.

پاسخگویی به ریسک

بعد از اینکه تمامی ریسک های موجود در پروژه به وسیله روش ها و فرایندهای مدیریت ریسک شناخته شد و آنها را ارزیابی کردید، بهتر است به دنبال بهترین پاسخ برای آنها باشید. همانطوری که در بالا بیان کردیم پاسخگویی به ریسک ها سه نوع می باشد که هر مدیری یکی از این روش ها را انتخاب می کند و بر اساس آن به ریسک موجود در پروژه پاسخ می دهد.

تدوین یک برنامه اضطراری

زمانی که در پروژه یک ریسک جدی به وجود می آید مدیر باید به دنبال بهترین راه برای از بین بردن آن باشد، در واقع هر مدیری باید یک برنامه اضطراری را در ذهن خود داشته باشد تا در بهترین و مناسب ترین زمان از آن روش استفاده کند.

اگر مدیریت ریسک به خوبی بتواند تمامی مشکلات و ریسک هایی که در پروژه وجود دارد را شناسایی کند، به راحتی می تواند فرایندهای دیگر پروژه را هم کنترل کند، ولی اگر مدیر توانایی مدیریت کردن ریسک را نداشته باشد نمی تواند فرایندهای دیگر را به خوبی کنترل کند.

در نتیجه باید بدانیم که هر فردی اگر پروژه ای در دست دارد باید به خوبی مدیریت ریسک آن پروژه را هم در دست بگیرد، و برای اینکه به بهترین نحو ممکن بتواند ریسک های موجود در پروژه را از بین ببرد، می تواند از تیم پروژه هم در این راستا کمک بگیرد و یکی از پاسخ هایی را که در بالا بیان کردیم را به ریسک های موجود در پروژه بدهد.

مدیریت ریسک در صنعت بانکداری

A Hazard is a potential source of harm or adverse health effect on a person or persons’. The terms Hazard and Risk are often used interchangeably but this simple example explains the difference between the two.

خطر چیست؟

هنگام مواجه با مخاطرات در رابطه با ایمنی حرفه ای و سلامت، رایج ترین تعریف برای مخاطره بصورت زیر است:

خطر منبع بالقوه ای از ضرر، خسارت یا اثر نامطلوب بر سلامت فرد یا افراد می باشد .

بخش های خطر و ریسک اغلب با هم معاوضه می شوند اما در مثال زیر به تفاوت این دو عنوان می پردازیم.

If there was a spill of water in a room then that water would present a slipping hazard to persons passing through it. If access to that area was prevented by a physical barrier then the hazard would remain though the risk would be minimised.

اگر نشت آب در اتاقی وجود داشته باشد، آن آب خطر لغزش برای افرادی را که از آن عبور می کنند را بوجود خواهد آورد. اگر با یک مانع فیزیکی جلوی نشت آب گرقته شود خطر همچنان باقی خواهد ماند اگرچه با این عمل ریسک مینیمم خواهد شد.

مثال دیگر

اتومبیل، دره و گارد ریل نصب شده در اطراف جاده را در نظر بگیرید.

خطر سقوط در دره همواره وجود دارد اما با نصب گارد ریل در اطراف جاده ریسک سقوط به دره کاهش خواهد یافت.

مثال بانکی

، دریافت وجه از سوی مشتری و مغایرت های بوجود آمده ATM

خطر مغایرت ها در دریافت وجه از خودپرداز همواره وجود دارد. با نصب دوربین برای هر دستگاه می توان ریسک این عملیات را کاهش داد.

When we refer to risk in relation to occupational safety and health the most commonly used definition is risk is the likelihood that a person may be harmed or suffers adverse health effects if exposed to a hazard.’

ریسک چیست؟

هنگام مواجه با ریسک در رابطه ارزیابی ریسک چیست با ایمنی حرفه ای و سلامت، رایج ترین تعریف برای ریسک بصورت زیر است:

ریسک احتمالی است که اگر فرد درمعرض خطری قرار گیرد ممکن است متضرر شده یا بخاطر اثر نامطلوب بر سلامتش دچار درد و رنجی شود.

The level of risk is often categorised upon the potential harm or adverse health effect that the hazard may cause, the number of times persons are exposed and the number of persons ارزیابی ریسک چیست exposed. For example exposure to airborne asbestos fibres will always be classified as high because a single exposure may cause potentially fatal lung disease, whereas the risk associated with using a display screen for a short period could be considered to be very low as the potential harm or adverse health effects are minimal.

طبقه بندی ریسک

طبقه بندی سطح ریسک اغلب بر اساس خطر بالقوه یا اثر نامطلوب بر سلامتی که خطر ممکن است عامل آن باشد، تعداد دفعاتی که فرد در معرض آن قرار می گیرد یا تعداد افرادی که در معرض ریسک قرار می گیرد انجام می شود. برای مثال قرار گرفتن در معرض الیاف پنبه نسوز ممکن است در طبقه بالای زیان قرار داده شود زیرا ممکن است شخصی در اثر این مواجهه دچار بیماری کشنده ریه شود درحالیکه ریسک متناظر با استفاده از رادیولوژی خیلی کمتر از خطر بالقوه یا اثر نامطلوب بر سلامتی فرد است که با این عمل کاهش می یابد.

? What are Control Measures

Control measures include actions that can be taken to reduce the potential of exposure to the hazard, or the control measure could be to remove the hazard or to reduce the likelihood of the risk of the exposure to that hazard being realised. A simple control measure would be the secure guarding of moving parts of machinery eliminating the potential for contact. When we look at control measures we often refer to the hierarchy of control measures.

اقدامات کنترلی کدام است؟

اقدامات کنترلی شامل فعالیت هایی است که می تواند برای کاهش منابع خطر بالقوه در نظر گرفته شده یا می تواند برای دور کردن خطر یا کاهش احتمال ریسک برای منابع در معرض خطرکه محقق شده اند بکار رود. یک اقدام کنترلی ساده می تواند حفاظ امنیتی برای بخش متحرک ماشین الات جهت حذف تماس های بالقوه این قطعات می باشد. زمانی که به اقدامات کنترلی رجوع می کنیم به وجود سلسله مراتب در آن اقدامات پی می بریم.

سلسله مراتب اقدامات کنترلی

1. Eliminate the hazard

حذف خطر

Elimination of the hazard is not always achievable though it does totally remove the hazard and thereby eliminates the risk of exposure. An example of this would be that petrol station attendants in Ireland are no longer exposed to the risk of chronic lead poisoning following the removal of lead from petrol products sold at forecourts.

حذف خطر در اغلب مواقع دست یافتنی نیست اگرچه در نهایت باعث دور کردن خطر و حذف ریسک از منابع در معرض خطر خواهد شد. بعنوان مثال کارکنان پمپ بنزینی در ایرلند در معرض مسمومیت شدید سرب قرار نمی گیرند اگر سرب را از محصولات بنزین فروخته شده حذف کنیم.

2. Substitute the hazard with a lesser risk

جایگزینی خطر با ریسک کمتر

Substituting the hazard may not remove all of the hazards associated with the process or activity and may introduce different hazards but the overall harm or health effects will be lessened. In laboratory research, toluene is now often used as a substitute for benzene. The solvent-properties of the two are similar but toluene is less toxic and is not categorised as a carcinogen although toluene can cause severe neurological harm.

جایگزینی خطر ممکن است به دور کردن همه خطرات متناظر با فرایند یا فعالیت منجر نشده و باعث معرفی خطرات دیگری شود اما همه ضررها یا اثرات بهداشتی کاهش داده خواهد شد. در تحقیقات آزمایشگاهی تولوئن امروزه اغلب بعنوان جایگزینی برای بنرن مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی حلالیت هر دو شبیه بهم است اما تولوئن کمتر سمی بوده و در طبقه مواد سرطانزا جای نمی گیرد اگرچه تولوئن می تواند موجب آسیب های عصبی شدید شود.

3. Isolate the hazard

ایزوله کردن خطر

Isolating the hazard is achieved by restricting access to plant and equipment or in the case of substances locking them away under strict controls. When using certain chemicals then a fume cupboard can isolate the hazard from the person, similarly placing noisy equipment in a non-accessible enclosure or room isolates the hazard from the person(s).

ایزوله کردن خطر با محدود کردن دسترسی به ابزار و ماشین الات یا در حالتی که مواد تحت کنترل های شدید از دسترس آنها خارج است قابل وصول است. هنگامی که از مواد شیمیایی خاصی استفاده می شود مخزنی از بخار می تواند فرد را در مقابل خطر ایزوله نموده یا بصورت مشابه قرار دادن ابزار پر سروصدا در محفظه های غیرقابل دسترس یا اتاق فرد یا افراد را از خطر ایزوله می کند.

4. Use engineering controls

استفاده از مهندسی کنترل

Engineering Controls involve redesigning a process to place a barrier between the person and the hazard or remove the hazard from the person, such as machinery guarding, proximity guarding, extraction systems or removing the operator to a remote location away from the hazard.

مهندسی کنترل ها شامل طراحی مجدد یک فرایند برای قرار دادن موانع میان افراد و خطر یا دور کردن خطر از فرد مانند حفاظ ماشین الات، حفاظت از نزدیکی، سیستم های استخراج یا دور کردن عملیات با کنترل از راه دور برای پرهیز از خطر می باشد.

5. Use administrative controls

استفاده از کنترل های اداری

Administrative controls include adopting standard operating ارزیابی ریسک چیست procedures or safe work practices or providing appropriate training, instruction or information to reduce the potential for harm and/or adverse health effects to person(s). Isolation and permit to work procedures are examples of administrative controls.

کنترل های اداری شامل پذیرفتن استانداردهای عملی برنامه ها، امنیت در تجربیات کاری، فراهم آوردن آموزش های مناسب، دستورالعمل ها یا اطلاعات برای کاهش پتانسیل ضرر و/یا اثرات نامطلوب بر سلامت فرد یا افراد می باشد. ایزوله کردن و اجازه در برنامه های کاری مثالهایی از کنترل های اداری است.

6. Use personal protective equipment

استفاده از ابزار محافظت شخصی

Personal protective equipment (PPE) include gloves, glasses, earmuffs, aprons, safety footwear, dust masks which are designed to reduce exposure to the hazard. PPE is usually seen as the last line of defence and is usually used in conjunction with one or more of the other control measures. An example of the weakness of this control measure is that it is widely recognised that single-use dust masks cannot consistently achieve and maintain an effective face piece-to-face seal, and cannot be adequately fit-tested and do not offer much, if any real protection against small particulates and may lead to a false sense of security and increase risk. In such instances an extraction system with fitted respirators may be preferable where the hazard may have significant health effects from low levels of exposure such as using isocyante containing chemicals.

ابزار محافظت شخصی شامل دستکش ها، عینک ها، محافظان صدا، پیش بندها، کفش ایمنی و ماسک گرد و غبار می باشد که برای کاهش منابع در معرض خطر طراحی شده اند. این ابزار در آخرین خط دفاعی دیده شده و معمولا برای ارتباط میان یکی یا تعداد بیشتری از اقدامات کنترلی بکار برده می شوند. مثالی از ضعف این اقدام کنترلی آن است که در سطح وسیع تشخیص داده شده است که استفاده تنها از ماسک گرد نمی تواند بصورت مداوم استفاده شده و از اثر رودرو محافظت می کند و نمی تواند بدرستی بررسی شده و چیز بیشتری را ارائه نمی دهد حال اگر مانع خوبی در برابر ذرات ریز وجود داشته باشد این امر ممکن باعث ایجاد احساس بدی از امنیت و افزایش ریسک شود. در چنین مثالهایی سیستم استخراج همراه با ماسک های نصب شده ممکن است ترجیح داده شود که خطر ممکن است تاثیر بامعنایی بر سلامتی در سطح پایین منایع در معرض آن مانند استفاده از ایزو سیانات در استفاده از محصولات شیمیایی را داشته باشد.

? What is Risk Assessment

Risk Assessment is where the severity of the Hazard and its potential outcomes are considered in conjunction with other factors including the level of exposure and the numbers of persons exposed and the risk of that hazard being realised. There are a number of different formulae used to calculate the overall risk from basic calculations using high, medium and low categories to complicated algorithms to calculate risks at Nuclear power stations and other high risk work locations.

ارزیابی ریسک چیست؟

ارزیابی ریسک جایی است که در آن شدت و نتایج بالقوه خطر در ارتباط با سایر عوامل مشمول در سطح منابع در معرض خطر و تعداد افرادی که در معرض خطر قرار گرفته و ریسکی که از آن مخاطره تحقق می یابد در نظر گرفته می شود. فرمولهای متفاوتی برای محاسبه ریسک کلی بر پایه محاسباتی که از طبقاتی بصورت بالا، میانگین و پایین استفاده می کنند وجود دارد که این محاسبات الگوریتم های پیچیده ای برای محاسبه ریسک ها در نیروگاههای اتمی یا جاهایی که ریسک بالایی دارند را بکار می برند.

It is important to ensure that the residual risk following implementation of control measures is ‘as low as is reasonably possible (ALARP). For a risk to be ALARP it must be possible to demonstrate that the cost involved in reducing the risk further would be grossly disproportionate to the benefit gained. Further guidance on risk assessment can be found in the publication Guidelines on Risk Assessments .

ارزیابی ریسک چیست اطمینان داشتن به اینکه ریسک باقیمانده در اثر پیگیری اقدامات کنترلی "با عنوان کم منطقا امکان پذیر است" اهمیت دارد. برای ریسکی که از لحاظ اهمیت درجه کم، دارد، باید امکان اثبات این را داشته باشد که هزینه مشمول برای کاهش ریسک بیشتر برای سود بدست آمده بشدت نامتناسب خواهد بود. برای راهنمایی های بیشتر برای ارزیابی ریسک می توان به مقاله ای تحت عنوان راهنماهایی برای ارزیابی ریسک می توان مشاهده کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.